Treceți la conținutul principal

Noile modele de adeverințe potrivit Legii nr. 127/2019 privind sistemul public de pensii.


Noile modele de adeverințe potrivit Legii nr. 127/2019 privind sistemul public de pensii.

 

Emitent . . . . . . . . . . 

    C.U.I. . . . . . . . . . ./Cod fiscal . . . . . . . . . . 

    Adresa . . . . . . . . . . Telefon . . . . . . . . . . 

    Nr. . . . . . . . . . ./Data . . . . . . . . . .

 

ADEVERINŢĂ
 

    Se adevereşte prin prezenta că doamna/domnul . . . . . . . . . ., născută/născut la data de . . . . . . . . . . în localitatea . . . . . . . . . ., judeţul . . . . . . . . . ., sectorul . . . . . . . . . ., având C.N.P. . . . . . . . . . ., a fost angajată/angajat la *) . . . . . . . . . ., în perioada de la . . . . . . . . . . până la . . . . . . . . . . 

   *) Se completează denumirea angajatorului sau, după caz, eventualele denumiri anterioare. 

    În cazul în care unitatea este deţinător legal de arhive, se vor preciza calitatea (continuator al activităţii, operator economic autorizat să presteze servicii arhivistice etc.) şi documentul în baza căruia i-a fost stabilită această calitate.
 

    În perioada de la . . . . . . . . . . până la . . . . . . . . . ., având meseria/funcţia de . . . . . . . . . ., a beneficiat de următoarele venituri brute realizate asupra cărora s-a datorat, potrivit legii, contribuţia la bugetul asigurărilor sociale de stat:
 

 

An
Ianuarie
Februarie
Martie
Aprilie
Mai
Iunie
Iulie
August
Septembrie
Octombrie
Noiembrie
Decembrie
Salariu realizat
lunar
Denumire spor
Denumire spor
Denumire spor
Indemnizaţie
Adaosuri
Ore suplimentare
Prime
Total
venit lunar realizat

 

    OBSERVAŢII: . . . . . . . . . .
 

    Menţionăm că prezenta adeverinţă s-a eliberat în baza statelor de plată aflate în arhiva societăţii (ale căror copii pot fi puse la dispoziţia caselor teritoriale de pensii la solicitarea acestora), cunoscându-se atât prevederile Codului penal, referitoare la falsul în înscrisuri oficiale, cât şi prevederile legislaţiei de reglementare a pensiilor din sistemul public, potrivit cărora angajatorul poartă întreaga răspundere pentru valabilitatea şi corectitudinea actelor doveditoare utilizate la stabilirea drepturilor de pensie.
 

 

Conducătorul unităţii,
. . . . . . . . . .
(numele, prenumele, semnătura şi ştampila)
Întocmit
. . . . . . . . . .
(nume, prenume, semnătura)
Direcţia/Serviciul/Compartimentul/Persoana
cu atribuţii de salarizare-personal/resurse umane
. . . . . . . . . .
(nume, prenume, semnătura)

 

 

UNITATEA . . . . . . . . . . 

    C.U.I. . . . . . . . . . ./Cod fiscal . . . . . . . . . . 

    Adresa . . . . . . . . . . Telefon . . . . . . . . . . 

    Nr. . . . . . . . . . ./Data . . . . . . . . . .

 

ADEVERINŢĂ
 

    Se adevereşte prin prezenta că doamna/domnul . . . . . . . . . ., născută/născut la data de . . . . . . . . . . în localitatea . . . . . . . . . ., judeţul . . . . . . . . . ., sectorul . . . . . . . . . ., având C.N.P. . . . . . . . . . ., a fost angajată/angajat cu contract individual de muncă la societatea*) . . . . . . . . . ., în perioada de la . . . . . . . . . . până la . . . . . . . . . . . 

    În perioada de la . . . . . . . . . . până la . . . . . . . . . ., având meseria/funcţia de . . . . . . . . . ., a fost încadrată/încadrat în grupa**) . . . . . . . . . . de muncă, în procent de . . . . . . . . . .%, conform . . . . . . . . . . .***) 

    Temeiul juridic al încadrării în grupa**) . . . . . . . . . . de muncă îl reprezintă . . . . . . . . . . .****)
 

    OBSERVAŢII: . . . . . . . . . .
 

    Menţionăm că prezenta adeverinţă s-a eliberat în baza documentelor verificabile, aflate în arhiva societăţii (ale căror copii pot fi puse la dispoziţia caselor teritoriale de pensii la solicitarea acestora), cunoscându-se atât prevederile Codului penal, referitoare la falsul în înscrisuri oficiale, cât şi prevederile legislaţiei de reglementare a pensiilor din sistemul public, potrivit cărora angajatorul poartă întreaga răspundere pentru valabilitatea şi corectitudinea actelor doveditoare utilizate la stabilirea drepturilor de pensie.
 

 

Conducătorul unităţii,
. . . . . . . . . .
(numele, prenumele, semnătura şi ştampila)
Întocmit
. . . . . . . . . .
(nume, prenume, semnătura)
Direcţia/Serviciul/Compartimentul/Persoana
cu atribuţii de salarizare-personal/resurse umane
. . . . . . . . . .
(nume, prenume, semnătura)

 

   *) Se completează denumirea societăţii sau, după caz, eventualele denumiri anterioare. 

   **) Se completează I sau II. 

   ***) Se completează cu documentele verificabile întocmite anterior datei de 1 aprilie 2001, care pot fi: actul administrativ de nominalizare a persoanelor încadrate în grupe superioare de muncă sau, în lipsa acestuia, actul administrativ privind încadrarea locurilor de muncă/activităţilor/categoriilor profesionale în grupe superioare de muncă; contractul individual de muncă; contractul colectiv de muncă; decizii interne; act administrativ de modificare a locului de muncă sau a sarcinilor de serviciu; extras din statele de plată din care să rezulte secţia/atelierul/locul de muncă, precum şi orice alte documente justificative. 

   ****) Se completează actul normativ (nr. , dată, poziţie, anexă etc.) care, anterior datei de 1 aprilie 2001, a constituit temei juridic pentru încadrarea în grupă superioară de muncă: 

    pentru perioada anterioară datei de 18 martie 1969, încadrarea în grupa I sau II de muncă s-a făcut cu respectarea Instrucţiunilor nr. 1.040/1967 pentru aplicarea Legii nr. 27/1966 privind pensiile de asigurări sociale de stat şi pensia suplimentară şi a Hotărârii Consiliului de Miniştri nr. 252/1967 care cuprind meseriile şi funcţiile prevăzute în grupele I şi II de muncă; 

    pentru perioada lucrată după data de 18 martie 1969 până la data de 1 aprilie 2001, încadrarea în grupe superioare de muncă s-a făcut conform Ordinului ministrului muncii şi ocrotirilor sociale, al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Protecţia Muncii nr. 50/1990 pentru precizarea locurilor de muncă, activităţilor şi categoriilor profesionale cu condiţii deosebite care se încadrează în grupele I şi II de muncă în vederea pensionării, ordin care a înlocuit ordinele Ministerului Muncii şi Ministerului Sănătăţii nr. 59/1969 pentru stabilirea locurilor de muncă cu condiţii deosebite care se încadrează în grupele I şi II de muncă în vederea pensionării, nr. 105/1976 pentru stabilirea locurilor de muncă cu condiţii deosebite care se încadrează în grupele I şi II de muncă în vederea pensionării şi nr. 210/1977 pentru stabilirea locurilor de muncă cu condiţii deosebite care se încadrează în grupele I şi II de muncă în vederea pensionării; 

    pentru perioada lucrată după data de 1 martie 1990 până la data de 1 aprilie 2001, încadrarea în grupele I şi II de muncă s-a făcut conform Ordinului ministrului muncii şi protecţiei sociale, al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Protecţia Muncii nr. 125/1990 pentru precizarea locurilor de muncă, activităţilor şi categoriilor profesionale cu condiţii deosebite, care se încadrează în grupele I şi II de muncă în vederea pensionării, pentru perioada lucrată după 1 martie 1990; 

    conform altor acte normative în vigoare la data respectivă.
 

    OBSERVAŢII: 

    Se va completa cu precizări suplimentare, după caz, în situaţia persoanelor care au lucrat în aceleaşi condiţii cu muncitorii. Completarea câmpurilor marcate cu asterisc este obligatorie. 

 

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Dizolvare SRL (5) - Dizolvare fara lichidator. Model hotarare lichidare si repartizare

Dupa ce s-a hotarat dizolvarea se fac, sub răspunderea administratorului şi contabilului societăţii documentele de lichidare
-       Inventarierea  şi evaluarea elementelor de  natura activelor, datoriilor  şi capitalurilor proprii ale societăţilor comerciale care urmează  să se lichideze  şi înregistrarea rezultatelor inventarierii şi ale evaluării efectuate cu această ocazie;-  Întocmirea situaţiilor financiare anuale, în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile; -       Achitarea datoriilor societăţii comerciale către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, precum  şi a celorlalte obligaţii sociale către alte fonduri, salariaţi şi alţi terţi;-       Stabilirea rezultatului lichidării (profit sau pierdere), întocmindu-se contul de profit şi pierdere în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;    Se obţin  documentele de la finanţe care atestă că s-au plătit toate datoriile, către stat. Eventual alte documente de plată a datoriilor cătr…

Model decizie avertisment scris

Convocare cercetare disciplinară- model

Antet


Nr.______/__________________


Către, Salariat
Adresa: ______________________


Prin prezenta va informam ca sunteti convocat la ________________, situat în_________________, în data de __________, ora _____ în vederea efectuării cercetarii disciplinare prealabile conform art. 251 alin. 2 din Codul Muncii.
Vă aducem la cunostinta ca veți fi cercetată disciplinar pentru faptul că __________________
_____________________________________________________________________.
. Este pusă în discuție încălcarea prevederilor cuprinse in urmatoarele documente:
-Regulamentului Intern, ________
-Codul Muncii______________,
-Fișa postului _______________
Vă informam ca puteți fi îinsoțită de către un reprezentant al salariaților, sau un avocat.
Persoana/persoanele împuternicite să efectueze cercetarea disciplinară sunt: ___________.
În cazul neprezentării dvs. la convocarea făcută, fără un motiv obiectiv, dă dreptul angajatorului să dispună sancționarea, fără efectuarea cercetării disciplinare prealabile.
În c…