Treceți la conținutul principal

Ordin privind afișarea opririi temporare a activității


Ordinul președintelui ANPC nr. 760/2019 privind obligaţia operatorilor economici de a afişa pe uşa de acces sau la intrarea în locaţia unde îşi desfăşoară activitatea/punctul de lucru placheta cu măsurile de oprire temporară dispuse de către organele de control ale Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor

Art. 2. -   Operatorii economici în cazul cărora au fost încheiate documente de control pentru încălcarea drepturilor consumatorilor cu privire la viaţa, sănătatea şi securitatea acestora şi prin care au fost dispuse măsuri de oprire temporară a prestării serviciilor, fabricaţiei, comercializării produselor sau a utilizării acestora la prestarea serviciilor sunt obligaţi ca, pe uşa de acces sau la intrarea în locaţia unde îşi desfăşoară activitatea sau la punctul de lucru, să păstreze afişată placheta prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. 

Ordinul intră în vigoare în termen de 30 de zile – de la 12 decembrie 2019.

deși s-a vehiculat interpretarea precum că firmele trebuie să afișeze placheta în locațiile în care au activitatea oprită temporar, în sensul că nu mai au deloc activitate acolo, că respectivele locații au fost închise temporar de agenții ANPC, consider ordinul nu vorbește despre oprirea întregii activități din respectivele unități, ci de oprirea prestării serviciilor, fabricaţiei, comercializării produselor sau a utilizării acestora la prestarea serviciilor, putând fi doar anumite produse/servicii oprite de la fabricație/ comercializare și în rest activitatea să continue.

OG 21/1992 privind protecţia consumatorilor zice așa:

Art. 55. -  Pentru limitarea prejudicierii consumatorilor, agentul constatator poate dispune următoarele măsuri:

  2. oprirea temporară a prestării serviciilor, importului, fabricaţiei, comercializării produselor sau a utilizării acestora la prestarea serviciilor, până la remedierea deficienţelor, în cazul în care: 

   a) produsele nu sunt testate şi/sau certificate conform normelor legale; 

   b) produsele nu îndeplinesc caracteristicile prescrise sau declarate, fără ca acestea să fie periculoase; 

   c) produsele nu prezintă elementele de identificare şi de caracterizare, precum şi documentele de însoţire, conform prevederilor art. 18-22; 

   d) se prestează servicii care pot pune în pericol viaţa, sănătatea, securitatea sau interesele economice ale consumatorilor; 

Închiderea unității este o sancțiune separată, prevăzută aici:

Art. 56. -  (1) Odată cu aplicarea sancţiunii amenzii contravenţionale, agentul constatator poate propune una dintre următoarele sancţiuni complementare: 

   a) închiderea temporară a unităţii pe o durată de cel mult 6 luni; 

   b) închiderea temporară a unităţii pe o durată de la 6 luni la 12 luni; 

   c) închiderea definitivă a unităţii; 

   d) suspendarea sau retragerea definitivă, după caz, a avizului, acordului sau a autorizaţiei de exercitare a unei activităţi. 


Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Convocare cercetare disciplinară- model

Antet                                                                                                             Nr.______/__________________ Către, Salariat Adresa: ______________________             Prin prezenta va informam ca sunteti convocat la ________________, situat în _________________ , în data de   __________ , ora   _____ în vederea efectuării cercetarii disciplinare prealabile conform art. 251 alin. 2 din Codul Muncii. Vă aducem la cunostinta ca veți fi cercetată disciplinar pentru faptul că __________________ _____________________________________________________________________. . Este pusă în discuție încălcarea prevederilor cuprinse in urmatoarele documente: -        Regulamentului Intern , ________ -        Codul Muncii ______________, -        Fișa postului _______________ Vă informam ca puteți fi îinsoțită de către un reprezentant al salariaților, sau un avocat. Persoana/persoanele împuternicite să efectue

Model decizie avertisment scris

Antet Decizia nr. …. din ……. de sanctionare cu avertisment scris ……. , în calitate de administrator al ……….. , Având în vedere constatările din referatul lui …. având funcția de…… , privind abaterile disciplinare ale salariatului … , domiciliat în ….. , având funcţia de ….. , potrivit art. 247 alin 2, art. ….. din Legea 53/2003 - Codul Muncii, art.   ……. din Contractul Individual de Munca, precum şi art. ….. din Regulamentul Intern se retine că: Salariatul a săvârşit urmâtoarele abateri disciplinare: În data ….. în jurul orei … …………. In temeiul dispozitiilor art. 247 alin. 2, art. 248 alin. 1 lit. a si art. 252 din Legea 52/2003 - Codul Muncii, DISPUN : 1. ……. , domiciliat în …….. , având funcţia de ……. , cu contractul individual de muncă înregistrat sub nr. …. la …….. este sancţionat cu avertisment scris. 2. Decizia va fi comunicată persoanei în cauză şi produce efecte de la data comunicării. 3. Prezenta decizie poate fi cont

Dizolvare SRL (5) - Dizolvare fara lichidator. Model hotarare lichidare si repartizare

                    Dupa ce s-a hotarat dizolvarea se fac, sub răspunderea administratorului şi contabilului societăţii documentele de lichidare -       Inventarierea  şi evaluarea elementelor de  natura activelor, datoriilor  şi capitalurilor proprii ale societăţilor comerciale care urmează  să se lichideze  şi înregistrarea rezultatelor inventarierii şi ale evaluării efectuate cu această ocazie; -   Întocmirea situaţiilor financiare anuale, în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;  -       Achitarea datoriilor societăţii comerciale către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, precum  şi a celorlalte obligaţii sociale către alte fonduri, salariaţi şi alţi terţi; -       Stabilirea rezultatului lichidării (profit sau pierdere), întocmindu-se contul de profit şi pierdere în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;     Se obţin  documentele de la finanţe care atestă că s-au plătit toate datoriile, către stat. Eventua