Treceți la conținutul principal

Francezii fermi in amenda dată Google

În 19 iunie 2020 Consiliul de Stat (care joacă rol de instanță supremă administrativă în Franța) a respins apelul Google LLC privind amenda de 50 de milioane de euro, amendă impusă de autoritatea franceză în domeniul protectiei datelor personale (CNIL).

Fiind o hătărâre de ultimă instanță aceasta esre definitivă.

Amenda a fost impusă deoarece a fost apreciat că Google nu îndeplinește cerințele de transparemță și informare a persoanelor vizate și nici nu obține un consimțământ valid din partea utilizatorilor..

În concret se referea la crearea de conturi Google în contextul dispozitivelor care folosesc sistemul de operare Android (telefoane mobile). Se constata că informația despre prelucrarea datelor era răspândită pe 6 pagini diferite fiind nevoie de 6 acțiuni ale utilizatorului pentru a avea o imagine asupra întinderii prelucrării datelor sau timpului pentru care datele sunt păstrate. Informatia pusă la dispoziția urilizatorilor era prea vagă raportat la dimensiunea prelucrărilor de date făcute de Google. De asemea, consimțământul era cerut prin casete prebifate.

Google a atacat această amendă în fața Consiliului de Stat. Google a susținut că:

1. Autoritatea competentă ar fi fost cea din Irlanda unde Google are un sediu,
2. Autoritatea franceză ar fi trebuit să apeleze la mecanismele de consultatre a Comitetului European pentru Protecția Datelor, 
3. Autoritatea franceză ar fi interpretat greșit regulile aplicabile,
4. Amenda este disproportionata.


Consiliul de Stat a apreciat că sediul din Irlanda nu are autoritate asupra modului în care sunt prelucrate datele, și, de aceea ,nu poate fi considerat sediul principal (din puncut de vedere al GDPR) al Google pentru operațiunile din Uniunea Europeană al Google. In aceste condiții nu poate fi activat mecanismu, one-stop-shop (prin care un sediu principal al operatorului din Uniunea European atrage competența pentru orice proceduri legate de protecția datelor de oriunde din Uniune, competența fiind stabilită de  faptul că încălcările privesc utilizatori de pe teritoriul francez și autoritatea națională este competentă.

Consiliul de |Stat a refuzat să înainteze o întrebare preliminară către Curtea de Justiție a Uniunii Europene considerând aspectele legale implicate clare.

Consiliul de |Stat a susținut interpretările autorității franceze privind încălcarea GDPR. De asemenea a arătat că autoritatea când aplică p amendă nu trebuie să arate în mod extensiv cum a calculat cuantumul amenzii, ci doar să arate considerații ăn temeiul căreia a luat decizia de a aplica sancțiunea.

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Dizolvare SRL (5) - Dizolvare fara lichidator. Model hotarare lichidare si repartizare

                    Dupa ce s-a hotarat dizolvarea se fac, sub răspunderea administratorului şi contabilului societăţii documentele de lichidare -       Inventarierea  şi evaluarea elementelor de  natura activelor, datoriilor  şi capitalurilor proprii ale societăţilor comerciale care urmează  să se lichideze  şi înregistrarea rezultatelor inventarierii şi ale evaluării efectuate cu această ocazie; -   Întocmirea situaţiilor financiare anuale, în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;  -       Achitarea datoriilor societăţii comerciale către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, precum  şi a celorlalte obligaţii sociale către alte fonduri, salariaţi şi alţi terţi; -       Stabilirea rezultatului lichidării (profit sau pierdere), întocmindu-se contul de profit şi pierdere în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;     Se obţin  documentele de la finanţe care atestă că s-au plătit toate datoriile, către stat. Eventua

Model decizie avertisment scris

Antet Decizia nr. …. din ……. de sanctionare cu avertisment scris ……. , în calitate de administrator al ……….. , Având în vedere constatările din referatul lui …. având funcția de…… , privind abaterile disciplinare ale salariatului … , domiciliat în ….. , având funcţia de ….. , potrivit art. 247 alin 2, art. ….. din Legea 53/2003 - Codul Muncii, art.   ……. din Contractul Individual de Munca, precum şi art. ….. din Regulamentul Intern se retine că: Salariatul a săvârşit urmâtoarele abateri disciplinare: În data ….. în jurul orei … …………. In temeiul dispozitiilor art. 247 alin. 2, art. 248 alin. 1 lit. a si art. 252 din Legea 52/2003 - Codul Muncii, DISPUN : 1. ……. , domiciliat în …….. , având funcţia de ……. , cu contractul individual de muncă înregistrat sub nr. …. la …….. este sancţionat cu avertisment scris. 2. Decizia va fi comunicată persoanei în cauză şi produce efecte de la data comunicării. 3. Prezenta decizie poate fi cont

Convocare cercetare disciplinară- model

Antet                                                                                                             Nr.______/__________________ Către, Salariat Adresa: ______________________             Prin prezenta va informam ca sunteti convocat la ________________, situat în _________________ , în data de   __________ , ora   _____ în vederea efectuării cercetarii disciplinare prealabile conform art. 251 alin. 2 din Codul Muncii. Vă aducem la cunostinta ca veți fi cercetată disciplinar pentru faptul că __________________ _____________________________________________________________________. . Este pusă în discuție încălcarea prevederilor cuprinse in urmatoarele documente: -        Regulamentului Intern , ________ -        Codul Muncii ______________, -        Fișa postului _______________ Vă informam ca puteți fi îinsoțită de către un reprezentant al salariaților, sau un avocat. Persoana/persoanele împuternicite să efectue