Treceți la conținutul principal

Registrul rezervări clienți

Redeschiderea teraselor a adus o nouă problemă birocratică: registrul de rezervări pentru clienți.  Autoritățile care au "clocit" aceste norme se pare ca nu au auzit de GDPR și au aruncat încă o povara administrativa în spatele celor din industria ospitalitatii, oricum destul de loviți de masurile luate în ultima perioada.
Ce trebuie sa faceți ca sa fiți conform cu GDPR măcar minimal?
Ordinul ministerial nu precizează ce date trebuie prelucrate/retinute. Asa ca trebuie interpretat minimal. Se va trece numele și un telefon de contact al celui care a făcut rezervarea. Nu e necesar sa luați numele tuturor de la masa. Nu veti proceda la verificarea identității, căci ospătarul nu e politist.
Va trebui sa aveți afișată la vedere o politica de prelucrare a datelor. Trebuie sa spuneți motivul prelucrării datelor (este obligația legala), drepturile persoanei vizate, adică sa știe ce date sunt prelucrate, cum sa ceara corectarea datelor dacă sunt eronate. Va trebui sa dați un telefon sau o adresa de contact unde aceste drepturi pot fi exercitate efectiv. Veți preciza ca prelucrarea nu se va face cu mijloace electronice, ci doar pe suport scris/hârtie. Datele nu vor fi transmise altor persoane în afara de autoritățile publice în exercitarea atribuțiilor ce le revin privind masurile de combatere a epidemiei Sars 2 COVID. O problema este ca trebuie anunțată durata pentru care sunt prelucrate datele. Autoritățile au ignorat cu desăvârșire aceasta problema. Cum, de regula, se practica masuri de izolare de 14 zile putem spune ca termenul de prelucrare de 21 de zile este unul rezonabil lăsând autorităților timp sa se informeze. După 21 de zile paginile cu rezervările clienților vor fi distruse.
Este bine sa aveți și un regulament de ordine interioara cu câteva reguli de bun simt pentru angajați și semnat de aceștia ca au luat cunoștință. Cine păstrează acest caiet/registru și unde, ca nu au voie sa facă nici un fel de copii ale datelor respective. Nu vreți sa va treziți cu probleme ca i-a plăcut ospaturului de clienta blonda de la masa 12 și s-a gândit sa o sune seara să vadă ce mai face, nu-i asa? 

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Dizolvare SRL (5) - Dizolvare fara lichidator. Model hotarare lichidare si repartizare

                    Dupa ce s-a hotarat dizolvarea se fac, sub răspunderea administratorului şi contabilului societăţii documentele de lichidare -       Inventarierea  şi evaluarea elementelor de  natura activelor, datoriilor  şi capitalurilor proprii ale societăţilor comerciale care urmează  să se lichideze  şi înregistrarea rezultatelor inventarierii şi ale evaluării efectuate cu această ocazie; -   Întocmirea situaţiilor financiare anuale, în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;  -       Achitarea datoriilor societăţii comerciale către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, precum  şi a celorlalte obligaţii sociale către alte fonduri, salariaţi şi alţi terţi; -       Stabilirea rezultatului lichidării (profit sau pierdere), întocmindu-se contul de profit şi pierdere în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;     Se obţin  documentele de la finanţe care atestă că s-au plătit toate datoriile, către stat. Eventua

Model decizie avertisment scris

Antet Decizia nr. …. din ……. de sanctionare cu avertisment scris ……. , în calitate de administrator al ……….. , Având în vedere constatările din referatul lui …. având funcția de…… , privind abaterile disciplinare ale salariatului … , domiciliat în ….. , având funcţia de ….. , potrivit art. 247 alin 2, art. ….. din Legea 53/2003 - Codul Muncii, art.   ……. din Contractul Individual de Munca, precum şi art. ….. din Regulamentul Intern se retine că: Salariatul a săvârşit urmâtoarele abateri disciplinare: În data ….. în jurul orei … …………. In temeiul dispozitiilor art. 247 alin. 2, art. 248 alin. 1 lit. a si art. 252 din Legea 52/2003 - Codul Muncii, DISPUN : 1. ……. , domiciliat în …….. , având funcţia de ……. , cu contractul individual de muncă înregistrat sub nr. …. la …….. este sancţionat cu avertisment scris. 2. Decizia va fi comunicată persoanei în cauză şi produce efecte de la data comunicării. 3. Prezenta decizie poate fi cont

Convocare cercetare disciplinară- model

Antet                                                                                                             Nr.______/__________________ Către, Salariat Adresa: ______________________             Prin prezenta va informam ca sunteti convocat la ________________, situat în _________________ , în data de   __________ , ora   _____ în vederea efectuării cercetarii disciplinare prealabile conform art. 251 alin. 2 din Codul Muncii. Vă aducem la cunostinta ca veți fi cercetată disciplinar pentru faptul că __________________ _____________________________________________________________________. . Este pusă în discuție încălcarea prevederilor cuprinse in urmatoarele documente: -        Regulamentului Intern , ________ -        Codul Muncii ______________, -        Fișa postului _______________ Vă informam ca puteți fi îinsoțită de către un reprezentant al salariaților, sau un avocat. Persoana/persoanele împuternicite să efectue