Treceți la conținutul principal

Precizări legislative privind somația europenă de plată si cereri cu valoare redusă

Cererea pentru emiterea somaţiei europene de plată, introdusă potrivit Regulamentului nr. 1.896/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se soluţionează de instanţa competentă pentru judecarea fondului cauzei în primă instanţă. 
Cererea de reexaminare, formulată în condiţiile şi în termenul prevăzute la art. 20 din Regulamentul nr. 1.896/2006, cu modificările şi completările ulterioare, este de competenţa instanţei a cărei hotărâre se atacă, care judecă în complet format din 2 judecători.  


Asistenţa practică pentru completarea formularului de cerere se acordă, potrivit art. 11 alin. (1) din Regulamentul nr. 861/2007, cu modificările şi completările ulterioare, de către avocaţii desemnaţi în acest scop în cadrul serviciului de asistenţă judiciară de către fiecare barou, prin rotaţie, la intervale de 3 luni. Lista avocaţilor astfel desemnaţi, precum şi datele de contact ale acestora se afişează pe pagina de internet a Uniunii Naţionale a Barourilor din România şi a fiecărui barou şi se comunică fiecărei judecătorii, în vederea afişării la sediul acestora, precum şi pe portalul instanţelor judecătoreşti. Pentru asistenţa practică furnizată, avocatul are dreptul la onorariu, care se fixează prin protocolul încheiat, potrivit legii, pentru stabilirea onorariilor cuvenite avocaţilor pentru furnizarea serviciilor de asistenţă judiciară şi extrajudiciară. Avocatul nu are dreptul de a primi de la cel asistat niciun fel de remuneraţie sau alte mijloace de recompensă, indiferent de titlul acesteia. 

Competenţa de a soluţiona în primă instanţă cererile cu valoare redusă, formulate potrivit Regulamentului nr. 861/2007, cu modificările şi completările ulterioare, aparţine judecătoriei. 
Hotărârile prin care se soluţionează cererile cu valoare redusă, formulate potrivit Regulamentului nr. 861/2007 sunt supuse numai apelului la tribunal, în termen de 30 de zile de la comunicare. 
Cererea de reexaminare, formulată în condiţiile şi în termenul prevăzute la art. 18 din Regulamentul nr. 861/2007, cu modificările şi completările ulterioare, este de competenţa instanţei a cărei hotărâre se atacă.

Cererile de valoare redusă, formulate p potrivit Regulamentului (CE) nr. 861/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 iulie 2007 de stabilire a unei proceduri europene cu privire la cererile cu valoare redusă, cu modificările şi completările ulterioare, se taxează cu 50 lei, dacă valoarea cererii nu depăşeşte 2.000 lei sau valoarea în euro nu depăşeşte echivalentul sumei de 2.000 lei, şi cu 200 lei, pentru cererile a căror valoare depăşeşte 2.000 lei sau a căror valoare în euro depăşeşte echivalentul sumei de 2.000 lei. 
Cererile privind ordonanţa de plată, formulate  potrivit Regulamentului (CE) nr. 1.896/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 12 decembrie 2006 de instituire a unei proceduri europene de somaţie de plată, cu modificările şi completările ulterioare, se taxează cu 200 lei.

Opoziţia la somaţia europeană de plată formulată potrivit art. 16 din Regulamentul (CE) nr. 1.896/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 12 decembrie 2006 de instituire a unei proceduri europene de somaţie de plată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cererea de reexaminare formulată potrivit art. 18 din Regulamentul (CE) nr. 861/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 iulie 2007 de stabilire a unei proceduri europene cu privire la cererile cu valoare redusă se taxează cu 100 lei."

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Dizolvare SRL (5) - Dizolvare fara lichidator. Model hotarare lichidare si repartizare

Dupa ce s-a hotarat dizolvarea se fac, sub răspunderea administratorului şi contabilului societăţii documentele de lichidare
-       Inventarierea  şi evaluarea elementelor de  natura activelor, datoriilor  şi capitalurilor proprii ale societăţilor comerciale care urmează  să se lichideze  şi înregistrarea rezultatelor inventarierii şi ale evaluării efectuate cu această ocazie;-  Întocmirea situaţiilor financiare anuale, în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile; -       Achitarea datoriilor societăţii comerciale către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, precum  şi a celorlalte obligaţii sociale către alte fonduri, salariaţi şi alţi terţi;-       Stabilirea rezultatului lichidării (profit sau pierdere), întocmindu-se contul de profit şi pierdere în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;    Se obţin  documentele de la finanţe care atestă că s-au plătit toate datoriile, către stat. Eventual alte documente de plată a datoriilor cătr…

Model decizie avertisment scris

Convocare cercetare disciplinară- model

Antet


Nr.______/__________________


Către, Salariat
Adresa: ______________________


Prin prezenta va informam ca sunteti convocat la ________________, situat în_________________, în data de __________, ora _____ în vederea efectuării cercetarii disciplinare prealabile conform art. 251 alin. 2 din Codul Muncii.
Vă aducem la cunostinta ca veți fi cercetată disciplinar pentru faptul că __________________
_____________________________________________________________________.
. Este pusă în discuție încălcarea prevederilor cuprinse in urmatoarele documente:
-Regulamentului Intern, ________
-Codul Muncii______________,
-Fișa postului _______________
Vă informam ca puteți fi îinsoțită de către un reprezentant al salariaților, sau un avocat.
Persoana/persoanele împuternicite să efectueze cercetarea disciplinară sunt: ___________.
În cazul neprezentării dvs. la convocarea făcută, fără un motiv obiectiv, dă dreptul angajatorului să dispună sancționarea, fără efectuarea cercetării disciplinare prealabile.
În c…