Treceți la conținutul principal

Hotărâre CJUE in materie de TVA

 


Curtea de Justiție a Uniunii Europene în cauza C43/19, având ca obiect o cerere de decizie preliminară formulată în temeiul articolului 267 TFUE de Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa) [Tribunalul de Arbitraj Fiscal (Centrul de arbitraj administrativ), Portugalia], prin decizia din 2 ianuarie 2019, primită de Curte la 24 ianuarie 2019, în procedura Vodafone Portugal – Comunicações Pessoais SA împotriva Autoridade Tributária e Aduaneira, a stabilit că Articolul 2 alineatul (1) litera (c) din Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată trebuie interpretat în sensul că sumele percepute de un operator economic în cazul rezilierii anticipate, pentru motive proprii clientului, a unui contract de prestări de servicii care prevede respectarea unei perioade contractuale, în schimbul acordării în favoarea acestui client a unor condiții comerciale avantajoase, trebuie considerate ca reprezentând remunerarea unei prestări de servicii efectuate cu titlu oneros, în sensul acestei dispoziții.

 

Consecința este că astfel de sume sunt supuse taxării cu TVA.

 

Curtea a menținut interpretarea din  cauza C295/17, MEO – Serviços de Comunicações e Multimédia SA împotriva Autoridade Tributária e Aduaneira.

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Dizolvare SRL (5) - Dizolvare fara lichidator. Model hotarare lichidare si repartizare

Dupa ce s-a hotarat dizolvarea se fac, sub răspunderea administratorului şi contabilului societăţii documentele de lichidare
-       Inventarierea  şi evaluarea elementelor de  natura activelor, datoriilor  şi capitalurilor proprii ale societăţilor comerciale care urmează  să se lichideze  şi înregistrarea rezultatelor inventarierii şi ale evaluării efectuate cu această ocazie;-  Întocmirea situaţiilor financiare anuale, în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile; -       Achitarea datoriilor societăţii comerciale către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, precum  şi a celorlalte obligaţii sociale către alte fonduri, salariaţi şi alţi terţi;-       Stabilirea rezultatului lichidării (profit sau pierdere), întocmindu-se contul de profit şi pierdere în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;    Se obţin  documentele de la finanţe care atestă că s-au plătit toate datoriile, către stat. Eventual alte documente de plată a datoriilor cătr…

Model decizie avertisment scris

Convocare cercetare disciplinară- model

Antet


Nr.______/__________________


Către, Salariat
Adresa: ______________________


Prin prezenta va informam ca sunteti convocat la ________________, situat în_________________, în data de __________, ora _____ în vederea efectuării cercetarii disciplinare prealabile conform art. 251 alin. 2 din Codul Muncii.
Vă aducem la cunostinta ca veți fi cercetată disciplinar pentru faptul că __________________
_____________________________________________________________________.
. Este pusă în discuție încălcarea prevederilor cuprinse in urmatoarele documente:
-Regulamentului Intern, ________
-Codul Muncii______________,
-Fișa postului _______________
Vă informam ca puteți fi îinsoțită de către un reprezentant al salariaților, sau un avocat.
Persoana/persoanele împuternicite să efectueze cercetarea disciplinară sunt: ___________.
În cazul neprezentării dvs. la convocarea făcută, fără un motiv obiectiv, dă dreptul angajatorului să dispună sancționarea, fără efectuarea cercetării disciplinare prealabile.
În c…