Treceți la conținutul principal

Inscrisurile sub semnătură private vor fi titluri executorii numai după înregistrarea în Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară

 


Înscrisurile sub semnătură private vor fi titluri executorii numai după înregistrarea în Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară

 

Prin modificarea adusă prin Legea nr. 196/2020 toate înscrisurile sub semnătură privată care constituie titlu executoriu nu pot fi puse în executare fără ca în prealabil să fi fost înscrise în Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară

 

Enumerăm aici:

 

-          Contracte de credit,

-          Garanții mobiliare,

-          Contracte de închiriere,

-          Contracte de leasing,

-          Cambii,

-          Bilete la ordin,

-          Cecuri,

-          Contractele de asistență juridică.

Această dispoziție a Legii nr. 196/2020 ridică mari probleme de aplicare.

 

De exemplu, contractele de asistență juridică dintre avocat și clientul său sunt confidențiale, ceea ce este total incompatibil cu înscrierea în Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară.

 

Mai mult, Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară a fost creat pentru garanțiile mobiliare și un număr limitat de aspecte legale pentru care să se facă publicitatea, ceea ce va crea dificultăți la înscrierea unei varietăți atât de mari de acte.

 

De asemenea, vor fi dificultăți de interpretare în concurs cu dispozițiile art. 641 C.pr.civ. care a fost până acum considerat că dispune în sensul că numai acele înscrisuri despre care Legea dispune în mod expres că sunt considerate executorii sub condiția înscrierii într-un registru public, au nevoie de această formalitate pentru a fi solicitată executarea silită a obligațiilor.

 

Este de dorit să apară niște norme care să lămurească întinderea și modul concret de aplicare.

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Dizolvare SRL (5) - Dizolvare fara lichidator. Model hotarare lichidare si repartizare

Dupa ce s-a hotarat dizolvarea se fac, sub răspunderea administratorului şi contabilului societăţii documentele de lichidare
-       Inventarierea  şi evaluarea elementelor de  natura activelor, datoriilor  şi capitalurilor proprii ale societăţilor comerciale care urmează  să se lichideze  şi înregistrarea rezultatelor inventarierii şi ale evaluării efectuate cu această ocazie;-  Întocmirea situaţiilor financiare anuale, în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile; -       Achitarea datoriilor societăţii comerciale către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, precum  şi a celorlalte obligaţii sociale către alte fonduri, salariaţi şi alţi terţi;-       Stabilirea rezultatului lichidării (profit sau pierdere), întocmindu-se contul de profit şi pierdere în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;    Se obţin  documentele de la finanţe care atestă că s-au plătit toate datoriile, către stat. Eventual alte documente de plată a datoriilor cătr…

Model decizie avertisment scris

Convocare cercetare disciplinară- model

Antet


Nr.______/__________________


Către, Salariat
Adresa: ______________________


Prin prezenta va informam ca sunteti convocat la ________________, situat în_________________, în data de __________, ora _____ în vederea efectuării cercetarii disciplinare prealabile conform art. 251 alin. 2 din Codul Muncii.
Vă aducem la cunostinta ca veți fi cercetată disciplinar pentru faptul că __________________
_____________________________________________________________________.
. Este pusă în discuție încălcarea prevederilor cuprinse in urmatoarele documente:
-Regulamentului Intern, ________
-Codul Muncii______________,
-Fișa postului _______________
Vă informam ca puteți fi îinsoțită de către un reprezentant al salariaților, sau un avocat.
Persoana/persoanele împuternicite să efectueze cercetarea disciplinară sunt: ___________.
În cazul neprezentării dvs. la convocarea făcută, fără un motiv obiectiv, dă dreptul angajatorului să dispună sancționarea, fără efectuarea cercetării disciplinare prealabile.
În c…