Treceți la conținutul principal

Noi reguli privind bransamentele la reteaua de gaze


S-a facut deja publicitate faptului că furnizorii de gaze vor suporta costurile privind bransarea consumatorilor casnici și alți consumatori care presupun instalarea unei rețele nu mai lungi de 2500 m. De fapt nu vor suporta chiar ei, căci costurile se vor regăsi ulterior în factura de gaze.

Regulamentul privind racordarea la sistemul de distribuţie a gazelor naturale, din 09.10.2020  (aprobat prin Ordinul nr. 178/2020) face însă ceva mai mult.

Practic toată responsabilitatea realizării racordării este încredințată la distribuitor. Acestuia ii revine sarcina să dea soluția tehnică, să o proiecteze, să obțină avizele și autorizațiile necesare, să o realizeze și să o recepționeze.

Regula se va aplica și la cazurile:

   (i) reamplasării racordului; 

   (ii) redimensionării racordului referitoare la capacitatea tehnică, regimurile de presiune şi/sau lungimea acestora sau modificarea debitelor; 

   (iii) separarea dintr-un racord comun. 

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Dizolvare SRL (5) - Dizolvare fara lichidator. Model hotarare lichidare si repartizare

Dupa ce s-a hotarat dizolvarea se fac, sub răspunderea administratorului şi contabilului societăţii documentele de lichidare
-       Inventarierea  şi evaluarea elementelor de  natura activelor, datoriilor  şi capitalurilor proprii ale societăţilor comerciale care urmează  să se lichideze  şi înregistrarea rezultatelor inventarierii şi ale evaluării efectuate cu această ocazie;-  Întocmirea situaţiilor financiare anuale, în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile; -       Achitarea datoriilor societăţii comerciale către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, precum  şi a celorlalte obligaţii sociale către alte fonduri, salariaţi şi alţi terţi;-       Stabilirea rezultatului lichidării (profit sau pierdere), întocmindu-se contul de profit şi pierdere în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;    Se obţin  documentele de la finanţe care atestă că s-au plătit toate datoriile, către stat. Eventual alte documente de plată a datoriilor cătr…

Model decizie avertisment scris

Convocare cercetare disciplinară- model

Antet


Nr.______/__________________


Către, Salariat
Adresa: ______________________


Prin prezenta va informam ca sunteti convocat la ________________, situat în_________________, în data de __________, ora _____ în vederea efectuării cercetarii disciplinare prealabile conform art. 251 alin. 2 din Codul Muncii.
Vă aducem la cunostinta ca veți fi cercetată disciplinar pentru faptul că __________________
_____________________________________________________________________.
. Este pusă în discuție încălcarea prevederilor cuprinse in urmatoarele documente:
-Regulamentului Intern, ________
-Codul Muncii______________,
-Fișa postului _______________
Vă informam ca puteți fi îinsoțită de către un reprezentant al salariaților, sau un avocat.
Persoana/persoanele împuternicite să efectueze cercetarea disciplinară sunt: ___________.
În cazul neprezentării dvs. la convocarea făcută, fără un motiv obiectiv, dă dreptul angajatorului să dispună sancționarea, fără efectuarea cercetării disciplinare prealabile.
În c…