Treceți la conținutul principal

Postări

Se afișează postări din noiembrie, 2020

Decizie „istorica” CJUE privind definiția fonogramei în contextul comunicării audiovizuale

Decizie „istorica” CJUE privind definiția fonogramei în contextul comunicării audiovizuale   HOTĂRÂREA CURȚII (Camera a cincea) din 18 noiembrie 2020 „Trimitere preliminară – Proprietate intelectuală – Drepturi conexe dreptului de autor – Directiva 92/100/CEE – Articolul 8 alineatul (2) – Directiva 2006/115/CE – Articolul 8 alineatul (2) – Comunicare publică a unei opere audiovizuale care încorporează o fonogramă sau o reproducere a unei fonograme – Remunerație echitabilă unică”, în cauza C ‑ 147/19, având ca obiect o cerere de decizie preliminară formulată în temeiul articolului 267 TFUE de Tribunal Supremo (Curtea Supremă, Spania), prin decizia din 13 februarie 2019, primită de Curte la 20 februarie 2019, în procedura Atresmedia Corporación de Medios de Comunicación SA împotriva, Asociación de Gestión de Derechos Intelectuales (AGEDI), Artistas Intérpretes o Ejecutantes, Sociedad de Gestión de España (AIE).   În considerente Curtea Europeană arată:   51       Or, din mome

Competenta in domeniul conflictelor de munca

  Acţiunea promovată de angajator în contradictoriu cu salariatul pentru restituirea sumelor achitate de primul celui de-al doilea, de bunăvoie, înainte de începerea executării silite, în baza unei hotărâri judecătoreşti executorii, de primă instanţă, care ulterior este desfiinţată în calea de atac, îmbracă natura juridică a unui conflict de muncă, a cărui soluţionare se circumscrie prevederilor art. 256 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, atrăgând competenţa materială de soluţionare în primă instanţă în favoarea tribunalului - Secţia specializată în litigii de muncă şi asigurări sociale, conform art. 208 şi art. 210 din Legea dialogului social nr. 62/2011, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.   ICCJ Decizia nr. 15/2020 privind soluţionarea recursului în interesul legii 

Protectia consumatorului - modificări periculoase

  A fost publicată  Legea nr. 222/2020 pentru abrogarea Legii nr. 12/1990 privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi de producţie, comerţ sau prestări de servicii ilicite şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor. Aceasta introduce în Ordonanața Guvernului  nr. 21/ 1992 o dispoziție care lasă cale largă abuzurilor autorităților de control. La articolul 4, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:      " (3) Se interzice comercializarea de produse sau prestarea de servicii, după caz, care nu îndeplinesc condiţiile stabilite prin lege sau de bunuri a căror provenienţă nu este dovedită, în condiţiile legii. Prin documente de provenienţă se înţelege, după caz, factura fiscală, factura, avizul de însoţire a mărfii, documentele vamale, factura externă sau orice alte documente stabilite prin lege."   Cum documnetele stabilite de legea e o noțiune care p

Majorare plafon pentru TVA 5%

  De la 1 ianuarie 2021 TVA redus de 5% se va aplica la   livrarea de locuinţe care au o suprafaţă utilă de maximum 120 m 2 , exclusiv anexele gospodăreşti, a căror valoare, inclusiv a terenului pe care sunt construite, nu depăşeşte suma de 140.000 euro, echivalent lei, exclusiv taxa pe valoarea adăugată, achiziţionate de persoane fizice. Suprafaţa utilă a locuinţei este cea definită prin Legea locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Anexele gospodăreşti sunt cele definite prin Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Cota redusă se aplică numai în cazul locuinţelor care în momentul vânzării pot fi locuite ca atare.

Simplificări privind declaratiile la Registrul Comertului

Dacă societatea nu desfăşoară la sediul social sau la sediile secundare activităţile declarate o perioadă de maximum 3 ani, declaraţia pe propria răspundere prevăzută la art. 17 alin. (6) din Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, este considerată inclusă în declaraţia pe propria răspundere prevăzută de art. 15 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu modificările şi completările ulterioare.     Dacă societatea desfăşoară activitate în afara sediului social şi a sediilor secundare, declaraţia pe propria răspundere prevăzută la art. 17 alin. (6) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, este considerată inclusă în declaraţia pe propria răspundere

Parcari biciclete

  Cum lumea nu avea destule probleme, agenții economici in termen de 6 luni, dupa ce vor fi publicate normele metodologice la Legea nr. 250/2020, va fi necesar sa instaleze parcari de biciclete la magazine (cladiri de urilitate publica). Amenda intre 2000-4000 de lei.

Modificări privind impozitele

  Modificări privind impozitele   Prin Legea nr. 239/2020 au fost aduse modificări privind deductibilitatea unor cheltuieli la impozitul pe profit.   Astfel, sunt deductibile acum:   -           cheltuielile pentru funcţionarea corespunzătoare a unor unităţi aflate în administrarea contribuabililor, precum: şcoli, muzee, biblioteci, cantine, baze sportive, cluburi, cămine de nefamilişti şi altele asemenea, -           cheltuielile pentru funcţionarea corespunzătoare a unor unităţi de educaţie timpurie, -           cheltuielile privind funcţionarea unităţilor de educaţie timpurie aflate în administrarea contribuabilului sau sumele achitate de contribuabil pentru plasarea copiilor angajaţilor în unităţi de educaţie timpurie aflate în unităţi care oferă servicii de educaţie timpurie, conform legislaţiei în vigoare, dar nu mai mult de 1500 de lei/copil -           cheltuielile efectuate pentru organizarea şi desfăşurarea învăţământului profesional şi tehnic, învăţământulu

Momentul de la care curge prescripția răspunderii contravenționale pentru lipsa autorizatie construire

  În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 13 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, raportate la dispoziţiile art. 31 coroborate cu cele ale art. 37 alin. (5) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, termenul de prescripţie a răspunderii contravenţionale pentru contravenţiile prevăzute de art. 26 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 50/1991, republicată, constând în executarea, fără autorizaţie de construire, a unei construcţii ce cuprinde toate elementele structurale necesare pentru a fi considerată terminată la data constatării contravenţiei, curge de la data terminării în fapt a construcţiei. Decizia nr. 16/2020 privind admiterea examinării sesizării formulate de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casa

Modificări la legea societăților

 Legea nr. 31/1990 a fost modificată prin Legea nr. 223/2020 aducând câteva simplificări ale procedurilor în principal în ce privește societatea cu răspundere limitată (S.R.L.). Astfel, se renunță, în cazul transferului proprietății asupra părților sociale, la termenul de 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial acordat pentru a se face opoziție. De asemenea, în cazul transferului părților sociale, asociații, pot deroga prin actul constitutiv de la regula prin care transferul de părți sociale către un terț, care nu deținea deja calitatea de asociat, trebuia aprobat cu o majoritate de 3/4 din capitalul social de către adunarea asociaților. Aceste modificări constituie un progres, deoarrece regulile anterioare în vigoare cauzau mari întârzieri și probleme birocratice în realizarea transferului de părți sociale. Au fost aduse și alte simplificări. A fost eliminată condiția capitalului minim de 200 de lei necesar pentru societățile cu răspundere limitată, putându-se constitui un S.