Treceți la conținutul principal

Modificări privind asociațiile și fundațiile

 


Modificări privind asociațiile și fundațiile

 

Prin Legea nr. 276/2020 s-au adus unele modificări privind Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații.

 

Sunt modificări binevenite, de natură să simplifice constituirea și funcționarea.

 

Este eliminată cerința dublului act constitutiv *statut și act constitutiv) urmând ca fondatorii ă subscrie un singur act.

Acesta se va întocmi sub semnătură privată (cu excepția situației când este adus ca aport la asociație sau fundație un imobil, când este în continuare necesar să se încheie un act autentic).

 

Sunt enumerate cu mențiunea „doar” (nu se pot cere, deci, mai multe acte, încercând să se elimine interpretările care au condus la o birocratizare excesivă constituirea asociațiilor, actele ce vor însoți cererea de înscriere. Acestea sunt:

 

a) statutul asociaţiei, într-o singură copie certificată pentru conformitate cu originalul de persoana împuternicită în condiţiile art. 6 alin. (2) lit. h); 

   b) actele doveditoare ale sediului, precum şi cele privind patrimoniul iniţial doar în cazul aportului în natură constând în bunuri imobile; 

   c) copii certificate pentru conformitate cu originalul ale actelor doveditoare ale identităţii membrilor asociaţi; 

   d) declaraţie pe propria răspundere a persoanei care, în temeiul alin. (1), formulează cererea de înscriere, care cuprinde datele de identificare ale beneficiarilor reali ai asociaţiei, în sensul reglementărilor din domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului. Datele de identificare ale beneficiarului real sunt: numele, prenumele, data naşterii, codul numeric personal, seria şi numărul actului de identitate, cetăţenia, domiciliul sau reşedinţa. În cazul asociaţiilor constituite/conduse doar de persoane fizice, nu este obligatorie depunerea declaraţiei pe propria răspundere atunci când singurii beneficiari reali sunt persoanele fizice ale căror date de identificare sunt cuprinse în documentele din dosar, caz în care completarea registrului central se va face din oficiu pe baza acestora şi conform regulilor prevăzute la art. 4 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare; 

   e) dovada disponibilităţii denumirii eliberată de Ministerul Justiţiei sau, după caz, refuzul motivat al eliberării acesteia."

 

La depunerea actelor doveditoare ale sediului prevăzute la alin. (2) lit. b) nu este necesar avizul privind schimbarea destinaţiei imobilelor colective cu regim de locuinţă, prevăzut la art. 40 din Legea nr. 196/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor, cu modificările ulterioare, atunci când persoana împuternicită în condiţiile prevăzute la art. 6 alin. (2) lit. h) declară pe propria răspundere faptul că asociaţia nu va desfăşura activitate la sediul ales. 

În cazul în care la constituirea asociaţiei participă şi o persoană juridică, cu privire la aceasta cererea de înscriere va fi însoţită doar de următoarele documente: 

   a) extras oficial de la registrul autorităţii relevante la care este înregistrată, care să ateste forma persoanei juridice şi reprezentanţii acesteia; 

   b) în cazul în care statutul asociaţiei este semnat de o altă persoană decât reprezentanţii prevăzuţi în documentul de la lit. a), hotărârea organelor de conducere ale persoanei juridice fondatoare în sensul înfiinţării asociaţiei şi desemnării persoanei pentru a o reprezenta în cadrul asociaţiei; 

   c) cazier fiscal al persoanei juridice fondatoare, caz în care nu este necesară depunerea unui cazier fiscal şi de către persoana fizică reprezentant al persoanei juridice. 

În mod asemănător a fost reglementată și constituirea fundației.

 

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Convocare cercetare disciplinară- model

Antet                                                                                                             Nr.______/__________________ Către, Salariat Adresa: ______________________             Prin prezenta va informam ca sunteti convocat la ________________, situat în _________________ , în data de   __________ , ora   _____ în vederea efectuării cercetarii disciplinare prealabile conform art. 251 alin. 2 din Codul Muncii. Vă aducem la cunostinta ca veți fi cercetată disciplinar pentru faptul că __________________ _____________________________________________________________________. . Este pusă în discuție încălcarea prevederilor cuprinse in urmatoarele documente: -        Regulamentului Intern , ________ -        Codul Muncii ______________, -        Fișa postului _______________ Vă informam ca puteți fi îinsoțită de către un reprezentant al salariaților, sau un avocat. Persoana/persoanele împuternicite să efectue

Model decizie avertisment scris

Antet Decizia nr. …. din ……. de sanctionare cu avertisment scris ……. , în calitate de administrator al ……….. , Având în vedere constatările din referatul lui …. având funcția de…… , privind abaterile disciplinare ale salariatului … , domiciliat în ….. , având funcţia de ….. , potrivit art. 247 alin 2, art. ….. din Legea 53/2003 - Codul Muncii, art.   ……. din Contractul Individual de Munca, precum şi art. ….. din Regulamentul Intern se retine că: Salariatul a săvârşit urmâtoarele abateri disciplinare: În data ….. în jurul orei … …………. In temeiul dispozitiilor art. 247 alin. 2, art. 248 alin. 1 lit. a si art. 252 din Legea 52/2003 - Codul Muncii, DISPUN : 1. ……. , domiciliat în …….. , având funcţia de ……. , cu contractul individual de muncă înregistrat sub nr. …. la …….. este sancţionat cu avertisment scris. 2. Decizia va fi comunicată persoanei în cauză şi produce efecte de la data comunicării. 3. Prezenta decizie poate fi cont

Dizolvare SRL (5) - Dizolvare fara lichidator. Model hotarare lichidare si repartizare

                    Dupa ce s-a hotarat dizolvarea se fac, sub răspunderea administratorului şi contabilului societăţii documentele de lichidare -       Inventarierea  şi evaluarea elementelor de  natura activelor, datoriilor  şi capitalurilor proprii ale societăţilor comerciale care urmează  să se lichideze  şi înregistrarea rezultatelor inventarierii şi ale evaluării efectuate cu această ocazie; -   Întocmirea situaţiilor financiare anuale, în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;  -       Achitarea datoriilor societăţii comerciale către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, precum  şi a celorlalte obligaţii sociale către alte fonduri, salariaţi şi alţi terţi; -       Stabilirea rezultatului lichidării (profit sau pierdere), întocmindu-se contul de profit şi pierdere în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;     Se obţin  documentele de la finanţe care atestă că s-au plătit toate datoriile, către stat. Eventua