Treceți la conținutul principal

Procedura de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată,

 

 

Procedura de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, potrivit prevederilor art. 316 alin. (1) lit. a), b) sau c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, din 17.02.2021

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 182 din 23 februarie 2021. Formă aplicabilă la 26 februarie 2021.

 

   I. Dispoziţii generale

   1. Prezenta procedură se aplică pentru înregistrarea în scopuri de TVA, potrivit prevederilor art. 316 alin. (1) lit. a), b) sau c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare (Codul fiscal), a persoanelor impozabile care au sediul activităţii economice în România şi realizează sau intenţionează să realizeze o activitate economică ce implică operaţiuni taxabile, scutite de taxa pe valoarea adăugată cu drept de deducere, şi/sau operaţiuni rezultate din activităţi economice pentru care locul livrării/prestării se consideră ca fiind în străinătate, dacă taxa ar fi deductibilă, în cazul în care aceste operaţiuni ar fi fost realizate în România conform art. 297 alin. (4) lit. b) şi d) din Codul fiscal, care solicită înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată la organul fiscal competent în următoarele situaţii:

   a) înainte de realizarea unor astfel de operaţiuni, dacă declară fie că urmează să realizeze o cifră de afaceri care atinge sau depăşeşte plafonul de scutire prevăzut la art. 310 alin. (1) din Codul fiscal, fie că urmează să realizeze o cifră de afaceri inferioară plafonului de scutire, dar optează pentru aplicarea regimului normal de taxă;

   b) dacă în cursul unui an calendaristic ating sau depăşesc plafonul de scutire;

   c) dacă cifra de afaceri realizată în cursul unui an calendaristic este inferioară plafonului de scutire, dar persoana impozabilă optează pentru aplicarea regimului normal de taxă.

   2. 

(1) Prezenta procedură se aplică de către compartimentul cu atribuţii în domeniul înregistrării fiscale, denumit în continuare compartiment de specialitate, din cadrul organului fiscal competent.

   (2) Prin organ fiscal competent, în sensul prezentei proceduri, se înţelege organul fiscal în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul fiscal persoana impozabilă ori în evidenţa căruia aceasta este înregistrată ca plătitor de impozite şi taxe.

   3. 

(1) Persoana impozabilă care solicită înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, potrivit art. 316 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, depune la organul fiscal competent, după caz:

   a) cererea de înregistrare în scopuri de TVA (formular 098), în cazul persoanelor impozabile care sunt supuse înmatriculării la registrul comerţului. În această situaţie, cererea de înregistrare în scopuri de TVA se depune la organul fiscal competent în aceeaşi zi cu depunerea la oficiul registrului comerţului a cererii de înmatriculare în registrul comerţului;

   b) declaraţia de înregistrare fiscală, în cazul persoanelor impozabile care nu sunt supuse înmatriculării la registrul comerţului. În această situaţie, declaraţia de înregistrare fiscală se depune cu ocazia primei înregistrări fiscale, de regulă cu ocazia înfiinţării, iar solicitarea de înregistrare în scopuri de TVA se face prin completarea rubricii "Date privind vectorul fiscal", secţiunea "Taxa pe valoarea adăugată" din declaraţie.

   (2) Persoana impozabilă care solicită înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, potrivit dispoziţiilor art. 316 alin. (1) lit. b) sau c) din Codul fiscal, depune la organul fiscal competent declaraţia de menţiuni, având completată rubrica "Date privind vectorul fiscal", secţiunea "Taxa pe valoarea adăugată".

   (3) Cererea/Declaraţia prin care se solicită înregistrarea în scopuri de TVA se depune la registratura organului fiscal competent sau prin poştă, cu confirmare de primire, ori prin intermediul internetului, pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, după caz.

   4. 

(1) După primirea cererii/declaraţiei, compartimentul de specialitate analizează informaţiile cuprinse în cerere/declaraţie şi, după caz, în documentaţia prezentată şi verifică caracterul complet şi corectitudinea acestora.

   (2) Compartimentul de specialitate întocmeşte Certificatul de înregistrare în scopuri de TVA, având înscrise data înregistrării şi codul de înregistrare în scopuri de TVA atribuit.

   (3) În cazul persoanelor impozabile care au depus cererea de înregistrare în scopuri de TVA (formular 098), verificarea informaţiilor din cerere se realizează după primirea informaţiilor privind înregistrarea în registrul comerţului.

   II. Dispoziţii speciale privind înregistrarea, la cerere, în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, potrivit art. 316 alin. (1) lit. b) sau c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

   5. 

(1) După emiterea certificatului de înregistrare în scopuri de TVA pentru persoanele impozabile care au solicitat înregistrarea, potrivit art. 316 alin. (1) lit. b) sau c) din Codul fiscal, compartimentul de specialitate verifică dacă persoana impozabilă este declarată ca inactiv fiscal, prin decizie emisă de organul fiscal competent, potrivit dispoziţiilor art. 92 din Codul de procedură fiscală.

   (2) Dispoziţiile cap. III secţiunea 1 "Anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA a persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA, care au fost declarate inactive potrivit dispoziţiilor art. 92 din Codul de procedură fiscală" din anexa nr. 1 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.012/2016 pentru aprobarea Procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare, cu modificările ulterioare, sunt aplicabile în mod corespunzător.

   6. 

(1) Dacă persoana impozabilă care solicită înregistrarea în scopuri de TVA este declarată ca inactiv fiscal, compartimentul de specialitate întocmeşte Decizia de anulare a înregistrării în scopuri de TVA.

   (2) Data anulării înregistrării în scopuri de TVA este aceeaşi cu data înregistrării în scopuri de TVA, iar în decizia de anulare se înscriu şi seria, şi numărul Certificatului de înregistrare în scopuri de TVA.

   7. 

(1) În situaţia în care persoana impozabilă care solicită înregistrarea în scopuri de TVA nu este declarată inactiv fiscal, potrivit art. 92 din Codul de procedură fiscală, compartimentul de specialitate verifică dacă persoana impozabilă se încadrează în situaţiile de anulare a înregistrării în scopuri de TVA, prevăzute la art. 316 alin. (11) lit. c) din Codul fiscal.

   (2) Dispoziţiile cap. III secţiunea a 3-a "Anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, în cazul în care asociaţii/administratorii persoanei impozabile sau persoana impozabilă însăşi au fapte înscrise în cazierul fiscal" din anexa nr. 1 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.012/2016 pentru aprobarea Procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare, cu modificările şi completările ulterioare, sunt aplicabile în mod corespunzător.

   8. 

(1) Dacă persoana impozabilă care solicită înregistrarea în scopuri de TVA sau asociaţii/administratorii persoanei impozabile au înscrise în cazierul fiscal infracţiuni şi/sau faptele prevăzute la art. 4 alin. (4) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 39/2015 privind cazierul fiscal, aprobată cu modificări prin Legea nr. 327/2015, cu modificările şi completările ulterioare, compartimentul de specialitate întocmeşte Decizia de anulare a înregistrării în scopuri de TVA.

   (2) Data anulării înregistrării în scopuri de TVA este aceeaşi cu data înregistrării în scopuri de TVA, iar în decizia de anulare se înscriu şi seria, şi numărul Certificatului de înregistrare în scopuri de TVA.

   III. Dispoziţii finale

   9. Certificatul de înregistrare în scopuri de TVA, întocmit potrivit pct. 4 alin. (2) pentru persoanele impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA potrivit art. 316 alin. (1) lit. b) sau c) din Codul fiscal, se comunică persoanei impozabile solicitante, numai după efectuarea verificărilor potrivit secţiunii II.

   10. 

(1) Organul fiscal comunică, potrivit art. 47 din Codul de procedură fiscală, persoanei impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA, potrivit art. 316 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, Certificatul de înregistrare în scopuri de TVA, dar nu înainte de data la care se comunică certificatul de înmatriculare în registrul comerţului.

   (2) Organul fiscal comunică, potrivit art. 47 din Codul de procedură fiscală, persoanei impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA, potrivit art. 316 alin. (1) lit. b) sau c) din Codul fiscal, după caz:

   a) Certificatul de înregistrare în scopuri de TVA - dacă persoana impozabilă solicitantă nu îndeplineşte niciuna din condiţiile de anulare a înregistrării în scopuri de TVA prevăzute la art. 316 alin. (11) lit. a) sau c) din Codul fiscal;

   b) Certificatul de înregistrare în scopuri de TVA împreună cu Decizia de anulare a înregistrării în scopuri de TVA - dacă persoana impozabilă îndeplineşte una din condiţiile de anulare a înregistrării în scopuri de TVA prevăzute la art. 316 alin. (11) lit. a) sau c) din Codul fiscal.

   11. 

(1) După comunicarea Certificatului de înregistrare în scopuri de TVA către persoana impozabilă, compartimentul de specialitate operează, de îndată, în Registrul contribuabililor înregistrarea în scopuri de TVA şi înscrie persoana impozabilă în Registrul persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal.

   (2) În cazul persoanelor impozabile cărora li s-a comunicat şi decizia de anulare a înregistrării în scopuri de TVA, compartimentul de specialitate înscrie persoana impozabilă şi în Registrul persoanelor impozabile a căror înregistrare în scopuri de TVA, conform art. 316 din Codul fiscal, a fost anulată.

   12. După finalizarea procedurii, toate documentele primite de la persoana impozabilă, precum şi cele emise de compartimentul de specialitate se arhivează la dosarul fiscal al persoanei impozabile

  

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Convocare cercetare disciplinară- model

Antet                                                                                                             Nr.______/__________________ Către, Salariat Adresa: ______________________             Prin prezenta va informam ca sunteti convocat la ________________, situat în _________________ , în data de   __________ , ora   _____ în vederea efectuării cercetarii disciplinare prealabile conform art. 251 alin. 2 din Codul Muncii. Vă aducem la cunostinta ca veți fi cercetată disciplinar pentru faptul că __________________ _____________________________________________________________________. . Este pusă în discuție încălcarea prevederilor cuprinse in urmatoarele documente: -        Regulamentului Intern , ________ -        Codul Muncii ______________, -        Fișa postului _______________ Vă informam ca puteți fi îinsoțită de către un reprezentant al salariaților, sau un avocat. Persoana/persoanele împuternicite să efectue

Model decizie avertisment scris

Antet Decizia nr. …. din ……. de sanctionare cu avertisment scris ……. , în calitate de administrator al ……….. , Având în vedere constatările din referatul lui …. având funcția de…… , privind abaterile disciplinare ale salariatului … , domiciliat în ….. , având funcţia de ….. , potrivit art. 247 alin 2, art. ….. din Legea 53/2003 - Codul Muncii, art.   ……. din Contractul Individual de Munca, precum şi art. ….. din Regulamentul Intern se retine că: Salariatul a săvârşit urmâtoarele abateri disciplinare: În data ….. în jurul orei … …………. In temeiul dispozitiilor art. 247 alin. 2, art. 248 alin. 1 lit. a si art. 252 din Legea 52/2003 - Codul Muncii, DISPUN : 1. ……. , domiciliat în …….. , având funcţia de ……. , cu contractul individual de muncă înregistrat sub nr. …. la …….. este sancţionat cu avertisment scris. 2. Decizia va fi comunicată persoanei în cauză şi produce efecte de la data comunicării. 3. Prezenta decizie poate fi cont

Dizolvare SRL (5) - Dizolvare fara lichidator. Model hotarare lichidare si repartizare

                    Dupa ce s-a hotarat dizolvarea se fac, sub răspunderea administratorului şi contabilului societăţii documentele de lichidare -       Inventarierea  şi evaluarea elementelor de  natura activelor, datoriilor  şi capitalurilor proprii ale societăţilor comerciale care urmează  să se lichideze  şi înregistrarea rezultatelor inventarierii şi ale evaluării efectuate cu această ocazie; -   Întocmirea situaţiilor financiare anuale, în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;  -       Achitarea datoriilor societăţii comerciale către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, precum  şi a celorlalte obligaţii sociale către alte fonduri, salariaţi şi alţi terţi; -       Stabilirea rezultatului lichidării (profit sau pierdere), întocmindu-se contul de profit şi pierdere în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;     Se obţin  documentele de la finanţe care atestă că s-au plătit toate datoriile, către stat. Eventua