Treceți la conținutul principal

Postări

Se afișează postări din aprilie, 2021

Fondul de compensare a investitorilor

  Legea nr. 88/2021 privind Fondul de compensare a investitorilor Scopul Fondului include și compensarea investitorilor, conform prevederilor prezentei legi, în cazul operațiunilor prin care un participant la Fond, în calitatea sa de participant la sistemul depozitarului central, transferă, fără acordul prealabil al unui investitor, instrumente financiare deținute de investitor, din contul individual deschis în numele acestuia la depozitarul central în contul global deschis de respectivul participant al Fondului la depozitarul central. Fondul compensează, în mod egal și nediscriminatoriu, investitorii eligibili, în limita unui plafon maxim reprezentând echivalentul în lei a 20.000 euro. Fondul compensează investitorii în oricare dintre următoarele situații: a) A.S.F. constată prin decizie că un participant la Fond, din motive ce sunt legate direct de situația financiară, nu este în măsură să își îndeplinească obligațiile rezultate din creanțele investitorilor și nici nu există perspect

Regularizare sume reprezentand cheltuieli cu educatia timpurie

Suma reprezentând cheltuieli cu educația timpurie, efectuate în perioada noiembrie 2020-martie 2021, care depășește impozitul pe profit datorat, se scade, în conformitate cu prevederile art. 25 alin. (4) lit. i2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, în ordine, din impozitul pe salarii reținut de contribuabil pentru angajați, din taxa pe valoarea adăugată datorată sau din accizele datorate, pe baza unei declarații de regularizare. Se depune până la 25 aprilie, cu unele excepții. Ordonanța de urgență nr. 30/2021 privind unele măsuri fiscale

Hotarari in apel in procedura insolventei

În aplicarea dispozițiilor art. 45 alin. (1) lit. a) și art. 43 alin. (7) din Legea nr. 85/2014 coroborate cu prevederile art. 480 alin. (2) și alin. (3) din Codul de procedură civilă, curtea de apel, învestită cu soluționarea apelului declarat împotriva hotărârii judecătorului-sindic prin care s-a respins o cerere de trecere a debitorului la procedura falimentului sau prin care confirmă un plan de reorganizare, admițând apelul, va anula hotărârea și va trimite cauza judecătorului-sindic, cu dispoziție obligatorie de trecere a debitorului în faliment.  ÎCCJ Decizia nr. 4/2021 privind admiterea recursului în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curții de Apel Cluj

Procedurile penale nu împiedică procedura falimentul

 ÎCCJ - Decizie nr. 18/2020 din 07 septembrie 2020 - Decizia nr. 18/2020 privind Dosarul nr. 459/1/2020 având ca obiect recursul în interesul legii promovat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie vizând interpretarea şi aplicarea în mod unitar a dispoziţiilor art. 493 alin. (1) lit. a) din Codul de procedură penală, în privinţa procedurii de insolvenţă a persoanelor juridice, prevăzută de Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă (în continuare Legea nr. 85/2014)   În interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 493 alin. (1) lit. a) din Codul de procedură penală stabileşte:       Interdicţia iniţierii ori, după caz, suspendarea procedurii de dizolvare sau lichidare a persoanei juridice nu vizează şi dizolvarea, respectiv lichidarea în procedura falimentului prevăzută de Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă.    

Protecția consumatorului în contractul de leasing

Prin Legea nr. 83/2021 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 51/1997 privind operaţiunile de leasing şi societăţile de leasing au fost introduse dispoziții privind protecția consumatorului în contractele de leasing. (1) În cazul în care locatarul/utilizatorul, care are calitatea de consumator, nu acoperă rata de leasing timp de 3 luni consecutive, calculate de la scadenţa prevăzută în contractul de leasing, locatorul/finanţatorul are dreptul de a rezilia contractul de leasing.      (2) În cazul în care locatarul/utilizatorul restituie bunul în termenul prevăzut în contract, eventualele despăgubiri nu pot cuprinde decât diferenţa între totalul sumelor datorate conform contractului, diminuată cu valoarea obţinută prin valorificare, exclusiv TVA, sau, după caz, cu valoarea stabilită printr-un raport de evaluare a bunului emis de un evaluator autorizat conform legii. Sumele datorate conform contractului de leasing se constituie din facturile emise şi neachitate, valoa

Limitarea participării la achizițiile și lucrările publice față de operatori economic din unele țări

Ordonanţa de urgenţă nr. 25/2021 privind modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul achiziţiilor publice limitează dreptul de a participa la procedurile de aciziții publice numai la operatorii economici care sunt din :  (i) un stat membru al Uniunii Europene;      (ii) un stat membru al Spaţiului Economic European (SEE);      (iii) ţări terţe care au ratificat Acordul privind Achiziţiile Publice al Organizaţiei Mondiale a Comerţului (AAP), în măsura în care contractul de achiziţie publică atribuit intră sub incidenţa anexelor 1, 2, 4 şi 5, 6 şi 7 la Apendicele I al Uniunii Europene la acordul respectiv;      (iv) ţări terţe care se află în proces de aderare la Uniunea Europeană;      (v) ţări terţe care nu intră sub incidenţa pct. (iii), dar care sunt semnatare ale altor acorduri internaţionale prin care Uniunea Europeană este obligată să acorde accesul liber la piaţa în domeniul achiziţiilor publice.

Formulare privind somaj tehnic in perioada stării de urgentă sau alertă

  Prin Ordinul nr. 214/2021 s-au aprobat modelul cererii, al declaraţiei pe propria răspundere şi al listei persoanelor care urmează să beneficieze de indemnizaţia de somaj tehnic îm perioada stării de urgență sau alertă (pentru activitățile afectate de restricțiile dispuse în astfel de cazuri). Angajator . . . . . . . . . .       Adresă sediu social . . . . . . . . . .       CUI/CIF . . . . . . . . . .       Cont bancar nr. . . . . . . . . . .       Telefon . . . . . . . . . .       E-mail . . . . . . . . . .        Către       Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă Judeţeană . . . . . . . . . ./a Municipiului Bucureşti     CERERE        Subsemnatul/ (a),.........., în calitate de administrator/reprezentant legal al angajatorului.........., cu sediul social în localitatea.........., str........... nr..........., judeţul........../municipiul.........., sectorul.........., vă solicit plata contravalorii indemnizaţiei prevăzute la art. 531 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii,

O nouă interdicție de desfacere a contractului de muncă

  Prin Ordonanţa de urgenţă nr. 26/2021 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor s-au introdus reguli noi privind stimulentul de inserție pentru părinții care renunță la concediul de crestere a copilului și se întorc în activitate. Interesant este că se prevede un nou stimulent de inserție la art. 7 alin. 2 al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010:  „Persoanele care au finalizat concediul pentru creşterea copiilor şi obţin venituri supuse impozitului potrivit art. 3 alin. (1) beneficiază de stimulentul de inserţie în cuantumul prevăzut la alin. (1) lit. b) după împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu dizabilităţi până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani, respectiv 4 ani în cazul copilului cu dizabilităţi. Acest stimulent de inserţie se acordă inclusiv persoanelor prevăzute la alin. (1)”.  Deci un stimulent de inser

Reguli privind promovarea echităţii şi a transparenţei pentru întreprinderile utilizatoare de servicii de intermediere online

 A fost adoptată Ordonanţa de urgenţă nr. 23/2021 privind măsurile de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2019/1.150 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 iunie 2019 privind promovarea echităţii şi a transparenţei pentru întreprinderile utilizatoare de servicii de intermediere online, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996. Ordonanața stabilește competența Consiliului Concurenței în aplicarea Regulamentului (UE) 2019/1.150.  Sunt stabilite reguli privind actele de control și sancționare emise în aplicarea Ordonanței, asemănătoare cu celelate proceduri ale Consiliului Concurenței. Sancțiunile se satbilesc prindecizie care poate fi atacată în termen de 30 de zile. Trebuie reținut că sanțiunile sunt mari în domeniu. De pildă, dacă nu se dă curs cerințelor Consiliului Concurenței de a se pune la dispoziție documnente și alte informații se poate aplica o amendă cominatorie de până la 1% din cifra de afaceri pe zi de întârziere!

Declaratie asociatii fara personalitate juridica

Prin ordinul nr. 470/2021 a fost aprobat modelul şi conţinutul formularului 204 "Declaraţie anuală de venit pentru asocieri fără personalitate juridică şi entităţi supuse regimului transparenţei fiscale". Amintesc că această declarație trebuie depusă în cazul asocierilor fără personalitate juridică, constituite între persoane fizice care realizează venituri din:      a) activităţi independente (activităţi de producţie, comerţ, prestări servicii, profesii liberale) pentru care venitul net se determină în sistem real, pe baza datelor din contabilitate;      b) drepturi de proprietate intelectuală, inclusiv din activităţi adiacente, pentru care venitul net se determină în sistem real, pe baza datelor din contabilitate;      c) activităţi agricole, pentru care venitul net se determină în sistem real, pe baza datelor din contabilitate;      d) piscicultură, pentru care venitul net anual se determină în sistem real;      e) silvicultură, pentru care venitul net anual se determină î

Kurtzarbeit - noutati

  Prin noua Lege 58/2021 Kurtzarbeit (programul redus de lucru subventionat de stat) se poate aplica cu o reducere de 80% a programului de lucru.   In alta ordine de idei, deoarece am intrat in luni care au fost si anul trecut in pandemie (cu cifre de afaceri posibil la fel de proaste) raportarea scaderii cifrei de afaceri ( pentru aplicarea Kurtzarbeit trebuie sa fie justificata o scadere a cifrei de afaceri de 10%) se va putea face in comparatie cu cifra de afaceri medie lunara pe anul 2019.

Procedura de conectare a aparatelor de marcat electronice fiscale

  Procedura de conectare a aparatelor de marcat electronice fiscale, definite la art. 3 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, la sistemul informatic naţional de supraveghere şi monitorizare a datelor fiscale al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, din 25.03.2021   Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 319 din 30 martie 2021. Formă aplicabilă la 08 aprilie 2021.    Art. 1. -    (1) Operatorii economici care utilizează aparatele de marcat electronice fiscale instalate în zone deservite de reţele de comunicaţii electronice au obligaţia trecerii aparatelor din regimul de funcţionare cu profil 0 la regimul de funcţionare cu profil 1.      (2) Trecerea la profilul 1 se face prin importul certificatului digital al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, urmat de importul unui fişier XML prevăzut la secţiunea II.10 din anexa nr. 2 la Ordinul preşedintelui Ag