Treceți la conținutul principal

Fondul de compensare a investitorilor

 


Legea nr. 88/2021 privind Fondul de compensare a investitorilor

Scopul Fondului include și compensarea investitorilor, conform prevederilor prezentei legi, în cazul operațiunilor prin care un participant la Fond, în calitatea sa de participant la sistemul depozitarului central, transferă, fără acordul prealabil al unui investitor, instrumente financiare deținute de investitor, din contul individual deschis în numele acestuia la depozitarul central în contul global deschis de respectivul participant al Fondului la depozitarul central.

Fondul compensează, în mod egal și nediscriminatoriu, investitorii eligibili, în limita unui plafon maxim reprezentând echivalentul în lei a 20.000 euro.

Fondul compensează investitorii în oricare dintre următoarele situații:

a) A.S.F. constată prin decizie că un participant la Fond, din motive ce sunt legate direct de situația financiară, nu este în măsură să își îndeplinească obligațiile rezultate din creanțele investitorilor și nici nu există perspectiva de a-și onora aceste obligații în cel mai scurt timp;

b) instanța judecătorească competentă, pentru motive legate de situația financiară a unui participant la Fond, emite o hotărâre privind deschiderea procedurii insolvenței conform Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu modificările și completările ulterioare, având ca efect suspendarea posibilității investitorilor de a-și exercita drepturile cu privire la valorificarea creanțelor asupra respectivei entități.

Cererile de compensare se pot înregistra în termen de 5 luni de la data deciziei A.S.F. prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. a) sau, în cazul prevăzut la art. 6 alin. (1) lit. b), de la data pronunțării hotărârii definitive privind deschiderea procedurii insolvenței, prin derogare de la prevederile Legii nr. 85/2014, cu modificările și completările ulterioare.

Resursele financiare ale Fondului se constituie din:

a) contribuția inițială a participanților la Fond;

b) contribuția anuală și/sau contribuția specială plătită de participanții la Fond;

c) venituri din investirea resurselor Fondului;

d) venituri din recuperarea creanțelor compensate de Fond;

e) venituri provenite din aplicarea dobânzilor și penalităților de întârziere pentru neachitarea la termen a contribuțiilor datorate Fondului;

f) împrumuturi pe termen scurt care să acopere în exclusivitate nevoi cu caracter temporar generate de acordarea compensărilor;

g) cotizații plătite Fondului de către participanții la Fond și de entitățile autorizate de A.S.F. să administreze locuri de tranzacționare și sisteme de compensare și/sau decontare conform alin. (5), pentru acoperirea cheltuielilor legate de administrarea și funcționarea acestuia;

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Convocare cercetare disciplinară- model

Antet                                                                                                             Nr.______/__________________ Către, Salariat Adresa: ______________________             Prin prezenta va informam ca sunteti convocat la ________________, situat în _________________ , în data de   __________ , ora   _____ în vederea efectuării cercetarii disciplinare prealabile conform art. 251 alin. 2 din Codul Muncii. Vă aducem la cunostinta ca veți fi cercetată disciplinar pentru faptul că __________________ _____________________________________________________________________. . Este pusă în discuție încălcarea prevederilor cuprinse in urmatoarele documente: -        Regulamentului Intern , ________ -        Codul Muncii ______________, -        Fișa postului _______________ Vă informam ca puteți fi îinsoțită de către un reprezentant al salariaților, sau un avocat. Persoana/persoanele împuternicite să efectue

Model decizie avertisment scris

Antet Decizia nr. …. din ……. de sanctionare cu avertisment scris ……. , în calitate de administrator al ……….. , Având în vedere constatările din referatul lui …. având funcția de…… , privind abaterile disciplinare ale salariatului … , domiciliat în ….. , având funcţia de ….. , potrivit art. 247 alin 2, art. ….. din Legea 53/2003 - Codul Muncii, art.   ……. din Contractul Individual de Munca, precum şi art. ….. din Regulamentul Intern se retine că: Salariatul a săvârşit urmâtoarele abateri disciplinare: În data ….. în jurul orei … …………. In temeiul dispozitiilor art. 247 alin. 2, art. 248 alin. 1 lit. a si art. 252 din Legea 52/2003 - Codul Muncii, DISPUN : 1. ……. , domiciliat în …….. , având funcţia de ……. , cu contractul individual de muncă înregistrat sub nr. …. la …….. este sancţionat cu avertisment scris. 2. Decizia va fi comunicată persoanei în cauză şi produce efecte de la data comunicării. 3. Prezenta decizie poate fi cont

Dizolvare SRL (5) - Dizolvare fara lichidator. Model hotarare lichidare si repartizare

                    Dupa ce s-a hotarat dizolvarea se fac, sub răspunderea administratorului şi contabilului societăţii documentele de lichidare -       Inventarierea  şi evaluarea elementelor de  natura activelor, datoriilor  şi capitalurilor proprii ale societăţilor comerciale care urmează  să se lichideze  şi înregistrarea rezultatelor inventarierii şi ale evaluării efectuate cu această ocazie; -   Întocmirea situaţiilor financiare anuale, în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;  -       Achitarea datoriilor societăţii comerciale către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, precum  şi a celorlalte obligaţii sociale către alte fonduri, salariaţi şi alţi terţi; -       Stabilirea rezultatului lichidării (profit sau pierdere), întocmindu-se contul de profit şi pierdere în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;     Se obţin  documentele de la finanţe care atestă că s-au plătit toate datoriile, către stat. Eventua