Treceți la conținutul principal

Formulare privind somaj tehnic in perioada stării de urgentă sau alertă

 

Prin Ordinul nr. 214/2021 s-au aprobat modelul cererii, al declaraţiei pe propria răspundere şi al listei persoanelor care urmează să beneficieze de indemnizaţia de somaj tehnic îm perioada stării de urgență sau alertă (pentru activitățile afectate de restricțiile dispuse în astfel de cazuri).


Angajator . . . . . . . . . .  

    Adresă sediu social . . . . . . . . . .  

    CUI/CIF . . . . . . . . . .  

    Cont bancar nr. . . . . . . . . . .  

    Telefon . . . . . . . . . .  

    E-mail . . . . . . . . . .

  

    Către  

    Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă Judeţeană . . . . . . . . . ./a Municipiului Bucureşti 


  

CERERE

  

    Subsemnatul/ (a),.........., în calitate de administrator/reprezentant legal al angajatorului.........., cu sediul social în localitatea.........., str........... nr..........., judeţul........../municipiul.........., sectorul.........., vă solicit plata contravalorii indemnizaţiei prevăzute la art. 531 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru un număr de.......... persoane, în sumă totală de.......... lei brut, aferentă perioadei...........  

    Anexez prezentei:  

   1. declaraţie pe propria răspundere privind suspendarea temporară a activităţii şi/sau a reducerii acesteia ca urmare a decretării stării de asediu sau a stării de urgenţă, potrivit art. 93 alin. (1) din Constituţia României, republicată (anexa nr. 1);   

   2. lista persoanelor care urmează să beneficieze de indemnizaţie (anexa nr. 2).

    

 Numele şi prenumele administratorului/reprezentantului legal (în clar) . . . . . . . . . . 

Semnătura . . . . . . . . . .

Data . . . . . . . . . . 


DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE

  

    Subsemnatul/ (a),.........., în calitate de administrator/reprezentant legal al angajatorului.........., CUI/CIF.......... cu sediul social în localitatea.........., str........... nr..........., judeţul........../municipiul.........., sectorul.........., cunoscând prevederile art. 326 cu privire la falsul în declaraţii din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, declar pe propria răspundere că activitatea pe care o desfăşor în localitatea/localităţile.........., judeţul/judeţele.........., este suspendată temporar şi/sau redusă, potrivit art. 52 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.


    

 Numele şi prenumele administratorului/reprezentantului legal (în clar) . . . . . . . . . .

Semnătura . . . . . . . . . .

Data . . . . . . . . . . LISTA
persoanelor care urmează să beneficieze de indemnizaţia prevăzută la art. 531 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

 

Nr. crt. Numele şi prenumele salariatului CNP Nivel de educaţie (ISCED) Reşedinţa (urban/rural) Salariul de bază brut corespunzător locului de muncă ocupat Data suspendării contractului individual de muncă*) numărul de zile aferente suspendării contractului individual de muncă în perioada stării de asediu/stării de urgenţă indemnizaţia solicitată**)
1
2
. . . .
TOTAL


Numele şi prenumele administratorului/reprezentantului legal (în clar) . . . . . . . . . .
Semnătura . . . . . . . . . .
Data . . . . . . . . . .


Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Dizolvare SRL (5) - Dizolvare fara lichidator. Model hotarare lichidare si repartizare

                    Dupa ce s-a hotarat dizolvarea se fac, sub răspunderea administratorului şi contabilului societăţii documentele de lichidare -       Inventarierea  şi evaluarea elementelor de  natura activelor, datoriilor  şi capitalurilor proprii ale societăţilor comerciale care urmează  să se lichideze  şi înregistrarea rezultatelor inventarierii şi ale evaluării efectuate cu această ocazie; -   Întocmirea situaţiilor financiare anuale, în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;  -       Achitarea datoriilor societăţii comerciale către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, precum  şi a celorlalte obligaţii sociale către alte fonduri, salariaţi şi alţi terţi; -       Stabilirea rezultatului lichidării (profit sau pierdere), întocmindu-se contul de profit şi pierdere în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;     Se obţin  documentele de la finanţe care atestă că s-au plătit toate datoriile, către stat. Eventua

Model decizie avertisment scris

Antet Decizia nr. …. din ……. de sanctionare cu avertisment scris ……. , în calitate de administrator al ……….. , Având în vedere constatările din referatul lui …. având funcția de…… , privind abaterile disciplinare ale salariatului … , domiciliat în ….. , având funcţia de ….. , potrivit art. 247 alin 2, art. ….. din Legea 53/2003 - Codul Muncii, art.   ……. din Contractul Individual de Munca, precum şi art. ….. din Regulamentul Intern se retine că: Salariatul a săvârşit urmâtoarele abateri disciplinare: În data ….. în jurul orei … …………. In temeiul dispozitiilor art. 247 alin. 2, art. 248 alin. 1 lit. a si art. 252 din Legea 52/2003 - Codul Muncii, DISPUN : 1. ……. , domiciliat în …….. , având funcţia de ……. , cu contractul individual de muncă înregistrat sub nr. …. la …….. este sancţionat cu avertisment scris. 2. Decizia va fi comunicată persoanei în cauză şi produce efecte de la data comunicării. 3. Prezenta decizie poate fi cont

Convocare cercetare disciplinară- model

Antet                                                                                                             Nr.______/__________________ Către, Salariat Adresa: ______________________             Prin prezenta va informam ca sunteti convocat la ________________, situat în _________________ , în data de   __________ , ora   _____ în vederea efectuării cercetarii disciplinare prealabile conform art. 251 alin. 2 din Codul Muncii. Vă aducem la cunostinta ca veți fi cercetată disciplinar pentru faptul că __________________ _____________________________________________________________________. . Este pusă în discuție încălcarea prevederilor cuprinse in urmatoarele documente: -        Regulamentului Intern , ________ -        Codul Muncii ______________, -        Fișa postului _______________ Vă informam ca puteți fi îinsoțită de către un reprezentant al salariaților, sau un avocat. Persoana/persoanele împuternicite să efectue