Treceți la conținutul principal

Procedura de conectare a aparatelor de marcat electronice fiscale

 


Procedura de conectare a aparatelor de marcat electronice fiscale, definite la art. 3 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, la sistemul informatic naţional de supraveghere şi monitorizare a datelor fiscale al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, din 25.03.2021 

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 319 din 30 martie 2021. Formă aplicabilă la 08 aprilie 2021.

   Art. 1. -   (1) Operatorii economici care utilizează aparatele de marcat electronice fiscale instalate în zone deservite de reţele de comunicaţii electronice au obligaţia trecerii aparatelor din regimul de funcţionare cu profil 0 la regimul de funcţionare cu profil 1. 

   (2) Trecerea la profilul 1 se face prin importul certificatului digital al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, urmat de importul unui fişier XML prevăzut la secţiunea II.10 din anexa nr. 2 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 146/2018 pentru descrierea profilurilor prevăzute la art. 22 pct. J lit. a) din Normele metodologice pentru aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2003, structura XML a mesajelor de activare a acestora, structura XML a fişierelor prevăzute la art. 22 pct. J lit. b) din Normele metodologice pentru aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2003, precum şi categoriile de URL-uri utilizate în schimbul de informaţii cu sistemul informatic naţional de supraveghere şi monitorizare a datelor fiscale al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, denumit în continuare Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 146/2018, şi care conţine în mod obligatoriu următoarele categorii de informaţii: 

   a) tipul profilului: 1; 

   b) intervalul în minute, parametrul nrM prevăzut în secţiunea II.10 din anexa nr. 2 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 146/2018, la care aparatul de marcat electronic fiscal încearcă conectarea, folosind un canal de comunicaţie criptat de tip https cu protocol TLS, la sistemul informatic naţional de supraveghere şi monitorizare a datelor fiscale al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală în vederea transmiterii datelor prevăzute la art. 3 alin. (1) sau (2) din anexa nr. 11 la Normele metodologice pentru aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

   c) valoarea 1 a parametrului rapZ din secţiunea II.10 din anexa nr. 2 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 146/2018 care presupune transmiterea informaţiilor prevăzute de art. 3 alin. (1) sau (2) din anexa nr. 11 la Normele metodologice pentru aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, imediat după generarea raportului fiscal de închidere zilnică; 

   d) URL-urile utilizate în comunicarea aparatului de marcat electronic fiscal cu sistemul informatic naţional de supraveghere şi monitorizare a datelor fiscale al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. 

   (3) În vederea verificării realizării conectării la distanţă a aparatului de marcat electronic fiscal, după trecerea acestuia din regimul de funcţionare cu profil 0 la regimul de funcţionare cu profil 1, tehnicianul de service al distribuitorului autorizat sau al unităţii de service acreditate care a efectuat operaţiunea are obligaţia de a transmite către sistemul informatic un raport fiscal "Z" de închidere zilnică. 

   (4) Dacă raportul prevăzut la alin. (3) a fost transmis cu succes, tehnicianul de service ataşează raportul fiscal "Z" de închidere zilnică la cartea de intervenţii a aparatului de marcat electronic fiscal. Acesta reprezintă pentru operatorul economic dovada realizării conectării la distanţă a aparatului de marcat electronic fiscal. 

   Art. 2. -   (1) Aparatele de marcat electronice fiscale care funcţionează în profilul 0 sunt aparatele de marcat electronice fiscale instalate în zone nedeservite de reţele de comunicaţii electronice. 

   (2) Pentru aparatele prevăzute la alin. (1), operatorii economici care au calitatea de utilizatori au obligaţia transmiterii datelor prevăzute la art. 3 alin. (1) sau (2) din anexa nr. 11 la Normele metodologice pentru aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prin exportul pe un mediu de stocare extern într-unul sau mai multe fişiere XML semnate cu certificatul digital al acestora, care conţin datele aferente fiecărei zile fiscale încheiate conform secţiunilor II.1-II.7, respectiv secţiunii II.12 din Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 146/2018. Fişierele se validează şi se ataşează la un PDF folosind aplicaţia pusă la dispoziţie pe portalul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi se depun la organul fiscal folosind mijloace de transmitere la distanţă. 

   Art. 3. -   Fişierul prevăzut la secţiunea II.10 din Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 146/2018 conţine valorile indicatorilor pe baza cărora aparatul de marcat electronic fiscal funcţionează, este semnat folosind certificatul digital al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi se generează în următoarele situaţii: 

   a) la trecerea din funcţionarea în profilul 0 în profilul 1; 

   b) la trecerea din funcţionarea în profilul 1 în profilul 0; 

   c) la constatarea necesităţii modificării indicatorilor. 

   Art. 4. -   Trecerea de la profilul 1 la profilul 0 prevăzută la secţiunea II.11 din Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 146/2018 se face prin importul unui fişier XML semnat folosind certificatul digital al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi care conţine în mod obligatoriu valoarea 0 a tipului profilului şi, după caz, data până la care aparatul de marcat electronic fiscal funcţionează cu profilul 0. 

   Art. 5. -   Fişierele prevăzute la art. 3, respectiv art. 4 se generează de către sistemul informatic naţional de supraveghere şi monitorizare a datelor fiscale al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi se pun la dispoziţia tehnicianului de service într-o secţiune dedicată pe portalul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. 

   Art. 6. -   Importul fişierelor prevăzute la art. 5 se efectuează exclusiv de către tehnicianul de service al distribuitorului autorizat sau al unităţii de service acreditate. 


Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Convocare cercetare disciplinară- model

Antet                                                                                                             Nr.______/__________________ Către, Salariat Adresa: ______________________             Prin prezenta va informam ca sunteti convocat la ________________, situat în _________________ , în data de   __________ , ora   _____ în vederea efectuării cercetarii disciplinare prealabile conform art. 251 alin. 2 din Codul Muncii. Vă aducem la cunostinta ca veți fi cercetată disciplinar pentru faptul că __________________ _____________________________________________________________________. . Este pusă în discuție încălcarea prevederilor cuprinse in urmatoarele documente: -        Regulamentului Intern , ________ -        Codul Muncii ______________, -        Fișa postului _______________ Vă informam ca puteți fi îinsoțită de către un reprezentant al salariaților, sau un avocat. Persoana/persoanele împuternicite să efectue

Model decizie avertisment scris

Antet Decizia nr. …. din ……. de sanctionare cu avertisment scris ……. , în calitate de administrator al ……….. , Având în vedere constatările din referatul lui …. având funcția de…… , privind abaterile disciplinare ale salariatului … , domiciliat în ….. , având funcţia de ….. , potrivit art. 247 alin 2, art. ….. din Legea 53/2003 - Codul Muncii, art.   ……. din Contractul Individual de Munca, precum şi art. ….. din Regulamentul Intern se retine că: Salariatul a săvârşit urmâtoarele abateri disciplinare: În data ….. în jurul orei … …………. In temeiul dispozitiilor art. 247 alin. 2, art. 248 alin. 1 lit. a si art. 252 din Legea 52/2003 - Codul Muncii, DISPUN : 1. ……. , domiciliat în …….. , având funcţia de ……. , cu contractul individual de muncă înregistrat sub nr. …. la …….. este sancţionat cu avertisment scris. 2. Decizia va fi comunicată persoanei în cauză şi produce efecte de la data comunicării. 3. Prezenta decizie poate fi cont

Dizolvare SRL (5) - Dizolvare fara lichidator. Model hotarare lichidare si repartizare

                    Dupa ce s-a hotarat dizolvarea se fac, sub răspunderea administratorului şi contabilului societăţii documentele de lichidare -       Inventarierea  şi evaluarea elementelor de  natura activelor, datoriilor  şi capitalurilor proprii ale societăţilor comerciale care urmează  să se lichideze  şi înregistrarea rezultatelor inventarierii şi ale evaluării efectuate cu această ocazie; -   Întocmirea situaţiilor financiare anuale, în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;  -       Achitarea datoriilor societăţii comerciale către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, precum  şi a celorlalte obligaţii sociale către alte fonduri, salariaţi şi alţi terţi; -       Stabilirea rezultatului lichidării (profit sau pierdere), întocmindu-se contul de profit şi pierdere în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;     Se obţin  documentele de la finanţe care atestă că s-au plătit toate datoriile, către stat. Eventua