Treceți la conținutul principal

Procedura privind consemnarea rezultatului inspecției fiscale


Câteva reguli care privesc direct pe contribuabil

 ...

Modul de desfăşurare a procedurii  

    Această procedură presupune derularea a 5 (cinci) acţiuni, astfel:  

   3.1. încheierea, în cadrul unei acţiuni de inspecţie fiscală, a unui proces-verbal, în condiţiile prevăzute la art. 132 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;  

   3.2. stabilirea impozitelor, taxelor, contribuţiilor, după caz, precum şi a perioadelor impozabile pentru care au fost făcute constatări înscrise în procesul-verbal menţionat la pct. 3.1, privind eventuala săvârşire a unor fapte prevăzute de legea penală în legătură cu mijloacele de probă privind stabilirea bazei de impozitare care fac obiectul inspecţiei fiscale;  

   3.3. întocmirea, avizarea şi aprobarea referatului pentru justificarea neîntocmirii raportului de inspecţie fiscală sau pentru justificarea întocmirii raportului de inspecţie fiscală doar pentru anumite taxe, impozite, contribuţii şi anumite perioade impozabile, după caz, din cele cuprinse în avizul de inspecţie fiscală, ţinând cont de cele stabilite la pct. 3.2;  

   3.4. înştiinţarea contribuabilului la care a fost în derulare o acţiune de inspecţie fiscală în legătură cu neîntocmirea raportului de inspecţie fiscală sau în legătură cu întocmirea unui raport de inspecţie fiscală doar pentru anumite taxe, impozite, contribuţii şi anumite perioade impozabile, după caz, din cele cuprinse în avizul de inspecţie fiscală, precum şi în legătură cu faptul că pentru impozitele, taxele, contribuţiile pentru care nu s-a întocmit raport de inspecţie fiscală sau care nu au fost cuprinse în actele administrativ-fiscale emise ca urmare a întocmirii raportului de inspecţie fiscală, deşi au fost avizate prin avizul de inspecţie fiscală, termenul de prescripţie a dreptului organului fiscal de a stabili creanţe fiscale, prevăzut la art. 110 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, se suspendă, în condiţiile art. 111 alin. (2) lit. e) din acelaşi act normativ;  

   3.5. înscrierea în evidenţa specială a datelor şi informaţiilor referitoare la contribuabilul la care a fost în derulare o acţiune de inspecţie fiscală pentru care nu s-a întocmit raport de inspecţie fiscală sau la care s-a întocmit raport de inspecţie fiscală doar pentru anumite taxe, impozite, contribuţii şi anumite perioade impozabile, după caz, din cele cuprinse în avizul de inspecţie fiscală, fapt generat de încheierea unui proces-verbal în condiţiile art. 132 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, care a stat la baza unei sesizări penale.  

Acţiunea 1. Încheierea, în cadrul unei acţiuni de inspecţie fiscală, a unui proces-verbal, în condiţiile prevăzute la art. 132 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare 

...
 1.6. În procesul-verbal va fi prezentată sinteza punctului de vedere al reprezentantului legal al contribuabilului sau al persoanei împuternicite de acesta, precum şi punctul de vedere al persoanelor posibil responsabile, faţă de constatările echipei de inspecţie fiscală, atunci când aceste persoane au o opinie contrară cu cea a echipei de inspecţie fiscală şi o prezintă în scris în timpul controlului. Aceste opinii vor fi anexate procesului-verbal.  
   1.7. Echipa de inspecţie fiscală analizează cu obiectivitate punctele de vedere divergente şi în funcţie de concluzii va înscrie în procesul-verbal argumentele cu care combate fiecare din aspectele prezentate în scris de reprezentantul legal al contribuabilului, de persoana împuternicită de acesta sau de persoana posibil responsabilă, după caz.  
   1.8. În cuprinsul procesului-verbal vor fi menţionate şi impozitele, taxele, contribuţiile a căror bază de impozitare este influenţată de constatările efectuate, precum şi perioadele impozabile aferente.  
   1.9. Procesul-verbal va fi semnat de către echipa de inspecţie fiscală şi de către reprezentantul legal al contribuabilului sau de împuternicitul acestuia, menţionându-se funcţia şi datele de identificare ale acestora. Dacă este cazul, procesul-verbal va fi semnat şi de către persoanele posibil responsabile, cu menţionarea datelor de identificare ale acestora.  
   1.10. În cazul refuzului reprezentantului legal sau al persoanelor împuternicite de a semna procesul-verbal, se vor consemna în acesta condiţiile sau motivele care au generat refuzul semnării, menţinându-se, dacă este posibil, eventualii martori, datele de identificare ale acestora şi semnătura.  
   1.11. Procesul-verbal va fi comunicat contribuabilului similar cu modalităţile de comunicare a actelor administrativ-fiscale prevăzute la art. 47 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.  

....
 Acţiunea 3. Întocmirea, avizarea şi aprobarea referatului pentru justificarea neîntocmirii raportului de inspecţie fiscală sau pentru justificarea întocmirii raportului de inspecţie fiscală doar pentru anumite taxe, impozite, contribuţii şi anumite perioade impozabile, după caz, din cele cuprinse în avizul de inspecţie fiscală  
...
 e) în situaţia în care inspecţia fiscală este efectuată pentru soluţionarea cu control anticipat a unui decont de taxă pe valoarea adăugată cu sume negative cu opţiune de rambursare, având în vedere prevederile art. 169 alin. (9) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, care stipulează faptul că, "În cazul inspecţiei fiscale anticipate, efectuate pentru soluţionarea deconturilor cu sumă negativă de TVA, prin excepţie de la prevederile art. 117, perioada supusă inspecţiei fiscale va cuprinde exclusiv perioadele fiscale în care s-au derulat operaţiunile care au generat soldul sumei negative a taxei.", precum şi specificul compunerii sumei negative de TVA solicitate la rambursare (prin preluarea sumelor din perioade impozabile anterioare), dacă sunt făcute constatări înscrise în procesulverbal încheiat în condiţiile art. 132 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, pentru cel puţin o perioadă impozabilă verificată, se va propune neîntocmirea raportului de inspecţie fiscală pentru întreaga perioadă impozabilă avizată (compusă din perioadele impozabile în care s-au derulat operaţiunile care au generat soldul sumei negative a taxei).   
    Contribuabilul şi organul fiscal de administrare vor fi informaţi în legătură cu faptul că decontul cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată, cu opţiune de rambursare, nu poate fi soluţionat cu control anticipat, întrucât raportul de inspecţie nu poate fi încheiat, potrivit prevederilor art. 131 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, soluţionarea acestuia urmând a fi efectuată după finalizarea procedurii judiciare sau după data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti, după caz, acţiuni generate de aplicarea prevederilor art. 132 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.  
...
 Acţiunea 4. Înştiinţarea contribuabilului la care a fost în derulare o acţiune de inspecţie fiscală în legătură cu neîntocmirea raportului de inspecţie fiscală sau în legătură cu întocmirea raportului de inspecţie fiscală doar pentru anumite taxe, impozite, contribuţii şi anumite perioade impozabile, după caz, din cele cuprinse în avizul de inspecţie fiscală, precum şi în legătură cu faptul că pentru impozitele, taxele, contribuţiile pentru care nu s-a întocmit raport de inspecţie fiscală sau care nu au fost cuprinse în actele administrativ-fiscale emise ca urmare a întocmirii raportului de inspecţie fiscală, deşi au fost avizate prin avizul de inspecţie fiscală, termenul de prescripţie a dreptului organului fiscal de a stabili creanţe fiscale, prevăzut la art. 110 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, se suspendă, în condiţiile art. 111 alin. (2) lit. e) din acelaşi act normativ  
   4.1. În baza referatului întocmit potrivit acţiunii 3, echipa de inspecţie fiscală va proceda la înştiinţarea contribuabilului în legătură cu neîntocmirea raportului de inspecţie fiscală sau în legătură cu întocmirea raportului de inspecţie fiscală doar pentru anumite taxe, impozite, contribuţii şi anumite perioade impozabile, după caz, din cele cuprinse în avizul de inspecţie fiscală. Înştiinţarea se va efectua prin transmiterea unei adrese.  
   4.2. În situaţia în care se va întocmi raport de inspecţie fiscală doar pentru anumite taxe, impozite, contribuţii şi anumite perioade impozabile, după caz, din cele cuprinse în avizul de inspecţie fiscală, adresa de înştiinţare a contribuabilului va fi comunicată acestuia odată cu transmiterea proiectului de raport de inspecţie fiscală pentru efectuarea discuţiei finale prevăzute la art. 130 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.  
   4.3. În situaţia în care nu se va întocmi raport de inspecţie fiscală, demersurile pentru comunicarea adresei de înştiinţare către contribuabil vor fi iniţiate în termen de maximum 10 zile de la data aprobării referatului prevăzut la acţiunea 3.  
   4.4. Adresa de înştiinţare a contribuabilului va fi întocmită de echipa de inspecţie fiscală, avizată de şeful de serviciu coordonator şi aprobată de conducătorul organului de inspecţie fiscală.  


Extras din Procedura privind aplicarea prevederilor art. 131 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală aprobată prin Ordinul nr. 1071/2021 

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Dizolvare SRL (5) - Dizolvare fara lichidator. Model hotarare lichidare si repartizare

                    Dupa ce s-a hotarat dizolvarea se fac, sub răspunderea administratorului şi contabilului societăţii documentele de lichidare -       Inventarierea  şi evaluarea elementelor de  natura activelor, datoriilor  şi capitalurilor proprii ale societăţilor comerciale care urmează  să se lichideze  şi înregistrarea rezultatelor inventarierii şi ale evaluării efectuate cu această ocazie; -   Întocmirea situaţiilor financiare anuale, în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;  -       Achitarea datoriilor societăţii comerciale către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, precum  şi a celorlalte obligaţii sociale către alte fonduri, salariaţi şi alţi terţi; -       Stabilirea rezultatului lichidării (profit sau pierdere), întocmindu-se contul de profit şi pierdere în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;     Se obţin  documentele de la finanţe care atestă că s-au plătit toate datoriile, către stat. Eventua

Model decizie avertisment scris

Antet Decizia nr. …. din ……. de sanctionare cu avertisment scris ……. , în calitate de administrator al ……….. , Având în vedere constatările din referatul lui …. având funcția de…… , privind abaterile disciplinare ale salariatului … , domiciliat în ….. , având funcţia de ….. , potrivit art. 247 alin 2, art. ….. din Legea 53/2003 - Codul Muncii, art.   ……. din Contractul Individual de Munca, precum şi art. ….. din Regulamentul Intern se retine că: Salariatul a săvârşit urmâtoarele abateri disciplinare: În data ….. în jurul orei … …………. In temeiul dispozitiilor art. 247 alin. 2, art. 248 alin. 1 lit. a si art. 252 din Legea 52/2003 - Codul Muncii, DISPUN : 1. ……. , domiciliat în …….. , având funcţia de ……. , cu contractul individual de muncă înregistrat sub nr. …. la …….. este sancţionat cu avertisment scris. 2. Decizia va fi comunicată persoanei în cauză şi produce efecte de la data comunicării. 3. Prezenta decizie poate fi cont

Convocare cercetare disciplinară- model

Antet                                                                                                             Nr.______/__________________ Către, Salariat Adresa: ______________________             Prin prezenta va informam ca sunteti convocat la ________________, situat în _________________ , în data de   __________ , ora   _____ în vederea efectuării cercetarii disciplinare prealabile conform art. 251 alin. 2 din Codul Muncii. Vă aducem la cunostinta ca veți fi cercetată disciplinar pentru faptul că __________________ _____________________________________________________________________. . Este pusă în discuție încălcarea prevederilor cuprinse in urmatoarele documente: -        Regulamentului Intern , ________ -        Codul Muncii ______________, -        Fișa postului _______________ Vă informam ca puteți fi îinsoțită de către un reprezentant al salariaților, sau un avocat. Persoana/persoanele împuternicite să efectue