Treceți la conținutul principal

Modificări în domeniul fiscal recente


Ordonanţa nr. 8/2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal aduce câteva modificări importante privind taxele și impozitele

 

1.       Scutirea la impozitul pe profit pentru veniturile din dividende corespunzătoare unei dețineri d e cel puțin 10% la o societate dintr-un stat membru este aplicabilă și în situația în care, în statul respectiv se plătește un impozit considerat echivalent cu impozitul pe profit. În oglindă, dacă se plătesc dividende către nerezidenți care dețin cel puțin 10% la o societate din România se beneficiază de scutire la impozitul pe venitul datorat de nerezidenți și dacă în loc de impozit pe profit se plătește un impozit echivalent de către beneficiarul dividendului..

2.       Începând cu 1 ianuarie 2022 se majorează de la 30% la 50% cheltuiala deductibilă cu deprecierea creanțelor asupra clienților/debitorilor ce nu sunt încasate la scadență.

3.       În cazul unui transfer transfrontalier de active, contribuabilul din România datorează impozit pe profit. Se introduce posibilitatea plății acestui impozit eșalonat pe o perioadă de 5 ani.

4.       Acei contribuabili plătitori de impozit pe profit ce efectuează plăți anticipate egale, fie prin efectul legii sau fie prin opțiune, când efectuează plățile anticipate egale din exercițiul următor și au beneficiat de reducerea de impozit pentru achiziția de case de marcat fiscale sau pentru creșterea/menținerea capitalurilor proprii, când efectuează în acest nou exercițiu plățile de impozit pe profit nu vor ține cont de reducerile de impozit amintite.

5.       Dacă într-un an fiscal un contribuabil a obținut venituri din închirierea unui număr mai mare de 5 camere se clarifică situația fiscală a contribuabilului în sensul că începând cu exercițiul fiscal următor din anul fiscal următor impozitul se determină în sistem real, această persoană fizică va conduce contabilitate și va completa registrul de evidență fiscală.

6.       Este introdusă chiar în Codului fiscal reducerea impozitului pe venit cu costul de achiziție al aparatelor de marcat electronice fiscale.

7.       Se reglementează situația prin care societățile neînregistrate în scopuri de TVA pot utiliza mecanismul One Stop Shop privind livrările la distanță către beneficiari persoane neimpozabile din alte state membre

Ordonanţa nr. 11/2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală şi reglementarea unor măsuri fiscale aduce noutatea că în cazul persoanelor fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere se poate stabili ca organul ANAF competent să fie cel de la domiciliu persoanei, fără a avea importanță sediul desfășurării activității.

 

Se înființează o nouă raportare

 

Obligaţia de depunere a fişierului standard de control fiscal 

   (1) Contribuabilul/Plătitorul are obligaţia de a depune la organul fiscal central o declaraţie cuprinzând informaţii din evidenţa contabilă şi fiscală, denumită în continuare fişierul standard de control fiscal. 

   (2) Fişierul standard de control fiscal se depune în format electronic, la termenul stabilit prin ordin al preşedintelui A.N.A.F. 

   (3) În cazul în care depunerea fişierului standard de control fiscal nu a fost validată ca urmare a detectării unor erori în completarea sa, data înregistrării fişierului valid este data din mesajul transmis iniţial cu condiţia depunerii de către contribuabil/plătitor a unui fişier valid în termen de 5 zile lucrătoare după termenul prevăzut la alin. (2). 

   (4) Natura informaţiilor pe care contribuabilul/plătitorul trebuie să le declare prin fişierul standard de control fiscal, modelul de raportare, precum şi data/datele de la care categoriile de contribuabili/plătitori sunt obligate să depună fişierul standard de control fiscal se aprobă prin ordin al preşedintelui A.N.A.F. 

   (5) Procedura de transmitere a fişierului standard de control fiscal, precum şi condiţiile în care se realizează transmiterea se aprobă prin ordin al preşedintelui A.N.A.F." 

 

Se stabilește principiul că deconturile de TVA cu sume de restituit se plătesc fără a fi necesară inspecția fiscală. Sunt stabilite o serie de excepții atunci când există un risc față de un contribuabil.

 

Eşalonarea la plată, în formă simplificată, pentru datorii nu mai vechi d 12 luni devine parte din Codul de procedură fiscală.

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Convocare cercetare disciplinară- model

Antet                                                                                                             Nr.______/__________________ Către, Salariat Adresa: ______________________             Prin prezenta va informam ca sunteti convocat la ________________, situat în _________________ , în data de   __________ , ora   _____ în vederea efectuării cercetarii disciplinare prealabile conform art. 251 alin. 2 din Codul Muncii. Vă aducem la cunostinta ca veți fi cercetată disciplinar pentru faptul că __________________ _____________________________________________________________________. . Este pusă în discuție încălcarea prevederilor cuprinse in urmatoarele documente: -        Regulamentului Intern , ________ -        Codul Muncii ______________, -        Fișa postului _______________ Vă informam ca puteți fi îinsoțită de către un reprezentant al salariaților, sau un avocat. Persoana/persoanele împuternicite să efectue

Model decizie avertisment scris

Antet Decizia nr. …. din ……. de sanctionare cu avertisment scris ……. , în calitate de administrator al ……….. , Având în vedere constatările din referatul lui …. având funcția de…… , privind abaterile disciplinare ale salariatului … , domiciliat în ….. , având funcţia de ….. , potrivit art. 247 alin 2, art. ….. din Legea 53/2003 - Codul Muncii, art.   ……. din Contractul Individual de Munca, precum şi art. ….. din Regulamentul Intern se retine că: Salariatul a săvârşit urmâtoarele abateri disciplinare: În data ….. în jurul orei … …………. In temeiul dispozitiilor art. 247 alin. 2, art. 248 alin. 1 lit. a si art. 252 din Legea 52/2003 - Codul Muncii, DISPUN : 1. ……. , domiciliat în …….. , având funcţia de ……. , cu contractul individual de muncă înregistrat sub nr. …. la …….. este sancţionat cu avertisment scris. 2. Decizia va fi comunicată persoanei în cauză şi produce efecte de la data comunicării. 3. Prezenta decizie poate fi cont

Dizolvare SRL (5) - Dizolvare fara lichidator. Model hotarare lichidare si repartizare

                    Dupa ce s-a hotarat dizolvarea se fac, sub răspunderea administratorului şi contabilului societăţii documentele de lichidare -       Inventarierea  şi evaluarea elementelor de  natura activelor, datoriilor  şi capitalurilor proprii ale societăţilor comerciale care urmează  să se lichideze  şi înregistrarea rezultatelor inventarierii şi ale evaluării efectuate cu această ocazie; -   Întocmirea situaţiilor financiare anuale, în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;  -       Achitarea datoriilor societăţii comerciale către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, precum  şi a celorlalte obligaţii sociale către alte fonduri, salariaţi şi alţi terţi; -       Stabilirea rezultatului lichidării (profit sau pierdere), întocmindu-se contul de profit şi pierdere în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;     Se obţin  documentele de la finanţe care atestă că s-au plătit toate datoriile, către stat. Eventua