Treceți la conținutul principal

Postări

Se afișează postări din noiembrie, 2021

Identificarea persoanei la distanţă utilizând mijloace video

  Cerinţe în vederea realizării procedurii de identificare a persoanei la distanţă utilizând mijloace video        Art. 13. -   (1) Înainte de elaborarea unei proceduri de identificare a persoanei la distanţă utilizând mijloace video, furnizorul de servicii de identificare va realiza o analiză de risc.      (2) Analiza de risc trebuie să acopere în special riscurile legate de prezentarea documentelor de identitate falsificate, a canalelor de comunicare, precum şi riscurile privind conservarea incorectă a probelor.      (3) Furnizorul de servicii de identificare a persoanei la distanţă utilizând mijloace video trebuie să implementeze cerinţele tehnice şi de securitate care permit verificarea autenticităţii, validităţii şi integrităţii documentelor de identitate utilizate în procesul de identificare video, în concordanţă cu standardele în domeniu.      Art. 14. -   (1) Personalul implicat în procesul de identificare a persoanei la distanţă utilizând mijloace video trebuie să îndeplineasc

Concurs de infractiuni. Pedeapsa accesorie

 În interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 45 alin. (5) din Codul penal, în materia tratamentului penal al concursului de infracţiuni, aplicarea pedepsei accesorii presupune stabilirea acesteia mai întâi pe lângă pedeapsa principală iniţială şi, apoi, pe lângă pedeapsa principală rezultantă. ÎCCJ - Decizie nr. 18/2021 din 27 septembrie 2021

Procedurii privind exercitarea opţiunii de utilizare, de către operatorii economici nerezidenţi, a sistemului naţional privind factura electronică RO e-Factura

 PROCEDURĂ privind exercitarea opţiunii de utilizare, de către operatorii economici nerezidenţi, a sistemului naţional privind factura electronică RO e-Factura       1. Operatorii economici nerezidenţi pot opta, în condiţiile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 120/2021 privind administrarea, funcţionarea şi implementarea sistemului naţional privind factura electronică RO e-Factura şi factura electronică în România, precum şi pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cărţii de identitate a vehiculului şi certificarea autenticităţii vehiculelor rutiere în vederea introducerii pe piaţă, punerii la dispoziţie pe piaţă, înmatriculării sau înregistrării în România, precum şi supravegherea pieţei pentru acestea (denumită în continuare ordonanţă de urgenţă), pentru utilizarea sistemului naţional privind factura electronică RO e-Factura.      2. Operatorii economici nerezidenţi îşi exercită opţiunea pentru utilizarea sistemului pentru re

Contestatie la executare. Competenta instantei

 În interpretarea și aplicarea unitară a dispozițiilor art. 651 alin. (1), art. 666, art. 712, art. 714 și art. 112 din Codul de procedură civilă, instanța de executare competentă teritorial să soluționeze contestația la executare propriu-zisă formulată de unul dintre debitorii la care se referă titlul executoriu este judecătoria care a încuviințat executarea silită a acelui titlu executoriu, în afara cazurilor în care legea dispune altfel. ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE SI JUSTIȚIE- COMPLETUL PENTRU SOLUȚIONAREA RECURSULUI ÎN INTERESUL LEGII DECIZIA Nr. 20 din 27 septembrie 2021 Dosar nr. 1.696/1/2021

Competență instanță privind drepturi salariale personal din cadrul Jandarmeriei

  În interpretarea art. 382 lit. h) şi a art. 536 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, a art. 1 lit. p) teza I din Legea dialogului social nr. 62/2011, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi a art. 23 alin. (1) din Legea nr. 550/2004 privind organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei Române, cu modificările şi completările ulterioare, competența materială procesuală de soluționare în primă instanță a cauzelor având ca obiect obligarea instituțiilor publice din cadrul Jandarmeriei Române la plata unor drepturi salariale către personalul militar al acestora aparține secțiilor/completurilor specializate în materia conflictelor de muncă din cadrul tribunalelor. ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE Completul pentru soluționarea recursului în interesul legii decizia nr. 19   din 27 septembrie 2021 

Acces mai larg la datele din cartea funciară

Pentru îndeplinirea obligaţiilor sale, Agenţia Naţională acordă gratuit acces on-line la seturile de date administrate de aceasta și instituţiile sale subordonate, în funcţie de disponibilitatea datelor în format electronic, notarilor publici, avocaților, executorilor judecătorești, persoanelor fizice şi juridice autorizate să efectueze lucrări de cadastru, geodezie, cartografie, experţilor judiciari, instituţiilor şi autorităţilor publice, precum şi altor entităţi care îndeplinesc un serviciu public, în scopul îndeplinirii atribuţiilor acestora, în condiţiile stabilite prin ordin al directorului general al Agenției Naționale. Legea nr. 264/2021 pentru modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, precum și pentru modificarea art. 121 din Legea fondului funciar nr. 18/1991

Fișierul standard de control fiscal D406

 A apărut Ordinul 1783 privind natura informațiilor pe care contribuabilul/plătitorul trebuie să le declare prin fișierul standard de control fiscal, modelul de raportare, procedura și condițiile de transmitere, precum și termenele de transmitere și data/datele de la care categoriile de contribuabili/plătitori sunt obligate să transmită fișierul standard de control fiscal. Desigur sunt multe aspecte privind această raportare, aici sunt spicuite câteva reguli generale privind obligația depunerii D406 Următoarele categorii de contribuabili au obligația de depunere a fișierului standard de control fiscal (SAF-T), prin intermediul Declarației informative D406: — regiile autonome; — institutele naționale de cercetare-dezvoltare; — societățile pe acțiuni (S.A.); — societățile în comandită pe acțiuni (SCA); — societățile în comandită simplă (SCS); — societățile în nume colectiv (SNC); — societățile cu răspundere limitată (S.R.L.); — societățile/companiile naționale; — organizațiile cooperatis

RO e-Factura

  A apărut ORDINUL Nr. 1.365 pentru aprobarea Procedurii de utilizare și funcționare a sistemului național privind factura electronică RO e-Factura, precum și de primire și descărcare a facturii electronice de către destinatarii facturii electronice emise în relația B2G în sistemul național privind factura electronică RO e-Factura și  ORDINUL Nr. 1.366 pentru aprobarea Specificațiilor tehnice și de utilizare a elementelor de bază ale facturii electronice — RO_CIUS — și a regulilor operaționale specifice aplicabile la nivel național. De reținut că în relația cu autoritățile publice comunicarea facturilor se va face exclusiv prin acest sistem. Sistemul va transmite și obiecțiunile de la destinatari. Facturile vor fi disponibile pentru descărcare timp de 60 de zile în sistem.

Când e scrisoarea de garanție bancară titlu executoriu

  În interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 2.279 și ale art. 2.321 din Codul civil, coroborate cu art. 120 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, scrisoarea de garanție emisă de o instituție de credit constituie titlu executoriu numai dacă aceasta este emisă în garantarea unui contract de credit. Înalta Curte de Casație și Justiție - ÎCCJ Decizia nr. 43/2021 privind sesizarea ce formează obiectul Dosarului nr. 643/1/2021 este legal constituit, conform dispozițiilor art. 520 alin. (6) din Codul de procedură civilă și ale art. 36 alin. (2) lit. a) din Regulamentul privind organizarea și funcționarea administrativă a Înaltei Curți de Casație și Justiție, republicat, cu completările ulterioare

Contravenții la Legea contabilității constate de funcționarii ANAF

 Art. 1. - (1) Competența de constatare a contravențiilor și de aplicare a amenzilor prevăzute de Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, revine persoanelor din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală și al structurilor subordonate acesteia, care au atribuții de inspecție fiscală, precum și celor care au atribuții de antifraudă fiscală. (2) Personalul din cadrul structurilor subordonate Agenției Naționale de Administrare Fiscală, care are atribuții în domeniul gestiunii declarațiilor fiscale și bilanțurilor, are atribuții de constatare și sancționare a contravențiilor privind nedepunerea în termenul legal la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor a situațiilor financiare anuale și, după caz, a situațiilor financiare anuale consolidate, a situațiilor financiare interimare, a raportărilor contabile sau, după caz, a declarației din care rezultă că persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1) - (3) din Legea contabilității

Violarea vieții private

  Admite sesizarea formulată de Curtea de Apel Oradea - Secția penală și pentru cauze cu minori în Dosarul nr. 11.575/271/2019, prin care se solicită pronunțarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarei chestiuni de drept: "Tipicitatea infracțiunii de violare a vieții private în modalitatea incriminată de art. 226 alin. (2) din Codul penal este condiționată de deținerea unor sunete, convorbiri ori imagini realizate fără drept, prin fotografierea, captarea sau înregistrarea de imagini, ascultarea cu mijloace tehnice sau înregistrarea audio a unei persoane aflate într-o locuință sau încăpere ori dependință ținând de acestea sau a unei convorbiri private?" Stabilește că tipicitatea infracțiunii de violare a vieții private în modalitatea incriminată de art. 226 alin. (2) din Codul penal nu este condiționată de deținerea unor sunete, convorbiri ori imagini realizate fără drept, prin fotografierea, captarea sau înregistrarea de imagini, ascultarea cu mijloace tehnice s

Legea nr. 50/1991. Termenul de intrare în legalitate

  În interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 28 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în ipoteza în care partea nu a demarat sau nu a finalizat, în termenul acordat, procedura de intrare în legalitate, iar autoritatea nu a obţinut o hotărâre de demolare a construcţiei, termenul stabilit în procesul-verbal de constatare a contravenţiei este unul de recomandare.  Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - ÎCCJ - Decizie nr. 10/2021 din 28 iunie 2021