Treceți la conținutul principal

Identificarea persoanei la distanţă utilizând mijloace video

 


Cerinţe în vederea realizării procedurii de identificare a persoanei la distanţă utilizând mijloace video 

  

   Art. 13. -   (1) Înainte de elaborarea unei proceduri de identificare a persoanei la distanţă utilizând mijloace video, furnizorul de servicii de identificare va realiza o analiză de risc.  

   (2) Analiza de risc trebuie să acopere în special riscurile legate de prezentarea documentelor de identitate falsificate, a canalelor de comunicare, precum şi riscurile privind conservarea incorectă a probelor.  

   (3) Furnizorul de servicii de identificare a persoanei la distanţă utilizând mijloace video trebuie să implementeze cerinţele tehnice şi de securitate care permit verificarea autenticităţii, validităţii şi integrităţii documentelor de identitate utilizate în procesul de identificare video, în concordanţă cu standardele în domeniu.  

   Art. 14. -   (1) Personalul implicat în procesul de identificare a persoanei la distanţă utilizând mijloace video trebuie să îndeplinească cerinţele prevăzute la art. 10.  

   (2) Atribuţiile şi responsabilităţile personalului care realizează identificarea persoanei la distanţă utilizând mijloace video trebuie să fie în concordanţă cu procedurile interne de identificare video şi specificate în fişa postului.  

   Art. 15. -   (1) Procesul de identificare a persoanei la distanţă utilizând mijloace video trebuie efectuat într-o locaţie care să asigure securitatea şi integritatea informaţiilor colectate.  

   (2) Securitatea fizică presupune luarea următoarelor măsuri:  

   a) accesul controlat la echipamentele utilizate în procesul de identificare video, cu precizarea mai multor niveluri de drepturi de acces ale personalului care operează sistemele;  

   b) utilizarea echipamentelor speciale de evitare şi detecţie a intruziunilor fizice.  

   Art. 16. -   (1) Anterior demarării sau la iniţierea procedurii de identificare a persoanei la distanţă utilizând mijloace video, persoana care este supusă identificării trebuie să îşi dea acordul în mod expres în vederea parcurgerii procesului de identificare şi asupra scopului identificării, precum şi acordul cu privire la realizarea de fotografii şi/sau capturi de imagini ale sale şi ale documentului de identitate.  

   (2) Exprimarea consimţământului va fi păstrată împreună cu procesul de identificare.  

   (3) Furnizorul de servicii de identificare este responsabil pentru luarea tuturor măsurilor care să asigure confidenţialitatea datelor de identificare ale persoanei, securitatea transmisiei, autenticitatea, integritatea şi conservarea înregistrării.  

   Art. 17. -   La verificarea documentelor de identitate vor fi avute în vedere următoarele aspecte, dar fără a se limita la acestea:  

   a) starea documentului de identitate, asigurându-se că acesta nu este deteriorat sau nu are elemente detectabile de falsificare;  

   b) existenţa elementelor de securitate optică/vizuală, după caz;  

   c) să ceară persoanei care parcurge procedura de identificare a persoanei la distanţă utilizând mijloace video să încline documentul pe orizontală şi/sau verticală în faţa dispozitivului video de identificare;  

   d) verificarea a cel puţin trei elemente de securitate din categorii diferite;  

   e) verificarea altor elemente, dacă este cazul, cum ar fi: formatul documentului, dimensiunea şi distanţarea caracterelor şi fontul tipografic, în funcţie de tipul de document analizat;  

   f) verificarea conţinutului caracteristicilor individuale găsite în document, şi anume, compararea fotografiilor primare şi secundare - fotografia realizată cu imprimare laser cu cea fantomă (monocromă).  

   Art. 18. -   La verificarea identităţii persoanei se au în vedere următoarele aspecte, dar fără a se limita la acestea:  

   a) să se asigure că fotografia şi elementele înscrise pe documentul de identitate corespund persoanei care parcurge procedura de identificare a persoanei la distanţă utilizând mijloace video;  

   b) să se asigure că informaţiile conţinute în documentul de identificare sunt corecte şi valabile, în raport cu persoana care parcurge procedura de identificare a persoanei la distanţă utilizând mijloace video;  

   c) să se asigure că informaţiile furnizate de persoana care parcurge procedura de identificare a persoanei la distanţă utilizând mijloace video sunt corecte;  

   d) tipul şi secvenţa de întrebări adresate în procesul de identificare nu pot fi identice în sesiunile de identificare consecutive, dacă este cazul, în lipsa informaţiilor menţionate la lit. a), b), c) sau f);  

   e) în cazul în care identificarea persoanei la distanţă prin metode video se realizează în mod automatizat, solicitările sau secvenţele video trebuie să conţină un element aleatoriu pentru a preveni riscul de preînregistrare a procesului de identificare la distanţă prin metode video;  

   f) să se efectueze verificarea încrucişată a informaţiilor furnizate de persoana care parcurge procedura de identificare a persoanei la distanţă utilizând mijloace video şi a informaţiilor rezultate din calculul automat al citirii caracterelor MRZ, atunci când este posibil;  

   g) să se solicite, dacă este cazul, alte documente şi/sau informaţii prin care să se verifice identitatea.  

   Art. 19. -   Cerinţele tehnice şi organizatorice în procesul de identificare a persoanei la distanţă utilizând mijloace video sunt următoarele:  

   a) identificarea persoanei la distanţă prin mijloace video trebuie efectuată în timp real, într-o sesiune unică şi fără întreruperi/pauze, în cazul unei videoconferinţe care necesită operator uman, sau prin mijloace video ce vor fi verificate ulterior, în termen de maximum 24 de ore de la momentul înregistrării video, atât timp cât se respectă toate celelalte prevederi din prezentele norme;  

   b) integritatea şi confidenţialitatea comunicării trebuie asigurată în mod corespunzător prin utilizarea unui canal criptat;  

   c) înregistrarea trebuie să prevadă în mod clar data şi ora, fie în cuprinsul acesteia, fie în metadate;  

   d) calitatea comunicării trebuie să fie adecvată pentru a permite identificarea clară a caracteristicilor şi elementelor de securitate ale documentului de identitate;  

   e) sistemul trebuie să recunoască şi să verifice cel puţin două elemente de securitate din categorii diferite ale documentului de identitate, specificate în Registrul public online al documentelor autentice de identitate şi de călătorie - PRADO;  

   f) furnizorul de servicii de identificare trebuie să implementeze procedurile care stau la baza proceselor de identificare a persoanei la distanţă utilizând mijloace video;  

   g) furnizorul de servicii de identificare trebuie să pună la dispoziţia publicului lista completă a documentelor de identificare acceptate în scopurile prevăzute de prezentele norme.  

   Art. 20. -   (1) Dacă nu sunt îndeplinite condiţiile tehnice necesare desfăşurării corespunzătoare a procesului de verificare a identităţii, de exemplu: în cazuri de calitate slabă a imaginii, condiţii slabe de lumină sau sunet ori întreruperi în transmisia video, procesul de identificare a persoanei la distanţă utilizând mijloace video trebuie întrerupt, urmând a se relua.  

   (2) Ori de câte ori documentul de identitate prezentat în timpul procesului de identificare a persoanei la distanţă utilizând mijloace video oferă îndoieli cu privire la conţinutul său în ceea ce priveşte autenticitatea, actualitatea şi exactitatea informaţiilor oferite, procesul de identificare a persoanei la distanţă prin mijloace video se va întrerupe, caz în care furnizorul de servicii de identificare va documenta motivele întreruperii pentru evidenţe interne şi pentru controale/audituri externe viitoare.  

   (3) Ori de câte ori, în timpul identificării utilizând mijloace video, există suspiciuni cu privire la veridicitatea elementelor de identificare, procesul de identificare nu produce efectele dovedirii elementelor de identificare pentru care este destinat, acesta va fi întrerupt, caz în care furnizorul de servicii de identificare va documenta motivele întreruperii pentru evidenţe interne şi pentru controale/audituri externe viitoare.  

   Art. 21. -   (1) Pe parcursul procesului de identificare a persoanei la distanţă utilizând mijloace video este obligatoriu să se utilizeze un factor de autentificare suplimentar, prin transmiterea către persoana care parcurge procedura de identificare a persoanei la distanţă utilizând mijloace video a unui cod de unică folosinţă (One Time Password - OTP) sau prin transmiterea unui link cu o durată limitată, special creat în acest scop, generat în mod individual (prin e-mail sau SMS).  

   (2) Procedura de identificare a persoanei la distanţă utilizând mijloace video poate fi încheiată numai dacă a fost finalizată transmiterea şi validarea OTP sau numai dacă au fost finalizate transmiterea şi accesarea linkului.  

   Art. 22. -   (1) Întregul proces de identificare a persoanei la distanţă utilizând mijloace video, în toate etapele sale, trebuie să fie înregistrat şi păstrat.  

   (2) Toate înregistrările audiovideo, datele şi informaţiile aferente procesului de identificare a persoanei la distanţă utilizând mijloace video vor fi păstrate într-o formă admisă în procedurile judiciare.  

   (3) Punerea la dispoziţia autorităţilor competente a informaţiilor obţinute prin procesul de identificare a persoanei la distanţă utilizând mijloace video se face cu respectarea prevederilor Legii nr. 363/2018 privind protecţia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autorităţile competente în scopul prevenirii, descoperirii, cercetării, urmăririi penale şi combaterii infracţiunilor sau al executării pedepselor, măsurilor educative şi de siguranţă, precum şi privind libera circulaţie a acestor date.

 Din Autoritatea pentru Digitalizarea României - ADR - Normă din 11 noiembrie 2021
Normele privind reglementarea, recunoaşterea, aprobarea sau acceptarea procedurii de identificare a persoanei la distanţă utilizând mijloace video, Decizia nr. 564/2021

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Dizolvare SRL (5) - Dizolvare fara lichidator. Model hotarare lichidare si repartizare

                    Dupa ce s-a hotarat dizolvarea se fac, sub răspunderea administratorului şi contabilului societăţii documentele de lichidare -       Inventarierea  şi evaluarea elementelor de  natura activelor, datoriilor  şi capitalurilor proprii ale societăţilor comerciale care urmează  să se lichideze  şi înregistrarea rezultatelor inventarierii şi ale evaluării efectuate cu această ocazie; -   Întocmirea situaţiilor financiare anuale, în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;  -       Achitarea datoriilor societăţii comerciale către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, precum  şi a celorlalte obligaţii sociale către alte fonduri, salariaţi şi alţi terţi; -       Stabilirea rezultatului lichidării (profit sau pierdere), întocmindu-se contul de profit şi pierdere în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;     Se obţin  documentele de la finanţe care atestă că s-au plătit toate datoriile, către stat. Eventua

Model decizie avertisment scris

Antet Decizia nr. …. din ……. de sanctionare cu avertisment scris ……. , în calitate de administrator al ……….. , Având în vedere constatările din referatul lui …. având funcția de…… , privind abaterile disciplinare ale salariatului … , domiciliat în ….. , având funcţia de ….. , potrivit art. 247 alin 2, art. ….. din Legea 53/2003 - Codul Muncii, art.   ……. din Contractul Individual de Munca, precum şi art. ….. din Regulamentul Intern se retine că: Salariatul a săvârşit urmâtoarele abateri disciplinare: În data ….. în jurul orei … …………. In temeiul dispozitiilor art. 247 alin. 2, art. 248 alin. 1 lit. a si art. 252 din Legea 52/2003 - Codul Muncii, DISPUN : 1. ……. , domiciliat în …….. , având funcţia de ……. , cu contractul individual de muncă înregistrat sub nr. …. la …….. este sancţionat cu avertisment scris. 2. Decizia va fi comunicată persoanei în cauză şi produce efecte de la data comunicării. 3. Prezenta decizie poate fi cont

Convocare cercetare disciplinară- model

Antet                                                                                                             Nr.______/__________________ Către, Salariat Adresa: ______________________             Prin prezenta va informam ca sunteti convocat la ________________, situat în _________________ , în data de   __________ , ora   _____ în vederea efectuării cercetarii disciplinare prealabile conform art. 251 alin. 2 din Codul Muncii. Vă aducem la cunostinta ca veți fi cercetată disciplinar pentru faptul că __________________ _____________________________________________________________________. . Este pusă în discuție încălcarea prevederilor cuprinse in urmatoarele documente: -        Regulamentului Intern , ________ -        Codul Muncii ______________, -        Fișa postului _______________ Vă informam ca puteți fi îinsoțită de către un reprezentant al salariaților, sau un avocat. Persoana/persoanele împuternicite să efectue