Treceți la conținutul principal

Procedura de angajare a răspunderii solidare reglementate de dispoziţiile art. 25 şi 26 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală

 


Ordinul nr. 431/2022 pentru aprobarea Procedurii de angajare a răspunderii solidare reglementate de dispoziţiile art. 25 şi 26 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală  


CAPITOLUL VI

Audierea persoanei asupra căreia s-a demarat procedura de angajare a răspunderii solidare, precum şi consultarea documentaţiei şi înscrisurilor prezentate de aceasta 

  

   Art. 6. -   (1) În conformitate cu dispoziţiile art. 9 alin. (1) din Codul de procedură fiscală, înainte de emiterea deciziei de angajare a răspunderii solidare, organul fiscal local asigură persoanei pentru care urmează să se angajeze răspunderea solidară condiţiile necesare exercitării dreptului de a fi ascultată, în vederea stabilirii situaţiei de fapt.  

   (2) În sensul prezentei proceduri, dreptul de a fi ascultat este reprezentat de dreptul persoanei pentru care s-a demarat procedura de angajare a răspunderii solidare de a consulta, la sediul organului fiscal local, documentaţia aflată în dosarul de angajare a răspunderii solidare, de a formula obiecţii, de a face precizări şi de a prezenta acestuia date şi înscrisuri considerate utile în apărarea sa.  

   (3) La consultarea documentaţiei, persoana asupra căreia s-a demarat procedura de angajare a răspunderii solidare poate fi asistată de avocat sau un consultant fiscal. În baza unui mandat legal, persoana pentru care s-a demarat procedura de angajare a răspunderii solidare poate fi reprezentată de persoana împuternicită.  

   (4) Audierea persoanei asupra căreia s-a demarat procedura de angajare a răspunderii solidare se realizează înainte de emiterea deciziei de angajare a răspunderii solidare.  

   (5) Convocarea persoanei respective pentru audiere şi pentru consultarea documentaţiei aflate la dosar se face prin notificare.  

   (6) La stabilirea datei pentru consultarea documentaţiei se are în vedere perioada de timp necesară persoanei respective pentru a se prezenta la sediul organului fiscal local.  

   (7) În situaţia în care persoana notificată pentru audiere, din motive temeinic justificate, nu se poate prezenta la data stabilită, aceasta poate solicita amânarea audierii, comunicând acest fapt organului fiscal local în scris, cel târziu până la data stabilită iniţial pentru audiere. Data stabilită pentru audiere trebuie să fie într-o zi lucrătoare, în termen de cel mult 15 zile de la data fixată iniţial de către organul fiscal local.  

   (8) În situaţia existenţei mai multor persoane pentru care se procedează la angajarea răspunderii solidare, audierea acestora se face separat.  

   (9) Organul fiscal local consemnează într-un proces-verbal conţinutul declaraţiilor făcute la audiere, făcând menţiune despre înscrisurile prezentate în apărarea persoanei audiate, în situaţia în care ele există încă din această etapă. Procesulverbal se întocmeşte în două exemplare şi se semnează de doi funcţionari publici dintre cei care realizează audierea şi de către persoana audiată sau reprezentantul legal al acesteia, după caz. Un exemplar se înmânează sub semnătură de primire persoanei audiate sau reprezentantului legal al acesteia, după caz, iar celălalt se păstrează la dosarul cauzei.  

   (10) Refuzul persoanei audiate sau al reprezentantului său legal de a semna procesul-verbal de audiere nu reprezintă cauză de nulitate a acestuia. Refuzul se consemnează de către funcţionarii publici participanţi la audiere în procesul-verbal în cauză.  

   (11) Neprezentarea la audiere sau refuzul persoanei audiate sau al reprezentantului său legal de a semna procesul-verbal de audiere nu întrerupe procedura de angajare a răspunderii solidare.  

   (12) În cazul neprezentării la audiere, funcţionarul public care a instrumentat dosarul de angajare a răspunderii solidare întocmeşte o notă de constatare în care consemnează acest fapt şi care va fi verificată de către şeful compartimentului în cadrul căruia acesta îşi desfăşoară activitatea.  

   (13) Observaţiile şi precizările persoanei pentru care se angajează răspunderea solidară pot fi prezentate organului fiscal local în scris, alături de orice alt înscris considerat util în apărarea acesteia. Termenul de prezentare este de 15 zile de la data consultării documentaţiei aflate la dosar, sub sancţiunea decăderii. Acest termen nu poate fi prorogat. Prezentarea obiecţiilor, precizărilor şi înscrisurilor în apărarea persoanei pentru care se va proceda la angajarea răspunderii solidare se face prin depunere la registratura organului fiscal local, prin poştă, fax, sau mijloace electronice.


  

CAPITOLUL VII

Încetarea demersurilor realizate în scopul aplicării procedurii de angajare a răspunderii solidare 

  

   Art. 7. -   (1) Prin intermediul notificării se convoacă persoana respectivă pentru audiere şi consultarea documentaţiei aflate la dosar. În situaţia în care, ulterior notificării, din analiza datelor şi informaţiilor deţinute ori a celor prezentate la audiere, organul fiscal local constată că măsura angajării răspunderii este inaplicabilă persoanei în cauză, acesta va consemna situaţia într-un referat privind încetarea procedurii de angajare a răspunderii solidare.  

   (2) Referatul se semnează de întocmire de către funcţionarul public care a instrumentat dosarul de angajare a răspunderii solidare şi de verificare de către şeful compartimentului în cadrul căruia îşi desfăşoară acesta activitatea, fiind aprobat de către conducătorul organului fiscal local. Despre această măsură va fi înştiinţată şi persoana în cauză.  

   (3) Demersurile realizate în scopul aplicării procedurii de angajare a răspunderii solidare încetează şi în cazul în care obligaţiile fiscale ale debitorului au fost stinse prin una dintre modalităţile prevăzute de lege.


  

CAPITOLUL VIII

Emiterea deciziei de angajare a răspunderii solidare 

  

   Art. 8. -   (1) Datele şi informaţiile care determină aplicarea procedurii de angajare a răspunderii solidare se consemnează într-un referat privind oportunitatea declanşării procedurii de angajare a răspunderii solidare.  

   (2) Referatul se semnează de întocmire de către funcţionarul public care a instrumentat dosarul de angajare a răspunderii solidare şi de către şeful structurii de specialitate/compartimentului cu competenţe în executarea silită a debitorului şi este aprobat de către conducătorul organului fiscal local.  

   (3) După aprobare, referatul stă la baza emiterii deciziei de angajare a răspunderii solidare.  

   (4) Decizia de angajare a răspunderii solidare reprezintă titlu de creanţă. Aceasta va cuprinde cel puţin următoarele elemente:  

   a) denumirea organului fiscal local;  

   b) data la care a fost emisă decizia;  

   c) datele de identificare ale debitorului principal;  

   d) datele de identificare ale persoanei faţă de care se angajează răspunderea solidară;  

   e) obiectul deciziei de angajare a răspunderii solidare, respectiv natura şi cuantumul sumelor pentru care se angajează răspunderea;  

   f) enumerarea şi scurta descriere a faptelor pe care se bazează aplicarea procedurii;  

   g) temeiul de drept al angajării răspunderii;  

   h) motivarea deciziei, respectiv legătura de cauzalitate existentă între faptele prezentate şi dispoziţiile legale aplicabile;  

   i) concluziile organului fiscal local referitoare la cele prezentate în apărarea sa de către persoana răspunzătoare, în cadrul audierii;  

   j) termenul de plată;  

   k) menţiunea asupra faptului că, în situaţia neachitării la termenul prevăzut a obligaţiilor fiscale stabilite în sarcina persoanei răspunzătoare, aceasta va fi executată silit;  

   l) termenul legal de contestare şi precizarea că decizia poate fi contestată conform dispoziţiilor art. 270 alin. (1) din Codul de procedură fiscală, iar ulterior la instanţa competentă, conform dispoziţiilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare;  

   m) numele şi semnătura persoanelor împuternicite ale organului fiscal local, potrivit legii.  

   (5) În cazul procedurilor aplicate în baza prevederilor art. 25 din Codul de procedură fiscală, menţiunea cu privire la sumele care reprezintă obiectul procedurii se face în sensul indicării sumei pentru care se angajează răspunderea solidară.


  

CAPITOLUL IX

Termenul de plată 

  

   Art. 9. -   În ceea ce priveşte termenul acordat persoanei răspunzătoare pentru plata obligaţiilor fiscale cuprinse în decizia de angajare a răspunderii solidare, dispoziţiile art. 156 alin. (1) din Codul de procedură fiscală se aplică în mod corespunzător.


  

CAPITOLUL X

Măsuri asigurătorii 

  

   Art. 10. -   În conformitate cu dispoziţiile art. 213 alin. (3) din Codul de procedură fiscală, organul fiscal cu competenţe în executarea silită poate lua măsuri asigurătorii în orice moment, atunci când acestea sunt considerate necesare pentru a asigura stingerea creanţelor fiscale.


  

CAPITOLUL XI

Competenţa de emitere şi de comunicare a deciziei de angajare a răspunderii solidare 

  

   Art. 11. -   (1) Decizia de angajare a răspunderii solidare se emite de către organul fiscal local.  

   (2) Decizia de angajare a răspunderii solidare se comunică potrivit art. 47 din Codul de procedură fiscală.  

   (3) În cazul în care persoana răspunzătoare nu este administrată la nivelul organului fiscal local emitent al deciziei de angajare a răspunderii solidare, decizia se transmite după ce a devenit executorie, în condiţiile dispoziţiilor art. 222 din Codul de procedură fiscală, organului fiscal local în scopul executării silite a creanţelor.


  

CAPITOLUL XII

Termenul de contestare şi competenţa de soluţionare a contestaţiei la decizia de angajare a răspunderii solidare 

  

   Art. 12. -   (1) Împotriva deciziei de angajare a răspunderii solidare se poate formula contestaţie în conformitate cu prevederile art. 270 alin. (1) din Codul de procedură fiscală, în termen de 45 de zile de la data comunicării acesteia, sub sancţiunea decăderii. După soluţionarea contestaţiei pe cale administrativă, o nouă contestaţie poate fi depusă la sediul instanţei judecătoreşti competente, în conformitate cu dispoziţiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.  

   (2) Decizia de aprobare/respingere a contestaţiei va fi semnată de către conducătorul organului fiscal local şi va fi comunicată contestatarului.  

   Art. 13. -   (1) Sumele recuperate de la codebitori vor stinge obligaţiile fiscale ale debitorului. Dispoziţiile art. 163, 165 şi 257 din Codul de procedură fiscală se aplică în mod corespunzător.  

   (2) În situaţia în care s-a dispus angajarea răspunderii unei persoane juridice, cu debitorul aflat în insolvenţă, iar organul fiscal local a încasat sumele pentru care s-a angajat răspunderea, cu sumele astfel realizate se sting creanţele fiscale ale debitorului insolvent, dispoziţiile art. 165 alin. (3) din Codul de procedură fiscală aplicându-se în mod corespunzător.  

   (3) În situaţia în care s-a angajat răspunderea solidară înaintea radierii debitorului de la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, codebitorii rămân obligaţi la plata creanţelor fiscale înscrise în decizia de angajare a răspunderii solidare şi, în cazul nestingerii acestor obligaţii în termenul legal, asupra acestora se vor lua şi/sau continua măsurile de executare silită. În acest caz, sumele recuperate de la persoanele răspunzătoare solidar se fac venit la bugetul corespunzător tipului de impozit, taxă datorat de către debitor.


Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Dizolvare SRL (5) - Dizolvare fara lichidator. Model hotarare lichidare si repartizare

                    Dupa ce s-a hotarat dizolvarea se fac, sub răspunderea administratorului şi contabilului societăţii documentele de lichidare -       Inventarierea  şi evaluarea elementelor de  natura activelor, datoriilor  şi capitalurilor proprii ale societăţilor comerciale care urmează  să se lichideze  şi înregistrarea rezultatelor inventarierii şi ale evaluării efectuate cu această ocazie; -   Întocmirea situaţiilor financiare anuale, în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;  -       Achitarea datoriilor societăţii comerciale către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, precum  şi a celorlalte obligaţii sociale către alte fonduri, salariaţi şi alţi terţi; -       Stabilirea rezultatului lichidării (profit sau pierdere), întocmindu-se contul de profit şi pierdere în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;     Se obţin  documentele de la finanţe care atestă că s-au plătit toate datoriile, către stat. Eventua

Model decizie avertisment scris

Antet Decizia nr. …. din ……. de sanctionare cu avertisment scris ……. , în calitate de administrator al ……….. , Având în vedere constatările din referatul lui …. având funcția de…… , privind abaterile disciplinare ale salariatului … , domiciliat în ….. , având funcţia de ….. , potrivit art. 247 alin 2, art. ….. din Legea 53/2003 - Codul Muncii, art.   ……. din Contractul Individual de Munca, precum şi art. ….. din Regulamentul Intern se retine că: Salariatul a săvârşit urmâtoarele abateri disciplinare: În data ….. în jurul orei … …………. In temeiul dispozitiilor art. 247 alin. 2, art. 248 alin. 1 lit. a si art. 252 din Legea 52/2003 - Codul Muncii, DISPUN : 1. ……. , domiciliat în …….. , având funcţia de ……. , cu contractul individual de muncă înregistrat sub nr. …. la …….. este sancţionat cu avertisment scris. 2. Decizia va fi comunicată persoanei în cauză şi produce efecte de la data comunicării. 3. Prezenta decizie poate fi cont

Convocare cercetare disciplinară- model

Antet                                                                                                             Nr.______/__________________ Către, Salariat Adresa: ______________________             Prin prezenta va informam ca sunteti convocat la ________________, situat în _________________ , în data de   __________ , ora   _____ în vederea efectuării cercetarii disciplinare prealabile conform art. 251 alin. 2 din Codul Muncii. Vă aducem la cunostinta ca veți fi cercetată disciplinar pentru faptul că __________________ _____________________________________________________________________. . Este pusă în discuție încălcarea prevederilor cuprinse in urmatoarele documente: -        Regulamentului Intern , ________ -        Codul Muncii ______________, -        Fișa postului _______________ Vă informam ca puteți fi îinsoțită de către un reprezentant al salariaților, sau un avocat. Persoana/persoanele împuternicite să efectue