Treceți la conținutul principal

Raportarea elementelor de infrastructură de comunicații electronice

 


Art. 2. -   (1) Furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice care deţin în proprietate sau în concesiune elemente de infrastructură fizică şi/sau reţele de comunicaţii electronice destinate publicului, prin intermediul cărora sunt furnizate servicii de telefonie la puncte fixe sau servicii de acces la internet la puncte fixe, au obligaţia de a transmite ANCOM, în mod corect şi complet, informaţiile prevăzute în anexa nr. 2, în formatul şi în modalităţile prevăzute la art. 5 alin. (1), dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii: 


   a) utilizează sisteme de transmisie bazate pe fibră optică, în oricare dintre aceste reţele; 

   b) reţelele sunt amplasate pe teritoriul a cel puţin 25 de localităţi, situate în cel puţin 5 judeţe. 

   (2) Furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice care deţin în proprietate sau în concesiune elemente de infrastructură fizică şi/sau reţele radio mobile celulare publice au obligaţia de a transmite ANCOM, în mod corect şi complet, informaţiile prevăzute în anexa nr. 2, în formatul şi în modalităţile prevăzute la art. 5 alin. (1). 

   (3) Furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice care deţin în proprietate sau în concesiune elemente de infrastructură fizică şi/sau astfel de reţele şi care nu se încadrează la alin. (1) sau (2) au obligaţia de a transmite ANCOM, în mod corect şi complet, informaţiile prevăzute în anexa nr. 2, în formatul şi în modalităţile prevăzute la art. 5 alin. (2). 

   (4) Transmiterea informaţiilor prevăzute la anexa nr. 2 lit. A pct. 1 şi 2 şi lit. B pct. 3 este opţională pentru furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice prevăzuţi la alin. (3). 

   (5) În situaţia în care furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice prevăzuţi la alin. (3) deţin un sistem informatic geografic (Geographical Information System - GIS), aceştia pot transmite ANCOM, în mod corect şi complet, informaţiile respective, conform anexei nr. 2, în formatul şi în modalităţile prevăzute la art. 5 alin. (1). 

   (6) Termenii utilizaţi în anexa nr. 2 sunt definiţi în anexa nr. 1. 

   Art. 3. -   Furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice au obligaţia de a actualiza informaţiile transmise ANCOM, anual, până la data de 15 octombrie a fiecărui an, cu cele mai recente date deţinute în sistemele proprii.   


Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii - ANCOM - Decizie nr. 134/2022 din 17 martie 2022

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Dizolvare SRL (5) - Dizolvare fara lichidator. Model hotarare lichidare si repartizare

                    Dupa ce s-a hotarat dizolvarea se fac, sub răspunderea administratorului şi contabilului societăţii documentele de lichidare -       Inventarierea  şi evaluarea elementelor de  natura activelor, datoriilor  şi capitalurilor proprii ale societăţilor comerciale care urmează  să se lichideze  şi înregistrarea rezultatelor inventarierii şi ale evaluării efectuate cu această ocazie; -   Întocmirea situaţiilor financiare anuale, în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;  -       Achitarea datoriilor societăţii comerciale către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, precum  şi a celorlalte obligaţii sociale către alte fonduri, salariaţi şi alţi terţi; -       Stabilirea rezultatului lichidării (profit sau pierdere), întocmindu-se contul de profit şi pierdere în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;     Se obţin  documentele de la finanţe care atestă că s-au plătit toate datoriile, către stat. Eventua

Model decizie avertisment scris

Antet Decizia nr. …. din ……. de sanctionare cu avertisment scris ……. , în calitate de administrator al ……….. , Având în vedere constatările din referatul lui …. având funcția de…… , privind abaterile disciplinare ale salariatului … , domiciliat în ….. , având funcţia de ….. , potrivit art. 247 alin 2, art. ….. din Legea 53/2003 - Codul Muncii, art.   ……. din Contractul Individual de Munca, precum şi art. ….. din Regulamentul Intern se retine că: Salariatul a săvârşit urmâtoarele abateri disciplinare: În data ….. în jurul orei … …………. In temeiul dispozitiilor art. 247 alin. 2, art. 248 alin. 1 lit. a si art. 252 din Legea 52/2003 - Codul Muncii, DISPUN : 1. ……. , domiciliat în …….. , având funcţia de ……. , cu contractul individual de muncă înregistrat sub nr. …. la …….. este sancţionat cu avertisment scris. 2. Decizia va fi comunicată persoanei în cauză şi produce efecte de la data comunicării. 3. Prezenta decizie poate fi cont

Convocare cercetare disciplinară- model

Antet                                                                                                             Nr.______/__________________ Către, Salariat Adresa: ______________________             Prin prezenta va informam ca sunteti convocat la ________________, situat în _________________ , în data de   __________ , ora   _____ în vederea efectuării cercetarii disciplinare prealabile conform art. 251 alin. 2 din Codul Muncii. Vă aducem la cunostinta ca veți fi cercetată disciplinar pentru faptul că __________________ _____________________________________________________________________. . Este pusă în discuție încălcarea prevederilor cuprinse in urmatoarele documente: -        Regulamentului Intern , ________ -        Codul Muncii ______________, -        Fișa postului _______________ Vă informam ca puteți fi îinsoțită de către un reprezentant al salariaților, sau un avocat. Persoana/persoanele împuternicite să efectue