Treceți la conținutul principal

Legea nr. 81/2022 privind practicile comerciale neloiale dintre întreprinderi în cadrul lanţului de aprovizionare agricol şi alimentar

 


Este o lege destinată îngrădirii unor practici comerciale abuzive ale marilor lanțuri de distribuție.


Cumpărătorului îi sunt interzise următoarele: 


   1. să depăşească termenul de plată astfel: 

   a) cu mai mult de 14 zile calendaristice de la scadenţa stabilită prin contract în cazul produselor prevăzute la art. 2 lit. m); - produse agricole şi alimentare perisabile - produse agricole şi alimentare care, prin natura lor sau la stadiul lor de procesare, sunt susceptibile să devină improprii pentru vânzare în termen de 30 de zile după recoltare, producere sau procesare

   b) cu mai mult de 30 de zile calendaristice de la scadenţa stabilită prin contract în cazul produselor prevăzute la art. 2 lit. l); - produse agricole şi alimentare - produsele enumerate în anexa nr.Ia Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, precum şi produsele care nu sunt enumerate în anexa nr. I, dar care sunt procesate în scopul utilizării ca alimente prin folosirea produselor enumerate în această anexă;  

   2. să stabilească un termen de preaviz: 

   a) mai mic de 30 de zile lucrătoare pentru anularea comenzilor de produse agricole şi/sau alimentare prevăzute la art. 2 lit. l) şi m), pentru a nu pune furnizorul în imposibilitatea de a comercializa sau de a utiliza produsele respective; 

lit. l) produse agricole şi alimentare - produsele enumerate în anexa nr. I la Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, precum şi produsele care nu sunt enumerate în anexa nr. I, dar care sunt procesate în scopul utilizării ca alimente prin folosirea produselor enumerate în această anexă; 

lit. m) produse agricole şi alimentare perisabile - produse agricole şi alimentare care, prin natura lor sau la stadiul lor de procesare, sunt susceptibile să devină improprii pentru vânzare în termen de 30 de zile după recoltare, producere sau procesare

   b) mai mic de 60 de zile pentru delistarea unui produs marcă privată a unui producător pentru categoriile de produse care includ comercializarea unei mărci proprii a magazinului; 

   3. să modifice în mod unilateral clauzele unui contract comercial pentru produse agricole şi/sau alimentare care se referă la frecvenţa, metoda, locul, calendarul sau volumul furnizării sau livrării produselor agricole şi alimentare, standardele de calitate, condiţiile de plată, preţurile sau în ceea ce priveşte furnizarea de servicii; 

   4. să solicite facturarea şi/sau refacturarea şi să încaseze de la furnizor orice alte costuri decât cele convenite în contractul comercial; costurile aferente extinderii reţelei de distribuţie a cumpărătorului, amenajării spaţiilor de vânzare ale comerciantului şi evenimentelor de promovare a activităţii şi imaginii cumpărătorului nu pot fi puse în sarcina furnizorului; 

   5. să utilizeze autofacturarea pentru produsele agricole şi/sau alimentare, cu excepţia cazurilor prevăzute la art. 320 în Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 

   6. să aplice reduceri financiare şi comerciale sub formă de rabaturi, cu excepţia remizelor şi risturnelor, ale căror reduceri cumulate să nu fie mai mari de 20%, aplicate în funcţie de valoarea facturată între cumpărător şi furnizor, pentru produse agricole şi/sau alimentare, prin derogare de la prevederile Legii nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare; 

   7. să solicite furnizorului plăţi pentru deteriorarea sau pierderea de produse agricole şi/sau alimentare, survenite în spaţiile cumpărătorului după recepţie, atunci când o astfel de deteriorare sau pierdere nu a avut loc din neglijenţa sau culpa furnizorului; fac excepţie viciile ascunse pentru produsele agricole şi alimentare pentru care furnizorul va trebui să suporte contravaloarea sau înlocuirea acestora; 

   8. să refuze să confirme în scris clauzele unui contract între cumpărător şi furnizor în legătură cu care furnizorul a solicitat o confirmare scrisă; nu este inclusă situaţia în care contractul se referă la produse care urmează să fie livrate de un membru al unei organizaţii de producători, inclusiv o cooperativă, organizaţiei de producători al cărei membru este furnizorul, dacă statutul respectivei organizaţii de producători sau dacă normele şi deciziile prevăzute în respectivul statut ori derivate din acesta conţin dispoziţii cu efecte similare clauzelor contractului; 

   9. să dobândească, să utilizeze sau să divulge în mod ilegal secrete comerciale ale furnizorului, conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 25/2019 privind protecţia know-how-ului şi a informaţiilor de afaceri nedivulgate care constituie secrete comerciale împotriva dobândirii, utilizării şi divulgării ilegale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative; 

   10. să divulge termenii şi condiţiile contractului comercial pentru achiziţia de produse agricole şi/sau alimentare, cu excepţia cazului în care aceasta este necesară pentru îndeplinirea obligaţiilor asumate faţă de respectivul furnizor sau respectarea unor prevederi legale; prezenta prevedere se aplică şi furnizorului; 

   11. să ameninţe cu efectuarea sau să efectueze represalii comerciale împotriva furnizorului, în cazul în care furnizorul îşi exercită drepturile legale sau contractuale, inclusiv prin depunerea unei sesizări la autorităţile de implementare a legii sau prin cooperarea cu autorităţile de aplicare a legii în timpul unei cercetări aprofundate; 

   12. să solicite furnizorului compensarea costurilor aferente examinării plângerilor clienţilor referitoare la vânzarea produselor furnizorului, în absenţa unei conduite neglijente sau a unei culpe din partea furnizorului; 

   13. să returneze furnizorului produsele agricole şi/sau alimentare nevândute; 

   14. să întârzie recepţionarea şi întocmirea documentelor de recepţie a produselor agricole şi alimentare; 

   15. să factureze valoarea serviciilor prestate, prevăzute la art. 4 alin. (2) lit. a), b), e) şi f), peste cuantumul de maximum 5% din valoarea încasată de furnizor în baza contractului încheiat între părţi; 

Serviciile indicate în articol sunt:

publicitatea produselor agricole şi/sau alimentare făcută de către cumpărător; 
serviciile de marketing prestate de către cumpărător privind produsele agricole şi/sau alimentare;
serviviile de plasare secundară a produselor sale agricole şi alimentare spre vânzare; 
reduceri pentru produsele agricole şi/sau alimentare vândute de cumpărător cu titlu promoţional.

   16. să achiziţioneze şi să comercializeze produse alimentare fără verificarea trasabilităţii acestora în cazul în care preţul de achiziţie este mai mic decât costul de producţie mediu practicat pe piaţa relevantă în perioada achiziţiei, conform statisticilor oficiale la nivelul Uniunii Europene; 

   17. să impună furnizorului o plată pentru listarea produselor sale agricole şi alimentare, precum şi pentru expunerea spre vânzare a acestora; 

   18. să impună produse şi servicii furnizorului, direct sau indirect, să cumpere sau să vândă de la un terţ; 

   19. să solicite furnizorului taxe, indiferent de forma şi denumirea acestora, care îl obligă pe furnizor să mărească artificial preţul de facturare al produsului; 

   20. să delisteze, să ameninţe cu delistarea sau să retragă de la expunere unul sau mai multe produse agricole şi/sau alimentare, în scopul de a pune presiune sau de a exercita represalii comerciale împotriva furnizorului, pentru acceptarea unor clauze contractuale defavorabile acestuia; 

   21. să listeze şi să afişeze la raft doar marca proprie a cumpărătorului, astfel încât oferta să includă cel puţin o marcă privată a unui producător concurent pe categoria de produse respectivă; 

   22. să aplice condiţii comerciale diferite pentru produsele marcă privată ale producătorilor faţă de produsele marcă proprie ale comerciantului, pentru listarea/afişarea la raft; 

   23. să refuze listarea unui produs agricol şi/sau alimentar înregistrat pe scheme de calitate naţionale şi/sau europene, ofertat de către un furnizor, pe motivul lipsei volumelor şi a sezonalităţii acestuia; 

   24. să ofere sau să vândă produse agricole şi/sau alimentare în pierdere, cu excepţia cazurilor prevăzute de legislaţia în vigoare; 

   25. să preia condiţiile comerciale agreate cu furnizorul pentru achiziţia de produse aferente canalului de vânzare cu amănuntul şi să le aplice cu privire la achiziţiile de produse de la furnizor aferente canalului de vânzare angro.

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Dizolvare SRL (5) - Dizolvare fara lichidator. Model hotarare lichidare si repartizare

                    Dupa ce s-a hotarat dizolvarea se fac, sub răspunderea administratorului şi contabilului societăţii documentele de lichidare -       Inventarierea  şi evaluarea elementelor de  natura activelor, datoriilor  şi capitalurilor proprii ale societăţilor comerciale care urmează  să se lichideze  şi înregistrarea rezultatelor inventarierii şi ale evaluării efectuate cu această ocazie; -   Întocmirea situaţiilor financiare anuale, în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;  -       Achitarea datoriilor societăţii comerciale către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, precum  şi a celorlalte obligaţii sociale către alte fonduri, salariaţi şi alţi terţi; -       Stabilirea rezultatului lichidării (profit sau pierdere), întocmindu-se contul de profit şi pierdere în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;     Se obţin  documentele de la finanţe care atestă că s-au plătit toate datoriile, către stat. Eventua

Model decizie avertisment scris

Antet Decizia nr. …. din ……. de sanctionare cu avertisment scris ……. , în calitate de administrator al ……….. , Având în vedere constatările din referatul lui …. având funcția de…… , privind abaterile disciplinare ale salariatului … , domiciliat în ….. , având funcţia de ….. , potrivit art. 247 alin 2, art. ….. din Legea 53/2003 - Codul Muncii, art.   ……. din Contractul Individual de Munca, precum şi art. ….. din Regulamentul Intern se retine că: Salariatul a săvârşit urmâtoarele abateri disciplinare: În data ….. în jurul orei … …………. In temeiul dispozitiilor art. 247 alin. 2, art. 248 alin. 1 lit. a si art. 252 din Legea 52/2003 - Codul Muncii, DISPUN : 1. ……. , domiciliat în …….. , având funcţia de ……. , cu contractul individual de muncă înregistrat sub nr. …. la …….. este sancţionat cu avertisment scris. 2. Decizia va fi comunicată persoanei în cauză şi produce efecte de la data comunicării. 3. Prezenta decizie poate fi cont

Convocare cercetare disciplinară- model

Antet                                                                                                             Nr.______/__________________ Către, Salariat Adresa: ______________________             Prin prezenta va informam ca sunteti convocat la ________________, situat în _________________ , în data de   __________ , ora   _____ în vederea efectuării cercetarii disciplinare prealabile conform art. 251 alin. 2 din Codul Muncii. Vă aducem la cunostinta ca veți fi cercetată disciplinar pentru faptul că __________________ _____________________________________________________________________. . Este pusă în discuție încălcarea prevederilor cuprinse in urmatoarele documente: -        Regulamentului Intern , ________ -        Codul Muncii ______________, -        Fișa postului _______________ Vă informam ca puteți fi îinsoțită de către un reprezentant al salariaților, sau un avocat. Persoana/persoanele împuternicite să efectue