Treceți la conținutul principal

Postări

Se afișează postări din iulie, 2022

Datele deschise şi reutilizarea informaţiilor din sectorul public

  Art. 1. -   (1) Prezenta lege reglementează cadrul juridic al reutilizării datelor şi documentelor aflate în posesia entităţilor publice şi a întreprinderilor publice, pe care acestea le-au creat în cadrul activităţii proprii, inclusiv în scopul dezvoltării unor noi produse şi servicii informaţionale, precum şi modalităţile practice de facilitare a reutilizării:      a) documentelor existente deţinute de entităţile publice;      b) documentelor existente deţinute de întreprinderile publice care:      (i) îşi desfăşoară activitatea în domeniile definite în Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, cu modificările şi completările ulterioare;      (ii) îşi desfăşoară activitatea ca operatori de servicii publice potrivit art. 2 din Regulamentul (CE) nr. 1.370/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar şi rutier de călători şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1.191/69 şi nr. 1.107/70 ale Consiliului

Despăgubirea pentru lipsă de folosință de catre asigurator

Lipsa de folosinţă        (1) Despăgubirile cuvenite persoanelor prejudiciate, ca urmare a consecinţei lipsei de folosinţă a vehiculului avariat, inclusiv pentru înlocuirea temporară a acestuia cu un vehicul dintr-o clasă similară sau inferioară celui avariat, închiriat de la entităţi autorizate cu acest obiect de activitate, sunt stabilite pe baza documentelor justificative care dovedesc prejudiciul suferit ca urmare a imposibilităţii utilizării vehiculului avariat.      (2) Perioada pentru care se acordă despăgubiri ca urmare a consecinţei lipsei de folosinţă a vehiculului avariat, inclusiv înlocuirea temporară a acestuia cu un vehicul dintr-o clasă similară sau inferioară celui avariat, închiriat de la entităţi autorizate cu acest obiect de activitate, este perioada de timp în care proprietarul poate proceda la repararea acestuia, atunci când vehiculul nu mai poate fi utilizat din punct de vedere tehnic, conform alin. (3)-(6).      (3) În cazul în care proprietarul procedează la rep

Recunoașterea diplomelor din Republica Moldova

  ARTICOLUL 1        Perioadele de studii din învăţământul preuniversitar din România şi din Republica Moldova confirmate prin documente şcolare se recunosc pe teritoriul statului celeilalte părţi. ARTICOLUL 2        Actele de studii de absolvire a învăţământului profesional tehnic secundar din Republica Moldova, cu durata de minimum 1 an, şi diplomele sau certificatele de absolvire a şcolii profesionale din România se recunosc reciproc.    ARTICOLUL 3     (1) Diplomele de bacalaureat şi diploma de absolvire a liceului cu durata de 12 ani din Republica Moldova şi diploma de bacalaureat din România se recunosc reciproc.      (2) Certificatul de absolvire a liceului din Republica Moldova şi diploma de absolvire a liceului din România se recunosc reciproc.      (3) Atestatul de studii medii de cultură generală, diploma de absolvire a învăţământului mediu general şi atestatul de studii medii, cu durata de 11 ani, din Republica Moldova, eliberate până în 2011 inclusiv, se recunosc cu diplom

Avizul cosultativ privind drepturile omului

 Protocolul nr. 16 la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale -Strasbourg, 2 octombrie 2013, din 14.10.2014  În vigoare de la 01 octombrie 2022 Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 560 din 08 iunie 2022 Se introduce posibilitatea ca instanțele naționale superioare să poată cere un aviz consultativ din partea Curtii Europene privind Drepturile Omului. Cadrul procedural concret este stabilit prin Legea nr. 173/2022 pentru adoptarea unor măsuri necesare punerii în aplicare a Protocolului nr. 16 la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale.

Planul de reorganizare-interpretări privind aprobarea

Dispoziţiile art. 45 alin. (1) lit. k) şi o) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, cu modificările şi completările ulterioare, trebuie interpretate în sensul că judecătorul-sindic poate confirma un plan de reorganizare numai în măsura în care există o hotărâre de aprobare de către adunarea creditorilor a respectivului plan de reorganizare.    Dispoziţiile art. 138 alin. (4) şi art. 139 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 trebuie interpretate în sensul că imposibilitatea adoptării unei hotărâri în adunarea creditorilor convocată pentru aprobarea planului de reorganizare, din lipsă de cvorum cauzată de neprezentarea creditorilor legal convocaţi la cel puţin două şedinţe având aceeaşi ordine de zi, nu echivalează cu votul negativ asupra planului de reorganizare.   Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept - Decizie nr. 28/2022 din 09 mai 2022

Obligatii în domeniul combaterii spălării banilor pentru agenti imobiliari de notificare activitate

Ordinul nr. 145/2022 privind aprobarea formei şi conţinutului notificării prevăzute la art. 30 indice 2 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative    Art. 1. -   (1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin, se aprobă forma şi conţinutul notificării prevăzute la art. 302 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Lege.      (2) Forma şi conţinutul notificării sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.      Art. 2. -   Notificarea prevăzută la art. 1 se depune exclusiv electronic, prin intermediul platformei notificari.onpcsb.ro, de către următoarele entităţi raportoare:      a) furnizorii de servicii pentru societăţi sau fiducii, alţii d

Impozit pe venit pentru transferul titlurilor de valoare

 Legea nr. 142/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal   Veniturile sub forma câştigurilor din transferul titlurilor de valoare şi din operaţiuni cu instrumente financiare derivate, se impun prin reţinere la sursă astfel:      a) în cazul titlurilor de valoare:      (i) prin aplicarea unei cote de 1% asupra fiecărui câştig din transferul titlurilor de valoare care au fost dobândite şi înstrăinate într-o perioadă mai mare de 365 de zile, inclusiv, de la data dobândirii;      (ii) prin aplicarea unei cote de 3% asupra fiecărui câştig din transferul titlurilor de valoare care au fost dobândite şi înstrăinate într-o perioadă mai mică de 365 de zile de la data dobândirii;      b) în cazul operaţiunilor cu instrumente financiare derivate:      (i) prin aplicarea unei cote de 1% asupra fiecărui câştig din efectuarea de operaţiuni cu instrumente financiare derivate deţinute o perioadă mai mare de 365 de zile, inclusiv, de la data dobândirii;      (ii) pri

Scutiri de impozite și contribuții în domeniul agricol și industria alimetară

 Legea nr. 135/2022 pentru modificarea şi completarea unor acte normative   Prin aceasta lege s-au acordat scutirile de impozite și contribuții în domeniul agricol și industrie alimentară! Persoanele fizice sunt scutite la plata impozitului pe venit, pentru veniturile realizate din salarii şi asimilate salariilor prevăzute la art. 76 alin. (1)-(3) din Codul Fiscal, pentru activitatea desfăşurată în România, până la 31 decembrie 2028 inclusiv, pentru care sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:       a) angajatorii care desfăşoară pe teritoriul României activităţi în sectorul agricol şi în industria alimentară definite de următoarele coduri CAEN:       1. cod CAEN 01: Agricultură, vânătoare şi servicii anexe       011 - Cultivarea plantelor nepermanente;       012 - Cultivarea plantelor din culturi permanente;       013 - Cultivarea plantelor pentru înmulţire;       014 - Creşterea animalelor;       015 - Activităţi în ferme mixte (cultura vegetală com

Contestaţii privind durata procesului

    În interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 4886 alin. (1) din Codul de procedură penală raportat la art. 285 din acelaşi cod şi art. 154 din Codul penal, în cauzele având ca obiect contestaţii privind durata procesului în cazul faptelor ai căror autori nu au fost identificaţi (sau identificabili), deşi organele de urmărire penală au depus diligenţele necesare în acest scop, se stabilesc termene în vederea finalizării urmăririi penale (ce implică şi identificarea făptuitorilor) şi, respectiv, în care o nouă contestaţie nu poate fi formulată.  Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul competent sa judece recursul în interesul legii - Decizie nr. 7/2022 din 07 martie 2022

Modificarea sediului fiscal

  Ordinul nr. 776/2022 privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.845/2015 pentru aprobarea procedurilor de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare, precum şi pentru modificarea altor acte normative   PROCEDURĂ de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal în cazul contribuabililor supuşi înregistrării în registrul comerţului       I. Dispoziţii generale      1. Prezenta procedură se aplică contribuabililor care, potrivit legii, au obligaţia înregistrării în registrul comerţului şi care au obligaţia înregistrării/modificării domiciliului fiscal, potrivit legii, dacă:      a) se solicită înregistrarea/modificarea domiciliului fiscal, de către persoanele juridice, cu excepţia cazului în care acesta este stabilit la sediul social;      b) se solicită înregistrarea/modificarea domiciliului fiscal, de către asocierile sau entităţile fără personalitate juridică;    

Registrul salariaților va fi disponibil online pentru salariați

 Potrivit  Legii nr. 144/2022 pentru modificarea şi completarea art. 34 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii   Registrul general de evidenţă a salariaţilor este accesibil online pentru salariaţi/foşti salariaţi, în privinţa datelor care îi privesc. Dreptul de acces se limitează la vizualizarea, descărcarea şi tipărirea acestor date, precum şi la generarea online şi descărcarea unui extras din registru.  

Instrucțiuni privind contestațiile din procedura fiscală

Ordinul nr. 1021/2022 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru aplicarea titlului VIII din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală    Instrucţiuni pentru aplicarea art. 268 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare (denumită în continuare Codul de procedură fiscală) - Posibilitatea de contestare      1.1. Poate formula contestaţie numai cel care consideră că a fost lezat în drepturile sale printr-un titlu de creanţă sau printr-un alt act administrativ fiscal. În lipsa unui act administrativ fiscal devin incidente prevederile art. 8 alin. (1) teza a doua şi ale art. 11 alin. (1) lit. c) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.      1.2. În cazul deciziilor emise potrivit art. 99 alin. (1) din Codul de procedură fiscală, bazele de impunere se pot contesta numai prin contestarea deciziei referitoare la baza de impunere.      2. Instrucţiuni pentru aplicarea