Treceți la conținutul principal

Datele deschise şi reutilizarea informaţiilor din sectorul public

 


Art. 1. -   (1) Prezenta lege reglementează cadrul juridic al reutilizării datelor şi documentelor aflate în posesia entităţilor publice şi a întreprinderilor publice, pe care acestea le-au creat în cadrul activităţii proprii, inclusiv în scopul dezvoltării unor noi produse şi servicii informaţionale, precum şi modalităţile practice de facilitare a reutilizării:  

   a) documentelor existente deţinute de entităţile publice;  

   b) documentelor existente deţinute de întreprinderile publice care:  

   (i) îşi desfăşoară activitatea în domeniile definite în Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, cu modificările şi completările ulterioare;  

   (ii) îşi desfăşoară activitatea ca operatori de servicii publice potrivit art. 2 din Regulamentul (CE) nr. 1.370/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar şi rutier de călători şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1.191/69 şi nr. 1.107/70 ale Consiliului;  

   (iii) îşi desfăşoară activitatea ca transportatori aerieni care îndeplinesc obligaţii de serviciu public potrivit art. 16 din Regulamentul (CE) nr. 1.008/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 24 septembrie 2008 privind normele comune pentru operarea serviciilor aeriene în Comunitate (reformare);   

   (iv) îşi desfăşoară activitatea ca armatori comunitari care îndeplinesc obligaţii de serviciu public potrivit art. 4 din Regulamentul (CEE) nr. 3.577/92 al Consiliului din 7 decembrie 1992 de aplicare a principiului liberei circulaţii a serviciilor la transporturile maritime în interiorul statelor membre (cabotaj maritim);   

   c) datelor provenite din activitatea de cercetare, în conformitate cu prevederile art. 13.  

   (2) Prezenta lege nu se aplică:  

   a) documentelor deţinute de entităţile publice care nu se circumscriu sferei de activitate a acestora, astfel cum este definită prin lege sau prin alte acte normative;  

   b) documentelor deţinute de întreprinderi publice:  

   (i) produse în afara domeniului de aplicare a furnizării serviciilor de interes general, definit în condiţiile legii;  

   (ii) legate de activităţi expuse direct concurenţei şi care, prin urmare, potrivit art. 54 din Legea nr. 99/2016, cu modificările şi completările ulterioare, nu fac obiectul normelor privind achiziţiile publice;  

   c) documentelor asupra cărora terţii deţin drepturi de proprietate intelectuală;  

    17/06/2022 - Derogare prin Lege 179/2022.  

   d) documentelor precum datele sensibile sau cu regim special, la care accesul este exclus potrivit regimurilor de acces în condiţiile legii, inclusiv din următoarele motive:  

   (i) protecţia securităţii naţionale, apărarea statului sau siguranţa publică;  

   (ii) confidenţialitatea datelor statistice;  

   (iii) secretul comercial, inclusiv dreptul de proprietate intelectuală;  

   e) documentelor la care accesul este exclus sau restrâns din motive legate de informaţii sensibile privind protecţia infrastructurilor critice, astfel cum sunt definite la art. 3 lit. i) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 98/2010 privind identificarea, desemnarea şi protecţia infrastructurilor critice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 18/2011, cu modificările şi completările ulterioare;  

   f) documentelor la care accesul este restrâns potrivit regimurilor de acces în condiţiile legii, inclusiv cazurilor în care cetăţenii sau entităţile juridice trebuie să facă dovada unui interes special pentru a obţine accesul la documente;  

   g) siglelor, stemelor şi însemnelor;  

   h) documentelor la care accesul este exclus sau restrâns potrivit regimurilor de acces, din motive legate de protecţia datelor cu caracter personal şi părţilor din documentele accesibile potrivit respectivelor regimuri care conţin date cu caracter personal a căror reutilizare a fost definită prin lege ca fiind incompatibilă cu legislaţia privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal sau ca aducând atingere protecţiei vieţii private şi integrităţii persoanei;  

   i) documentelor deţinute de radiodifuziunile publice şi filialele acestora, precum şi de alte organisme sau filiale ale acestora pentru furnizarea unui serviciu public de radiodifuziune;  

   j) documentelor deţinute de instituţii de cultură, altele decât bibliotecile, inclusiv bibliotecile universitare, muzeele şi arhivele;  

   k) documentelor deţinute de instituţii de învăţământ preuniversitar şi de instituţiile de învăţământ superior, altele decât cele prevăzute la alin. (1) lit. c);  

   l) altor documente decât cele prevăzute la lit. c) deţinute de entităţi care desfăşoară activităţi de cercetare şi de entităţi care finanţează activităţi de cercetare, inclusiv entităţi constituite pentru transferul rezultatelor cercetării.  

...
  
   Art. 4. -   (1) Orice persoană fizică sau juridică poate adresa oricărei entităţi publice o solicitare de reutilizare a documentelor descrise la art. 2 lit. i).  
   (2) Solicitarea se poate depune în format digital sau în format hârtie, cu respectarea condiţiilor privind identificarea solicitantului cu nume, prenume sau denumirea entităţii şi adresa de corespondenţă şi a documentelor solicitate şi scopul pentru care urmează să fie utilizate.  
   (3) Entităţile publice analizează încadrarea cererii solicitantului în condiţiile prezentei legi şi pun la dispoziţia acestuia, folosind mijloace electronice ori de câte ori este posibil şi oportun, documentele solicitate în vederea reutilizării.  
   (4) În cazul în care este necesară o licenţă, entităţile publice finalizează oferta de licenţă pentru solicitant, cu încadrarea în termenul prevăzut la alin. (8).  
   (5) În cazul în care nu este necesară o licenţă, se va utiliza o licenţă standard care va fi publicată şi disponibilă online, cu încadrarea în termenul prevăzut la alin. (8).  
   (6) Comunicarea documentelor solicitate se face gratuit sau contra unei taxe, cu respectarea prevederilor art. 1 alin. (1) lit. c), art. 9 alin. (2) şi art. 16 alin. (2) şi (4).  
   (7) În cazul în care se percepe o taxă pentru comunicarea documentelor solicitate, entităţile publice au obligaţia de a posta pe site-ul propriu valoarea taxei şi modul de calcul al acesteia, cel puţin la momentul stabilirii ei şi în mod obligatoriu anterior solicitării.  
   (8) Entităţile publice prelucrează cererea şi pun documentele la dispoziţia solicitantului în vederea reutilizării sau, în cazul în care este necesară o licenţă, finalizează oferta de licenţă pentru solicitant în termen de 30 de zile lucrătoare de la primirea cererii. Termenul poate fi prelungit cu 20 de zile lucrătoare, în funcţie de dificultatea, complexitatea, volumul documentelor solicitate şi de urgenţa solicitării. În cazul în care durata necesară pentru identificarea şi transmiterea documentelor solicitate depăşeşte 30 de zile lucrătoare, răspunsul va fi comunicat solicitantului în maximum 50 de zile lucrătoare, cu condiţia înştiinţării acestuia, în scris, despre acest fapt în termen de 15 zile lucrătoare de la primirea cererii.  
   (9) Refuzul comunicării documentelor solicitate se motivează şi se comunică în termen de 15 zile lucrătoare de la primirea cererii. Refuzul se poate întemeia în baza legislaţiei naţionale care instituie norme speciale de acces la documente sau în baza prevederilor art. 1 alin. (2) lit. c); entitatea publică face trimitere în cuprinsul răspunsului la persoana fizică sau juridică titulară a drepturilor, în cazul în care este cunoscută, sau, alternativ, la deţinătorul licenţei de la care entitatea publică a obţinut materialul în cauză. Nu este necesar ca bibliotecile, inclusiv bibliotecile universitare, muzeele şi arhivele să includă o astfel de menţiune. Dacă solicitantul face dovada acceptului de reutilizare a documentului din partea tuturor terţelor persoane implicate, cererea este soluţionată potrivit alin. (3).  
   (10) Sunt exceptate de la prevederile prezentului articol:  
   a) întreprinderile publice;  
   b) unităţile de învăţământ preuniversitar şi instituţiile de învăţământ, entităţile care desfăşoară activităţi de cercetare şi entităţile care finanţează activităţi de cercetare.  
   Art. 5. -   (1) Orice decizie privind reutilizarea menţionează căile de atac disponibile în cazul în care solicitantul doreşte să conteste decizia.  
   (2) Prin derogare de la prevederile art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, soluţionarea plângerilor prealabile aplicabile prezentei legi este de competenţa Autorităţii pentru Digitalizarea României.  
   (3) Înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoana care se consideră vătămată într-un drept recunoscut de lege sau într-un interes legitim sau care nu a primit răspuns la cererea de reutilizare sau care consideră că taxa stabilită pentru comunicarea documentelor solicitate nu respectă principiile de taxare stabilite la art. 9 trebuie să solicite Autorităţii pentru Digitalizarea României să se pronunţe cu privire la nerespectarea termenului de răspuns prevăzut de prezenta lege sau, după caz, cu privire la temeinicia răspunsului entităţii publice sau întreprinderii publice responsabile de furnizarea datelor solicitate, prin formularea unei plângeri prealabile.  
   (4) Plângerea prealabilă se poate depune în format digital sau în format hârtie, cu respectarea condiţiilor privind identificarea solicitantului şi a obiectului solicitării, în termen de 30 de zile de la data primirii răspunsului emis de entitatea publică sau întreprinderea publică în cauză. În cazul în care solicitantul nu a primit niciun răspuns în termenul prevăzut de prezenta lege, plângerea prealabilă se poate depune în format digital sau în format hârtie, cu respectarea condiţiilor privind identificarea solicitantului şi a obiectului solicitării, în termen de 30 de zile de la data expirării termenului legal de răspuns.  
   (5) Autoritatea pentru Digitalizarea României are obligaţia de a se pronunţa cu privire la admisibilitatea plângerii prealabile în termen de 15 zile lucrătoare de la primirea acesteia. În cazul admiterii plângerii prealabile, Autoritatea pentru Digitalizarea României notifică entitatea publică sau întreprinderea publică responsabilă de furnizarea datelor solicitate să se conformeze prevederilor prezentei legi.  
   (6) Entitatea publică sau întreprinderea publică în cauză are obligaţia de a transmite Autorităţii pentru Digitalizarea României un punct de vedere referitor la plângerea prealabilă, precum şi dovada conformării cu prevederile prezentei legi, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii notificării.  
   (7) Persoana vătămată într-un drept recunoscut de lege sau într-un interes legitim nemulţumită de răspunsul primit la plângerea prealabilă adresată Autorităţii pentru Digitalizarea României sau dacă nu a primit niciun răspuns în termenul prevăzut la alin. (5) sau în cazul refuzului nejustificat de soluţionare a plângerii prealabile poate sesiza instanţa de contencios administrativ competentă, solicitând pronunţarea unei hotărâri judecătoreşti prin care să se dispună asupra obligativităţii entităţii publice sau întreprinderii publice de a se conforma prevederilor prezentei legi.  

Legea nr. 179/2022 privind datele deschise şi reutilizarea informaţiilor din sectorul public  

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Dizolvare SRL (5) - Dizolvare fara lichidator. Model hotarare lichidare si repartizare

                    Dupa ce s-a hotarat dizolvarea se fac, sub răspunderea administratorului şi contabilului societăţii documentele de lichidare -       Inventarierea  şi evaluarea elementelor de  natura activelor, datoriilor  şi capitalurilor proprii ale societăţilor comerciale care urmează  să se lichideze  şi înregistrarea rezultatelor inventarierii şi ale evaluării efectuate cu această ocazie; -   Întocmirea situaţiilor financiare anuale, în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;  -       Achitarea datoriilor societăţii comerciale către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, precum  şi a celorlalte obligaţii sociale către alte fonduri, salariaţi şi alţi terţi; -       Stabilirea rezultatului lichidării (profit sau pierdere), întocmindu-se contul de profit şi pierdere în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;     Se obţin  documentele de la finanţe care atestă că s-au plătit toate datoriile, către stat. Eventua

Model decizie avertisment scris

Antet Decizia nr. …. din ……. de sanctionare cu avertisment scris ……. , în calitate de administrator al ……….. , Având în vedere constatările din referatul lui …. având funcția de…… , privind abaterile disciplinare ale salariatului … , domiciliat în ….. , având funcţia de ….. , potrivit art. 247 alin 2, art. ….. din Legea 53/2003 - Codul Muncii, art.   ……. din Contractul Individual de Munca, precum şi art. ….. din Regulamentul Intern se retine că: Salariatul a săvârşit urmâtoarele abateri disciplinare: În data ….. în jurul orei … …………. In temeiul dispozitiilor art. 247 alin. 2, art. 248 alin. 1 lit. a si art. 252 din Legea 52/2003 - Codul Muncii, DISPUN : 1. ……. , domiciliat în …….. , având funcţia de ……. , cu contractul individual de muncă înregistrat sub nr. …. la …….. este sancţionat cu avertisment scris. 2. Decizia va fi comunicată persoanei în cauză şi produce efecte de la data comunicării. 3. Prezenta decizie poate fi cont

Convocare cercetare disciplinară- model

Antet                                                                                                             Nr.______/__________________ Către, Salariat Adresa: ______________________             Prin prezenta va informam ca sunteti convocat la ________________, situat în _________________ , în data de   __________ , ora   _____ în vederea efectuării cercetarii disciplinare prealabile conform art. 251 alin. 2 din Codul Muncii. Vă aducem la cunostinta ca veți fi cercetată disciplinar pentru faptul că __________________ _____________________________________________________________________. . Este pusă în discuție încălcarea prevederilor cuprinse in urmatoarele documente: -        Regulamentului Intern , ________ -        Codul Muncii ______________, -        Fișa postului _______________ Vă informam ca puteți fi îinsoțită de către un reprezentant al salariaților, sau un avocat. Persoana/persoanele împuternicite să efectue