Treceți la conținutul principal

Postări

Se afișează postări din august, 2022

Concediul paternal

  Ordonanţa de urgenţă nr. 117/2022 pentru modificarea şi completarea Legii concediului paternal nr. 210/1999   Tatăl copilului nou-născut care are calitatea de lucrător are dreptul la un concediu paternal plătit de 10 zile lucrătoare. Sunt asimilați ca fiind lucrători și următoarele categorii de persoane: persoane:      a) cele care desfăşoară activitate pe baza unor contracte din activitate sportivă încheiate potrivit art. 671 alin. (1) lit. a) -e) din Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare;      b) cele care desfăşoară activitate pe baza unor convenţii de muncă individuale încheiate potrivit Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, republicată, cu modificările ulterioare;      c) directorii care desfăşoară activitate pe baza contractelor de mandat încheiate potrivit Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;      d) cele care desfăşoară activitate pe baza unor

Registrului utilajelor, echipamentelor şi instalaţiilor de care pot dispune operatorii economici în vederea participării la procedurile de achiziţie publică

Ordin  nr. 1.417/21.236/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice privind înfiinţarea, funcţionarea şi utilizarea Registrului utilajelor, echipamentelor şi instalaţiilor de care pot dispune operatorii economici în vederea participării la procedurile de achiziţie publică/sectorială din domeniul proiectelor de infrastructură de transport . Registrul utilajelor, echipamentelor şi instalaţiilor reprezintă o bază de date electronică care cuprinde informaţiile necesare pentru identificarea utilajelor, echipamentelor şi instalaţiilor de care pot dispune operatorii economici în vederea participării la procedurile de achiziţii publice/sectoriale pentru realizarea obiectivelor de investiţii din domeniul proiectelor de infrastructură de transport.   Scopul înfiinţării Registrului este reprezentat de crearea unui mecanism de verificare, pentru autorităţile contractante, a disponibilităţii reale a utilajelor, declarate de către operatorii economici ale căror oferte au fost desemnate câştigătoare

Restituirea amenzilor privind completarea formularului digital de intrare in România

Restituirea amenzilor  privind completarea formularului digital de intrare in România Ordinul nr. 1620/2022 pentru aprobarea procedurii de restituire de către organele fiscale locale a sumelor de bani achitate până la data intrării în vigoare a Legii nr. 257/2022 privind stabilirea unor măsuri referitoare la executarea sancţiunilor contravenţionale aplicate în temeiul art. 4 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 129/2021 privind implementarea formularului digital de intrare în România, abrogată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 22/2022 pentru abrogarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 129/2021 privind implementarea formularului digital de intrare în România   Cererea de restituire trebuie însoţită de copii ale procesului-verbal de constatare a contravenţiei şi ale documentelor de plată şi trebuie să cuprindă următoarele elemente:      a) numele şi prenumele solicitantului;      b) codul numeric personal;      c) domiciliul solicitantului;      d) suma şi na

Reprezentanțele societăților straine. Condiții de autorizare

  A fost adoptată Ordonanţa nr. 18/2022  privind autorizarea şi funcţionarea în România a reprezentanţelor societăţilor şi organizaţiilor economice străine     Art. 3. -   (1) Autorizaţiile de funcţionare a reprezentanţelor societăţilor şi organizaţiilor economice străine se eliberează, la cererea acestora, de către Ministerul Antreprenoriatului şi Turismului, prin intermediul unei platforme electronice, pe o perioadă de minimum 1 an, cu posibilitate de prelungire pe aceeaşi perioadă.      (2) Pentru obţinerea autorizaţiei de funcţionare se achită o taxă de autorizare în sumă de 1.000 de euro/an, echivalentul în lei, la cursul Băncii Naţionale a României din data plăţii.      (3) Taxa de autorizare se achită la organul fiscal central competent în raza căruia îşi are sediul reprezentanţa.      Art. 4. -   Societăţile şi organizaţiile economice străine reprezentate răspund, în condiţiile legii, pentru actele juridice şi activitatea reprezentanţelor lor în România.      Art. 5. -   (1) C

Reguli pentru racordarea unui loc de consum nou cu punct/puncte de reîncărcare pentru vehicule electrice

  ANRE a emis o Procedură privind racordarea la reţelele electrice de interes public a punctelor de reîncărcare pentru vehiculele electrice (Ordinul nr.103103/2022) Dacă pentru stațiile publice pare firesc să existe o anumită procedură de autorizare, din Procedura  prevede că și consumatoriii casnici nu își pot instala un astfel de punct de reîncărcare fără aprobări. Suntem ecologiști, dar numai cu taxă de acordare și un dosar cu șină în spate. Adică, chiar și în postura de consumator casnic, aveți nevoie de aviz tehnic de racordare și cerere de racordare (eventual notificare privind desemnarea unui proiectatnt/constructor autorizat să facă lucrarea) și veți plăti taxe de racordare..

Declarația pentru salariații care cumulează mai multe venituri

  Salariații care au un contract de muncă cu timp parțial cu venit sub salariul minim brut, dar care  realizează în cursul aceleiaşi luni venituri din salarii sau asimilate salariilor în baza a două sau mai multe contracte individuale de muncă, iar baza lunară de calcul cumulată aferentă acestora este cel puţin egală cu salariul de bază minim brut pe ţară se bucură de un regim de excepție privind regula aplicării impozitului contribuțiilor sociale la nivelul venitului minim brut. Pentru a beneficia de această excepție trebuie urmată procedura aprobată prin  Ordinul nr. 1855/2022 privind procedura de aplicare a prevederilor art. 146 alin. (5 7 ) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Acești salariați au obligaţia să depună la fiecare angajator/plătitor de venit o declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor în baza a două sau mai multe contracte individuale de muncă, iar baza lunară de calcul cumul

Modificări la legea societăților

Legea nr. 265/2022 privind registrul comerţului şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative cu incidenţă asupra înregistrării în registrul comerţului    Un element de noutate este Buletinul electronic al registrului comerțului care va publica încheierile registratorului, înlocuind în parte publicarea în Monitorul Oficial.   Câteva modificări privind Legea nr. 31/1990 rețin atenția:       În toată legea,  trimiterile la judecătorul delegat sunt înlocuite cu noțiunea de registrator de registrul comerțului.     Declarația fondatorilor societății privind îndeplinirea condițiilor legale în persoana acestora, va fi inclusă în actele constitutive și nu va mai fi necesară ca document separat la înregistrarea societăților. Dispar dintre actele solicitate la înmatriculare și: dovada vărsămintelor de capital, inclusiv actele privind vărsămintele în natură, dovada rezervării firmei (este în continuare necesară rezervarea prealabilă, dar nu se va mai cere această dovadă

Modificări importante privind impozitele

Ordonanța Guvernului nr. 16/2022 pentru modificarea și completarea Codului fiscal, abrogarea unor acte normative și alte măsuri financiar-fiscale Se majorează, începând cu 1 ianuarie 2023, cota de impozitare a dividendelor distribuite/plătite între persoane juridice române, precum și pentru cele distribuite/plătite nerezidenților de la 5% la 8%. Legea nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activităţi (în special activități HORECA) se abrogă începând cu data de 1 ianuarie 2023, iar contribuabilii care au intrat sub incidența acestei legi, pot opta fie pentru plata impozitului pe veniturile microîntreprinderilor, fie pentru plata impozitului pe profit. Se introduc noi condiții cumulative care trebuie îndeplinite pentru ca o persoană juridică să poată fi încadrată ca plătitor de impozit pe veniturile microîntreprinderilor: În anul fiscal precedent să fi realizat venituri ce nu depășesc echivalentul în lei a 500.000 euro; Să nu realizeze venituri din consultanță și/sau management înt

Modificări privind achizițiile publice

Legea nr. 208/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, Legii nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, precum şi a Legii nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor    La articolul 7, după alineatul (5) se introduc trei noi alineate, alineatele (6)-(8), cu următorul cuprins:      " (6) Angajamentul legal prin care se angajează cheltuielile aferente achiziţiei directe poate lua forma unui contract de achiziţie publică sau a unei comenzi ori a altui tip de document încheiat în condiţiile legii, inclusiv în cazul achiziţiilor iniţiate prin intermediul instrumentelor de plată ce permit posesorului s

Obiectivele de investiţii pe terenurile agricole din extravilan

  Obiectivele de investiţii pe terenurile agricole din extravilan, prevăzute la art. 92 alin. (2) lit. c) şi e) şi construcţiile prevăzute la art. 92 alin. (3) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare se pot realiza fără  documentaţii de amenajare a teritoriului şi/sau a unei documentaţii de urbanism. Legea nr. 262/2022 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi de completare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii   

Drepturile consumatorului de servicii electronice. Noi reguli

Legea nr. 198/2022 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul comunicaţiilor electronice şi pentru stabilirea unor măsuri de facilitare a dezvoltării reţelelor de comunicaţii electronice    Este un adevărat cod al consumatorului de servicii de comunicații electronice care este extins și la microintreorinderi și organizații nonprofit. Art. 6. -   (1) În scopul realizării unei evidenţe oficiale a furnizorilor, orice persoană care intenţionează să furnizeze reţele publice de comunicaţii electronice sau servicii de comunicaţii electronice destinate publicului, cu excepţia serviciilor de comunicaţii interpersonale care nu se bazează pe numere, are obligaţia să transmită ANCOM o notificare, în forma prevăzută la alin. (3), cu excepţia cazurilor prevăzute la art. 7.      (2) Persoanele străine care intenţionează să furnizeze servicii de comunicaţii electronice transfrontaliere destinate publicului către utilizatorii finali aflaţi pe teritoriul naţional, cu excepţia s