Treceți la conținutul principal

Modificări importante privind impozitele


Ordonanța Guvernului nr. 16/2022 pentru modificarea și completarea Codului fiscal, abrogarea unor acte normative și alte măsuri financiar-fiscale

Se majorează, începând cu 1 ianuarie 2023, cota de impozitare a dividendelor distribuite/plătite între persoane juridice române, precum și pentru cele distribuite/plătite nerezidenților de la 5% la 8%.

Legea nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activităţi (în special activități HORECA) se abrogă începând cu data de 1 ianuarie 2023, iar contribuabilii care au intrat sub incidența acestei legi, pot opta fie pentru plata impozitului pe veniturile microîntreprinderilor, fie pentru plata impozitului pe profit.

Se introduc noi condiții cumulative care trebuie îndeplinite pentru ca o persoană juridică să poată fi încadrată ca plătitor de impozit pe veniturile microîntreprinderilor:

În anul fiscal precedent să fi realizat venituri ce nu depășesc echivalentul în lei a 500.000 euro;

Să nu realizeze venituri din consultanță și/sau management într-o proporție mai mare de 20% din veniturile totale;

Să aibă minimum un salariat cu normă întreagă;

Acționarii/asociații să nu dețină mai mult de 25% din titlurile de participare la mai mult de trei persoane juridice române care se încadrează să aplice sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor.

Noul sistem de impozitare al microîntreprinderilor prevede o cotă de impozit de 1% indiferent de numărul de salariați.

În cazul în care, în cursul unui an fiscal, o persoană juridică nu mai îndeplinește condițiile prevăzute de Codul Fiscal (e.g. plafonul de venituri de 500.000 euro, ponderea veniturilor realizate din consultanță/management, condiția referitoare la asociați/acționari, etc.), aceasta datorează impozit pe profit începând cu trimestrul în care nu mai este îndeplinită una dintre aceste condiții.

În cazul unei microîntreprinderi cu un singur angajat al cărui raport de muncă încetează, aceasta are obligația ca în termen de 30 de zile să angajeze un nou salariat cu contract de muncă pe durată nedeterminată sau determinată pe minimum 12 luni pentru a rămâne în sistemul de plată al impozitului pe microîntreprindere.

De asemenea, în cazul în care raportul de muncă este suspendat, potrivit legii, condiţia referitoare la deţinerea unui salariat se consideră îndeplinită dacă perioada de suspendare este mai mică de 30 de zile şi situaţia este înregistrată pentru prima dată în anul fiscal respectiv.

La impozitului / taxei pe clădiri, se vor folosi următoarele cote minime de impozitare asupra valorii impozabile a clădirii: 0,1% în cazul clădirilor rezidențiale; 0,5% în cazul clădirilor nerezidențiale;  0,4% în cazul clădirilor utilizate pentru activităţi din domeniul agricol.

Valoarea impozabilă a clădirii se va determina prin însumarea valorii clădirii, a clădirilor-anexă, după caz, şi a valorii suprafeţelor de teren acoperite de aceste clădiri, astfel cum au fost cuprinse în Studiile de piaţă referitoare la valorile orientative privind proprietăţile imobiliare din România, administrate de Uniunea Naţională a Notarilor Publici din Români (“Studiile de piață” în cele ce urmează).

Dispare sintagma ”clădire cu destinație mixtă”,impozitul urmand a se calcula  prin aplicarea cotei corespunzătoare destinaţiei majoritare, asupra valorii întregii clădiri.

Începând cu veniturile aferente lunii august 2022 se reduce plafonul maxim al veniturilor din salarii și asimilate salariilor pentru care se aplică facilitățile specifice industriilor construcții, alimentară și agricolă de la 30.000 lei la 10.000 lei.

Începând cu veniturile aferente lunii ianuarie 2023, se va introduce un nou plafon cu privire la veniturile neimpozabile pe care le pot acorda angajatorii. Astfel, următoarele beneficii acordate lunar de către angajator angajaților proprii, sunt exceptate de la plata impozitului pe venit și a contribuțiilor sociale, cumulate, în limita lunară de 33% din salariu de bază al angajatului și în condițiile de mai jos:

clauza de mobilitate în limita a 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru indemnizaţia de delegare/detaşare, prin hotărâre a Guvernului, pentru personalul autorităţilor şi instituţiilor publice;

contravaloarea hranei acordate de către angajator pentru angajaţii proprii –

cazarea şi contravaloarea chiriei pentru angajații proprii – într-o limita lunară de 20% din salariul minim pe economie, cu îndeplinirea condițiilor prevăzute de Codul Fiscal;

contravaloarea serviciilor turistice şi/sau de tratament, inclusiv transportul, pe perioada concediului, pentru angajaţii proprii şi membrii de familie ai acestora, în limita unui plafon anual, pentru fiecare angajat, egal cu salariul mediu brut brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul în care au fost acordate;

contribuțiile la fondurile de pensii facultative suportate de angajator pentru angajaţii proprii, în limita a 400 euro anual pentru fiecare persoană;

primele de asigurare voluntară de sănătate, precum şi serviciile medicale suportate de angajator pentru angajaţii proprii, în limita unui plafon anual de 400 euro, pentru fiecare persoană;

indemnizația de telemuncă în limita unui plafon lunar de 400 lei corespunzător numărului de zile din luna în care persoana fizică desfăşoară activitate în regim de telemuncă.

Începând cu veniturile aferente lunii august 2022 se reintroduc prevederile ce reglementau obligativitatea plății contribuției de asigurări sociale (Pensii) de către persoanele ce obțin venituri din salarii sub nivelul salariului minim pe economie, la o valoare minimă a contribuției egală cu contribuția aferentă unui salariu minim brut pe ţară în vigoare în luna pentru care se datorează contribuţia de asigurări sociale, corespunzător numărului zilelor lucrătoare din luna în care contractul a fost activ. este cazul contractelor part-time.

Reducerea de la 100.000 euro la 25.000 euro a plafonului pentru care persoanele care obțin venituri din activități independente determină venitul net pe bază de norme de venit. 

Modificarea bazei de calcul al CAS (contribuția de asigurări sociale):

în cazul veniturilor realizate cuprinse între 12 și 24 de salarii minime brute pe țară, baza de calcul al CAS o reprezintă nivelul de cel puțin 12 salarii minime brute pe țară.

în cazul veniturilor realizate de peste 24 de salarii minime brute pe țară, baza de calcul al CAS o reprezintă nivelul de cel puțin 24 de salarii minime brute pe țară.

Modificarea intră în vigoare la 1 ianuarie 2023 și se aplică inclusiv veniturilor obținute în baza contractelor de activitate sportivă și/sau drepturi de autor.

A fost eliminată cota forfetară/deducerea de 40% utilizată la stabilirea venitului impozabil din chirii. În același timp a fost reintrodusă obligativitatea înregistrării la ANAF a contractului de chirie. Modificările intră în vigoare începând cu 1 ianuarie 2023.

Eliminarea plafonului neimpozabil de 450.000 lei la transferul proprietății imobiliare și modificarea cotei de impozit: 3% pentru proprietățile deținute o perioadă de până la 3 ani inclusiv; 1% pentru imobilele deținute o perioadă mai mare de 3 ani.

Modificarea intră în vigoare la 1 ianuarie 2023.

Venituri din jocuri de noroc – modificarea cotelor de impozit: 3% până la 10.000 lei inclusiv;

300 lei + 20% pentru ceea ce depășește suma de 10.000 lei; 11.650 lei + 40% pentru ceea ce depășește suma de 66.750 lei;

Modificarea se aplică veniturilor plătite începând cu 1 august 2022.

Se exclud de la aplicarea cotei reduse de TVA (9%) băuturile nealcoolice (cu adaos de zahăr) care se încadrează la codurile NC 2202 10 00 și 2202 99. Pentru aceste produse, se va aplica cota standard de TVA începând cu 1 ianuarie 2023.

Se exclud de la aplicarea cotei de 5% serviciile de cazare, restaurant și catering. Pentru aceste servicii, cota aplicabila va fi de 9%, de asemenea începând cu 1 ianuarie 2023.

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Dizolvare SRL (5) - Dizolvare fara lichidator. Model hotarare lichidare si repartizare

                    Dupa ce s-a hotarat dizolvarea se fac, sub răspunderea administratorului şi contabilului societăţii documentele de lichidare -       Inventarierea  şi evaluarea elementelor de  natura activelor, datoriilor  şi capitalurilor proprii ale societăţilor comerciale care urmează  să se lichideze  şi înregistrarea rezultatelor inventarierii şi ale evaluării efectuate cu această ocazie; -   Întocmirea situaţiilor financiare anuale, în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;  -       Achitarea datoriilor societăţii comerciale către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, precum  şi a celorlalte obligaţii sociale către alte fonduri, salariaţi şi alţi terţi; -       Stabilirea rezultatului lichidării (profit sau pierdere), întocmindu-se contul de profit şi pierdere în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;     Se obţin  documentele de la finanţe care atestă că s-au plătit toate datoriile, către stat. Eventua

Model decizie avertisment scris

Antet Decizia nr. …. din ……. de sanctionare cu avertisment scris ……. , în calitate de administrator al ……….. , Având în vedere constatările din referatul lui …. având funcția de…… , privind abaterile disciplinare ale salariatului … , domiciliat în ….. , având funcţia de ….. , potrivit art. 247 alin 2, art. ….. din Legea 53/2003 - Codul Muncii, art.   ……. din Contractul Individual de Munca, precum şi art. ….. din Regulamentul Intern se retine că: Salariatul a săvârşit urmâtoarele abateri disciplinare: În data ….. în jurul orei … …………. In temeiul dispozitiilor art. 247 alin. 2, art. 248 alin. 1 lit. a si art. 252 din Legea 52/2003 - Codul Muncii, DISPUN : 1. ……. , domiciliat în …….. , având funcţia de ……. , cu contractul individual de muncă înregistrat sub nr. …. la …….. este sancţionat cu avertisment scris. 2. Decizia va fi comunicată persoanei în cauză şi produce efecte de la data comunicării. 3. Prezenta decizie poate fi cont

Convocare cercetare disciplinară- model

Antet                                                                                                             Nr.______/__________________ Către, Salariat Adresa: ______________________             Prin prezenta va informam ca sunteti convocat la ________________, situat în _________________ , în data de   __________ , ora   _____ în vederea efectuării cercetarii disciplinare prealabile conform art. 251 alin. 2 din Codul Muncii. Vă aducem la cunostinta ca veți fi cercetată disciplinar pentru faptul că __________________ _____________________________________________________________________. . Este pusă în discuție încălcarea prevederilor cuprinse in urmatoarele documente: -        Regulamentului Intern , ________ -        Codul Muncii ______________, -        Fișa postului _______________ Vă informam ca puteți fi îinsoțită de către un reprezentant al salariaților, sau un avocat. Persoana/persoanele împuternicite să efectue