Treceți la conținutul principal

Postări

Se afișează postări din septembrie, 2022

Furnizarea de informaţii la comercializarea produselor finite/mâncărurilor furnizate de unităţile de restauraţie colective

Ordinul nr. 201/2022 privind furnizarea de informaţii la comercializarea produselor finite/mâncărurilor furnizate de unităţile de restauraţie colective  Art. 1. -   Prezentul ordin stabileşte modalităţile de informare a consumatorilor cu privire la informaţiile privind produsele finite/mâncărurile preparate şi/sau oferite spre comercializare consumatorului pentru consumul pe loc sau la domiciliu de către unităţile de restauraţie colectivă.      Art. 2. -   În sensul prezentului ordin, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:      a) ingredient compus, unitate de restauraţie colectivă şi mijloc de comunicare la distanţă, conform definiţiilor prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. (h), (d) şi (u) din Regulamentul (UE) nr. 1.169/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 octombrie 2011 privind informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.924/2006 şi (CE) nr. 1.925/2006 ale Parlamentului European şi

Redirecţionarea impozitului pe profit/impozitului pe veniturile microîntreprinderilor

  Nu numai persoanele fizice, pentru impozitul pe venit,  dar și întreprinderile, pot redirecționa impozitul pe profit sau pe venitul microintreprinderilor către sponsorizări. Însă procedura este mai restrictivă. Plătitorii de impozit pe profit sau de impozit pe veniturile microîntreprinderilor, după caz, pot dispune redirecţionarea unor sume din impozitul datorat, potrivit legii, în termen de 6 luni de la termenul legal de depunere a declaraţiei anuale de impozit pe profit, respectiv a declaraţiei de impozit pe veniturile microîntreprinderilor aferente trimestrului IV. Redirecţionarea impozitului pe profit, respectiv a impozitului pe veniturile microîntreprinderilor pentru sponsorizarea entităţilor persoane juridice fără scop lucrativ, inclusiv a unităţilor de cult, poate fi efectuată doar dacă beneficiarul sponsorizării este înscris la data plăţii sumei respective de către organul fiscal în Registrul entităţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale.    În ca

Titularul mărcii de pe produs este ținut să răspundă ca producător

  JUDGMENT OF THE COURT (Tenth Chamber) 7 July 2022  (Reference for a preliminary ruling – Directive 85/374/EEC – Liability for defective products – Article 3(1) – Concept of ‘producer’ – Any person who, by putting his name, trade mark or other distinguishing feature on the product, or having authorised those particulars to be put on the product, presents himself as its producer) In Case C‑264/21, REQUEST for a preliminary ruling under Article 267 TFEU from the Korkein oikeus (Supreme Court, Finland), made by decision of 22 April 2021, received at the Court on the same day, in the proceedings Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia v Koninklijke Philips NV, ... On those grounds, the Court (Tenth Chamber) hereby rules: Article 3(1) of Council Directive 85/374/EEC of 25 July 1985 on the approximation of the laws, regulations and administrative provisions of the Member States concerning liability for defective products, as amended by Directive 1999/34/EC of the European Parliament and of the Cou

Prescripția dreptului de a executa ipoteca

  Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul competent sa judece recursul în interesul legii - Decizie nr. 13/2022 din 06 iunie 2022 Admite recursul în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curţii de Apel Galaţi şi, în consecinţă, în interpretarea art. 120 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006, prin raportare la art. 405 alin. 1 din Codul de procedură civilă din 1865, art. 706 alin. (1) din Codul de procedură civilă, art. 201 din Legea nr. 71/2011 şi art. 6 alin. (1), (4) şi (5) din Codul civil, coroborat cu art. 1 alin. (2) din Decretul nr. 167/1958 şi art. 2.504 alin. (1) din Codul civil, stabileşte că:      1. Regimul juridic aplicabil prescripţiei dreptului de a obţine executarea silită a ipotecii este guvernat de normele de drept substanţial în vigoare la momentul naşterii dreptului creditorului ipotecar de a obţine executarea creanţei garantate, fiind lipsită de relevanţă norma procesuală aplicabilă procedurii de executare silită.      2. Dreptul d

Norme privind telemedicina (extras)

 Hotărârea nr. 1133/2022 privind aprobarea Normelor metodologice de punere în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii   Art. 5. -   (1) Platformele audio sau video, reţelele de cablu, fibră optică, radio sau satelit utilizate de unităţile sanitare pentru furnizarea serviciului medical prin telemedicină trebuie să asigure posibilitatea de verificare, periodică sau ori de câte ori este necesar, de către personalul TIC, în legătură cu exactitatea şi securitatea transmiterii datelor şi trebuie să ofere instrucţiuni de utilizare a platformei.      (2) În cadrul platformelor audio sau video, reţelelor de cablu, fibră optică, radio sau satelit, utilizate de unităţile sanitare pentru servicii de telemedicină, vor fi listate detalii referitoare la:      a) numele şi calificarea profesioniştilor care furnizează serviciile medicale;      b) modalitatea de contact a medicului; 

Procedura de eliberare a certificatelor privind taxa pe valoarea adăugată, în cazul achiziţiilor intracomunitare de mijloace de transport

 Procedura se aplică pentru eliberarea certificatelor necesare înmatriculării în România a mijloacelor de transport achiziţionate din statele membre ale Uniunii Europene de către persoanele care nu sunt înregistrate şi care nu trebuie să se înregistreze în scopuri de TVA în România. În sensul prezentei proceduri, prin solicitanţi ai unor certificate care să ateste plata taxei pe valoarea adăugată, în cazul achiziţiilor intracomunitare de mijloace de transport, în condiţiile art. 324 alin. (3) din Codul fiscal şi ale pct. 104 alin. (1) din normele metodologice, se înţelege:      a) persoanele care nu sunt înregistrate şi care nu au obligaţia să se înregistreze în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal, indiferent dacă sunt sau nu înregistrate conform art. 317 din Codul fiscal, care efectuează o achiziţie intracomunitară de mijloace de transport noi, taxabilă în România;      b) persoanele care nu sunt înregistrate şi care nu au obligaţia să se înregistreze în scopuri de TVA

Serviciile de îngrijiri la domiciliu

Ordinul nr. 2520/2022 pentru aprobarea Normelor de funcţionare şi autorizare a serviciilor de îngrijiri la domiciliu   Serviciile de îngrijiri la domiciliu, care pot fi asigurate de persoane juridice şi fizice, sunt următoarele:      1. evaluarea iniţială: preluarea pacientului în maximum 48 de ore de la solicitare, stabilirea planului detaliat de îngrijiri la domiciliu, împreună cu medicul care le-a recomandat, consilierea şi instruirea pacientului şi a familiei;      2. evaluarea de etapă, la o lună pentru cazurile acute, la 6 luni pentru cazurile cronice şi ori de câte ori este necesar, dacă planul de îngrijiri la domiciliu cuprinde precizări în acest sens;      3. monitorizarea parametrilor fiziologici: temperatură, respiraţie, puls, tensiune arterială, diureză, scaun;      4. toaleta pacientului cu probleme medicale şi/sau imobilizat:      a) toaletă parţială;      b) toaletă totală, la pat;      c). toaletă totală, la baie, cu ajutorul dispozitivelor de susţinere;      5. manevre

Cod fiscal pentru nerezidenți, mult mai simplu

Nerezidenții pot obține un cod fiscal în România prin însăși cererea de deschidere  a unui cont bancar. Odată cu solicitarea deschiderii unui cont bancar sau închirierea unei casete de valori, instituţiile de credit transmit organului fiscal central solicitarea de atribuire a numărului de identificare fiscală sau, după caz, a codului de înregistrare fiscală, pentru persoanele fizice nerezidente sau pentru persoanele juridice care nu deţin cod de identificare fiscală. Pe baza datelor transmise, Ministerul Finanţelor atribuie numărul de identificare fiscală sau, după caz, codul de înregistrare fiscală, înregistrează fiscal persoana respectivă şi comunică instituţiei de credit informaţia referitoare la înregistrarea fiscală în termen de 5 zile de la data solicitării atribuirii numărului de identificare fiscală sau, după caz, a codului de înregistrare fiscală. Totodată se emite certificatul de înregistrare fiscală, care se păstrează de către organul fiscal până la data ridicării de către c

Modificări privind soluția fiscală anticipată

 Soluţia fiscală individuală anticipată este actul administrativ emis de organul fiscal central în vederea soluţionării unei cereri a contribuabilului/plătitorului referitoare la reglementarea unei situaţii fiscale de fapt viitoare. Cererea pentru emiterea soluţiei fiscale se depune pentru o singură situaţie fiscală de fapt viitoare şi o singură obligaţie fiscală principală. Contribuabilul/Plătitorul poate depune mai multe cereri în vederea reglementării mai multor situaţii fiscale de fapt viitoare. Situaţia fiscală de fapt viitoare se apreciază în funcţie de data depunerii cererii.       . . . . . . . . . .      (3) Anterior depunerii cererii de emitere a unei soluţii fiscale individuale anticipate sau de emitere/modificare a unui acord de preţ în avans, contribuabilul/Plătitorul poate solicita în scris organului fiscal competent o discuţie preliminară pentru emiterea unei soluţii fiscale, respectiv pentru încheierea unui acord sau, după caz, stabilirea condiţiilor pentru modificarea