Treceți la conținutul principal

Postări

Se afișează postări din octombrie, 2022

Modificări în domeniul relațiilor de muncă

  Prin Legea nr. 283/2022 au intrat în vigoare modificări la Codul Muncii. Ele aduc noi obligații în sarcina angajatorilor și unele drepturi suplimentare angajaților. În primul rând se impune aducerea la zi a contractelor de muncă, care trebuie să conțină noi clauze. 1. Pentru lucrătorii mobili trebuie specificat dacă transportul între locurile de muncă este suportat sau nu de angajator. 2.Salariul trebuie detaliat prin prezentarea separată a fiecărui beneficiu primit precum și metoda de plată (cash, transfer bancar). 3. Trebuie prezentat specificat orele de lucru modul în care se pot dispune ore suplimentare și modul de compensare. În caz de lucru organizat în „ture” trebuie specificat aceasta și regulile de organizare. (aceste clauze sunt deja în contractele model ale Ministerului Muncii, dar nu erau specificate expres în lege ca obligatorii). 4. La perioada de probă trebuie specificate și condițiile desfășurării perioadei de probă. 5. Trebuie specificate expres alte beneficii precum

Obligații privind introducerea pe piață a dispozitivelor medicale realizate la comandă

 Producătorul cu sediul în România are obligaţia să se înregistreze la ANMDMR când introduce pe piaţă sub propriul nume dispozitive fabricate la comandă, furnizând date cu privire la adresa sediului social şi la descrierea dispozitivelor medicale care fac obiectul activităţii acestuia.    Pentru înregistrarea dispozitivelor medicale  producătorul transmite ANMDMR formularul de notificare (aprobat conform anexelor la Ordin), completat cu datele solicitate în acesta, împreună cu documentele specificate în cuprinsul acestuia, în funcţie de clasa dispozitivului medical, după caz.   Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor art. 13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 46/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi a măsurilor pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2017/745 al Parlamentului European şi al Consiliului din 5 aprilie 2017 privind dispozitivele medicale, de modificare a Directivei 2001/83/CE, a Regulamentului (CE) nr. 178/2002 şi a Regulamentul

Dispoziții din domeniul muncii abrogate

 Prin respingerea Ordonanaței de Urgență a Guvernului nr. 37/2021 câteva dispoziții legate de dreptul muncii, fără îndoială cu un caracter excesiv și neadaptat contextului legislativ au fost abrogate. Astfel dispare obligația imperativă de a întocmi un regulament de ordine interioară. Sau dispare dispoziția că pentru salariaţii mobili, salariaţii care desfăşoară muncă la domiciliu şi salariaţii microîntreprinderilor  angajatorul ţine evidenţa orelor de muncă prestate zilnic de fiecare salariat în condiţiile stabilite cu salariaţii prin acord scris, în funcţie de activitatea specifică desfăşurată de către aceştia.

Modificări privind categoriile de clădiri supuse avizării și autorizării privind securitatea la incendiu

  Prin H.G. nr. 1181/2022 s-au adus unele modificări la H.G. nr. 571/2016 pentru aprobarea categoriilor de construcţii şi amenajări care se supun avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu   De pildă dispare această obligațiepentru clădiri de alimentaţie publică, cu aria desfăşurată mai mare sau egală cu 200 mp. În schimb apare categoria clădiri  cu funcţiuni mixte, având aria desfăşurată mai mare sau egală cu 1.000 mp, dacă spaţiile care intră în alcătuire au caracteristici privind funcţiunea, suprafaţa şi numărul de locuri care nu se încadrează în celelalte categorii stabilite prin prezenta hotărâre.   Sau se precizează că sunt supuse autorizării unitățile primire turistică, cu mai mult de 8 camere şi/sau 16 locuri, inclusiv unităţile de alimentaţie din incinta acestora.

Procedura de acces online al salariaţilor sau foştilor salariaţi la datele din registrul general de evidenţă a salariaţilor

 Procedura de acces online al salariaţilor sau foştilor salariaţi la datele din registrul general de evidenţă a salariaţilor, a modalităţii de generare şi descărcare a extrasului, precum şi a condiţiilor în care prin extras se poate dovedi vechimea în muncă şi/sau specialitate aprobată prin HG Hotărâre nr. 1164/2022 Obţinerea numelui de utilizator şi a parolei se face în baza prezentării următoarelor documente:      a) solicitare scrisă pentru eliberarea numelui de utilizator şi a parolei, conform modelului din anexa la prezenta procedură;      b) cartea de identitate, în original sau scanată, pentru situaţia prevăzută la art. 2 alin. (2);      c) procură specială, pentru cererile formulate de persoana împuternicită, în original sau duplicat de pe actul original.    Trebuie să fie cunoscut că sistemul online nu este operațional și în mod practic vor fi eliberate extrase pe suport de hârtie.