Treceți la conținutul principal

Postări

Se afișează postări din noiembrie, 2022

Calea de atac împotriva reglementărilor specifice profesiilor reglementate

  Legii nr. 245/2020 privind efectuarea unui test de proporţionalitate anterior adoptării unor noi reglementări referitoare la profesii   Art. 10. -   Reglementările profesionale adoptate cu încălcarea dispoziţiilor prezentei legi, precum şi celelalte aspecte reglementate prin prezenta lege pot face obiectul unei căi de atac eficiente în justiţie, în temeiul Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, sau al altor dispoziţii care asigură accesul la justiţie. Autorităţile publice, asociaţiile, organizaţiile şi organismele profesionale, în a căror arie de competenţă se circumscrie profesia reglementată sau care urmează a se reglementa, şi autorităţile competente au obligaţia de a preciza, prin norme interne obligatorii, aplicabile la nivel naţional, calea de atac şi modalitatea de exercitare a acesteia, inclusiv modalitatea de soluţionare la nivelul autorităţii, anterior exercitării unei acţiuni în justiţie

Modificări privind taxarea veniturilor din pensii

  Legea nr. 309/2022 pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal       Art. I. -   Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 688 din 10 septembrie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:      1. La articolul 99, alineatul (2) va avea următorul cuprins:      " (2) Drepturile primite în conformitate cu prevederile Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Legii nr. 1/2020 privind pensiile ocupaţionale, cu completările ulterioare, reprezintă venituri din pensii."      2. Articolul 100 va avea următorul cuprins:      " Art. 100. - Stabilirea venitului impozabil lunar din pensii      (1) Venitul impozabil lunar din pensii se stabileşte prin deducerea din venitul din pensie a sumei ne

Cheltuielile de judecata

  În interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 454 din Codul de procedură civilă, pârâtul nu poate fi exonerat de la plata cheltuielilor de judecată în situaţia în care obiectul acţiunii îl reprezintă un litigiu din categoria celor nesusceptibile de procedura punerii în întârziere sau un litigiu în care hotărârea nu se poate pronunţa doar pe baza recunoaşterii pârâtului.  Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul competent sa judece recursul în interesul legii - Decizie nr. 21/2022 din 17 octombrie 2022

Autorizarea furnizorilor de servicii de formare pentru securitate cibernetică

  Ordinul nr. 106/2022 pentru aprobarea Normelor privind autorizarea şi verificarea furnizorilor de servicii de formare pentru securitate cibernetică Cum nimic nu poate funcționa la noi fără ștampilă, iată că apare și o procedură cum poți obține o țidulă de specialist în securitate cibernetică. Să te ții ce siguri vom fi de acum. Formarea profesională specifică pentru securitate cibernetică tratată în prezentele norme cuprinde:       a) formarea auditorilor de securitate cibernetică;       b) formarea membrilor echipelor CSIRT;       c) formarea responsabililor NIS.

Competența instanței privind cazurile de malpraxis

   " Art. 684. -   (1) În cazul în care asigurătorul sau oricare dintre părţile implicate nu este de acord cu decizia Comisiei, o poate contesta, în termen de 15 zile de la data comunicării deciziei, la tribunalul - secţia civilă în a cărui circumscripţie teritorială a avut loc actul de malpraxis reclamat.      (2) Calea de atac împotriva hotărârii pronunţate în primă instanţă este apelul.      (3) Procedura stabilirii cazurilor de malpraxis nu împiedică liberul acces la justiţie, potrivit dreptului comun."      2. Articolul 687 se modifică şi va avea următorul cuprins:      " Art. 687. -   Instanţa competentă să soluţioneze litigiile prevăzute în prezenta lege este tribunalul - secţia civilă în a cărui circumscripţie teritorială a avut loc actul de malpraxis reclamat." Legea nr. 292/2022 pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii  

Insolvență societăți de asigurare. Suspendare căi de atac

  În interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 262 alin. (4), prin raportare la prevederile art. 75 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, cu modificările şi completările ulterioare, căile de atac promovate de debitorul societate de asigurare/reasigurare faţă de care a fost deschisă procedura falimentului, împotriva hotărârilor judecătoreşti prin care au fost soluţionate acţiunile unui/unor creditor/creditori pentru realizarea creanţelor asupra averii debitorului introduse pe rolul instanţelor înaintea deschiderii acestei proceduri, nu sunt suspendate de drept.   Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul competent sa judece recursul în interesul legii - Decizie nr. 19/2022 din 03 octombrie 2022

Verificarea şi controlul îndeplinirii obligaţiilor de securitate cibernetică pentru spaţiul cibernetic naţional

 Pe durata efectuării controlului, entitatea supusă controlului, prin orice reprezentant sau angajat al său, are următoarele obligaţii:      a) să permită accesul echipei de control în toate locurile unde îşi desfăşoară activitatea, inclusiv la toate documentele şi aplicaţiile informatice utilizate la nivelul entităţii supuse controlului;      b) să asigure desfăşurarea în bune condiţii a activităţii de control şi să acorde sprijinul necesar, fără a obstrucţiona desfăşurarea controlului;      c) să pună la dispoziţia echipei de control, la termenele şi în forma solicitată, orice document solicitat, de orice natură, pe orice suport indicat de către echipa de control, în original sau copii certificate pentru conformitate cu originalul, după caz, inclusiv note explicative;      d) să colaboreze, în vederea determinării situaţiilor de fapt, prin prezentarea în întregime a faptelor cunoscute şi a tuturor documentelor justificative şi să implementeze măsurile urgente dispuse de către echipa

Procedura de înregistrare a activităţii de distribuţie şi comercializare angro de băuturi alcoolice şi/sau tutun prelucrat

  Operatorii economici care doresc să distribuie şi să comercializeze angro băuturi alcoolice şi/sau tutun prelucrat trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:      a) să deţină spaţii de depozitare corespunzătoare, în proprietate sau folosinţă, în baza unui contract de locaţiune, contract de comodat sau cu orice titlu legal;      b) să aibă înscrise în obiectul de activitate, potrivit Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997, cu modificările ulterioare, activitatea de comercializare şi distribuţie angro a băuturilor alcoolice şi/sau activitatea de comercializare şi distribuţie angro a produselor din tutun;      c) să se doteze cu mijloacele necesare depistării marcajelor false sau contrafăcute, în cazul comercializării de produse supuse marcării;      d) să nu fie declaraţi inactivi fiscal şi să fie în funcţiune;      e) administratorul societăţii să nu aibă înscrise în cazierul judiciar sancţiuni penale din hotărâri

Respingere cerere pensionare . Efecete asupra contractului de muncă

  Respingerea cererii de pensionare pentru limită de vârstă cu reducerea vârstei standard de pensionare în procedura revizuirii prevăzută la art. 107 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, atrage aplicarea normelor de drept din Codul civil ce reglementează efectele nulităţii actului juridic, în privinţa deciziei de constatare a cazului de încetare de drept a contractului individual de muncă emise de angajator în temeiul dispoziţiilor art. 56 alin. (2) coroborat cu art. 56 alin. (1) lit. c) din Codul muncii.  Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept - Decizie nr. 54/2022 din 03 octombrie 2022  

Noutăți privind terenurile extravilan

 Prin Ordinul nr. 266/2.422/M.180/3.293/2022 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, al ministrului apărării naţionale şi al viceprim-ministrului, ministrul culturii, nr. 719/740/M.57/2.333/2014 privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea titlului I din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului  au fost aduse modificări procedurilor privind vânzarea terenurilor extravilan.  De exemplu s-a intervenit pentru reglementarea situației înstrăinării terenurilor în cazul antecontractelor de vânzere-cumpărare pentru care s-a pronunțat o h

Certificarea activităţii de cercetare-dezvoltare

 De acum înainte nu mai faceți cercetarea decât dacă atestă un expert că faceți cercetare. cel puțin din punct de vedere al Codului Fiscal. Așa spun Normele metodologice privind expertiza în vederea certificării activităţii de cercetare-dezvoltare, aprobate prin Ordinul nr. 21578/2022 privind aprobarea constituirii Registrului naţional al experţilor pentru certificarea activităţii de cercetare-dezvoltare - REXCD, a Metodologiei de selecţie pentru Corpul de experţi şi a Normelor metodologice privind expertiza în vederea certificării activităţii de cercetare-dezvoltare. Dacă vreți să benefiiați de scutirile fiscale  privind cecetarea trebuie să ateste un expert cu ștampilă de la minister că faceți cercetare, că altfel nu se poate. 

Modificări privind angajarea în muncă a străinilor

  " Art. 17. -   (1) Străinul încadrat în muncă în baza avizului de angajare, cu excepţia celui pentru lucrători sezonieri, poate ocupa un nou loc de muncă, la acelaşi angajator sau la alt angajator, oricând pe perioada de valabilitate a permisului unic ori a Cărţii albastre a UE.     (2) În situaţiile prevăzute la alin. (1), străinul este încadrat în noul loc de muncă în baza unui nou aviz de angajare obţinut de angajator în condiţiile prezentei ordonanţe.     (3) Noul aviz de angajare se eliberează aceluiaşi angajator fără îndeplinirea condiţiilor generale prevăzute la art. 4 alin. (2) lit. b), e) şi f) şi, după caz, fără îndeplinirea condiţiilor speciale prevăzute la art. 7 alin. (2) lit. a) sau la art. 9 alin. (2) lit. a).     (4) Noul aviz de angajare se eliberează unui alt angajator cu îndeplinirea condiţiilor generale prevăzute la art. 4 şi, după caz, cu îndeplinirea condiţiilor speciale prevăzute la art. 7 sau 9.     (5) În situaţiile prevăzute la alin. (1), cu condiţia să

Procedura de solicitare şi transmitere a certificatului de atestare fiscală

  Pentru solicitarea CAF-ului, persoana desemnată în acest scop, denumită în continuare expeditor, accesează portalul Intranet MF, macheta "Cerere de eliberare a CAF", completând-o cu următoarele informaţii:      a) denumirea direcţiei de specialitate: "Direcţia generală management al domeniilor reglementate specific";      b) motivul solicitării: "soluţionare cerere de autorizare";      c) codul de identificare fiscală (CIF) al contribuabilului pentru care se solicită CAF-ul;      d) denumirea/numele şi prenumele contribuabilului pentru care se solicită CAF-ul;      e) numărul şi data de înregistrare la MF a cererii de autorizare a contribuabilului;      f) temeiul legal în baza căruia se solicită CAF-ul;      g) adresa de poştă electronică a contribuabilului pentru care se solicită CAF-ul, pentru expedierea CAF-ului;      h) adresa de poştă electronică a expeditorului, pentru primirea CAF-ului de la organul fiscal;      i) numele şi prenumele expeditorul

Interpretări privind noțiunea de funcționar public din Codul penal

 Persoana care deţine o funcţie de conducere în cadrul unui partid politic are calitatea de funcţionar public potrivit dispoziţiilor art. 147 alin. 1 din Codul penal de la 1968.      Persoana care deţine o funcţie de conducere în cadrul unui partid politic nu are calitatea de funcţionar public potrivit dispoziţiilor art. 175 alin. (1) lit. b) teza a II-a şi ale art. 175 alin. (2) din Codul penal. Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept - Decizie nr. 37/2022 din 08 iunie 2022

Licența industrială unică

 Prin  Ordonanţa de urgenţă nr. 140/2022 privind licenţa industrială unică  se încearcă o eficientizare a regimului de autorizare a activităților industriale. În mod real sunt puține noutățile care efectiv vin să ajute în hățișul birocratic. Se înființează un Oficiu pentru Licență Industrială care va avea rolul de birou unic pentru toate autorizațiile implicate. Acesta va trebui să funcționeze pe principiul soluționării cererilor on-line și  depunerea unui singur dosar. În mod real nu e clar cum  încă un organism birocratic interfață va soluționa hățișul birocratic real al noianului de autorizații care rămâne în vigoare în spatele acestui birou unic.