Treceți la conținutul principal

Contribuabili obligați să transmită fişierul standard de control fiscal, precum şi categoriile de contribuabili/plătitori exceptate


Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - ANAF - Ordin nr. 2518/2022 din 12 decembrie 2022


 DATA/DATELE

de la care categoriile de contribuabili/plătitori sunt obligate să transmită fişierul standard de control fiscal, precum şi categoriile de contribuabili/plătitori exceptate de la transmiterea fişierului standard de control fiscal

  

   1.1. Obligaţia de transmitere a fişierului standard de control fiscal prin intermediul Declaraţiei informative D406 devine efectivă pentru fiecare categorie de contribuabili, astfel:  

   a) pentru contribuabilii încadraţi în categoria mari contribuabili la data de 1 ianuarie 2022, care au făcut parte din această categorie şi în anul 2021, obligaţia de depunere a Declaraţiei informative D406 începe de la data de 1 ianuarie 2022, care reprezintă data de referinţă pentru marii contribuabili;  

   b) pentru contribuabilii încadraţi în categoria mari contribuabili la data de 1 ianuarie 2022, care nu au făcut parte din această categorie în anul 2021, obligaţia de depunere a Declaraţiei informative D406 începe de la data de 1 iulie 2022, care reprezintă data de referinţă pentru noii mari contribuabili;  

   c) pentru contribuabilii încadraţi în categoria contribuabili mijlocii la data de 31 decembrie 2021, obligaţia de depunere a Declaraţiei informative D406 începe de la data de 1 ianuarie 2023, care reprezintă data de referinţă pentru contribuabilii mijlocii;  

   d) pentru contribuabilii care nu sunt încadraţi la data de 31 decembrie 2021 în categoria marilor contribuabili sau a contribuabililor mijlocii, denumiţi generic contribuabili mici, şi care îşi păstrează această încadrare şi după data de 1 ianuarie 2022, obligaţia de depunere a Declaraţiei informative D406 începe de la data de 1 ianuarie 2025, care reprezintă data de referinţă pentru contribuabilii mici;  

   e) contribuabilii nerezidenţi înregistraţi doar în scop de TVA în România au obligaţia de depunere a Declaraţiei informative D406 începând cu data de referinţă pentru contribuabilii mici (1 ianuarie 2025);  

   f) contribuabilii care la data de 31 decembrie 2021 erau încadraţi în categoria marilor contribuabili, iar începând cu data de 1 ianuarie 2022 sunt încadraţi în categoria contribuabililor mijlocii sau mici au obligaţia depunerii Declaraţiei informative D406 începând cu data de referinţă pentru contribuabilii mijlocii (1 ianuarie 2023), respectiv pentru contribuabilii mici (1 ianuarie 2025), în funcţie de categoria în care au fost încadraţi începând cu 1 ianuarie 2022;  

   g) pentru contribuabilii nou-înregistraţi/încadraţi după data de referinţă pentru fiecare categorie în parte, obligaţia de depunere a Declaraţiei informative D406 începe de la data efectivă a înregistrării, prima depunere a Declaraţiei informative D406 urmând să se facă în ultima zi a lunii care urmează perioadei pentru care se face raportarea, ulterior datei de referinţă pentru categoria în care au fost înregistraţi/încadraţi.  

   1.2. Prin excepţie de la prevederile pct. 1.1 lit. c), se stabilesc următoarele termene:  

   a) pentru contribuabilii încadraţi în categoria contribuabili mijlocii la data de 31 decembrie 2021 şi care nu se mai regăsesc în această categorie la data de 1 ianuarie 2023, depunerea Declaraţiei informative D406 devine opţională începând cu data de referinţă pentru contribuabilii mijlocii, urmând să devină obligatorie începând cu data de referinţă pentru contribuabilii mici. Contribuabilii care au optat pentru depunerea Declaraţiei informative D 406 nu vor putea renunţa ulterior la opţiunea exprimată. Opţiunea devine efectivă prin depunerea unei Declaraţii informative D 406 validate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală;  

   b) pentru contribuabilii încadraţi la data de 31 decembrie 2021 în categoria contribuabililor mici, care şi-au menţinut această încadrare pe parcursul anului 2022, iar începând cu data de 1 ianuarie 2023 sunt încadraţi în categoria contribuabililor mijlocii, obligaţia de depunere a Declaraţiei informative D406 începe de la data de referinţă pentru contribuabilii mijlocii.  

   2. Contribuabilii care au fost încadraţi într-o categorie care avea obligaţia depunerii Declaraţiei informative D406 conform datelor de referinţă, iar ulterior sunt încadraţi într-o categorie pentru care nu s-a împlinit data de referinţă pentru depunerea declaraţiei continuă să raporteze fişierul standard de control fiscal prin depunerea de declaraţii informative D406.  

   3. Următoarele categorii de contribuabili au obligaţia de depunere a fişierului standard de control fiscal (SAF-T), prin intermediul Declaraţiei informative D406:  

   a) regiile autonome;  

   b) institutele naţionale de cercetare-dezvoltare;  

   c) societăţile pe acţiuni (S.A.);  

   d) societăţile în comandită pe acţiuni (SCA);  

   e) societăţile în comandită simplă (SCS);  

   f) societăţile în nume colectiv (SNC);  

   g) societăţile cu răspundere limitată (S.R.L.);  

   h) societăţile/companiile naţionale;  

   i) organizaţiile cooperatiste meşteşugăreşti (OC1);  

   j) organizaţiile cooperatiste de consum (OC2);  

   k) organizaţiile cooperatiste de credit (OC3);  

   l) unităţile fără personalitate juridică din România care aparţin unor persoane juridice cu sediul în străinătate;  

   m) persoanele juridice străine care desfăşoară activitate prin intermediul unui sediu permanent/mai multor sedii permanente în România;  

   n) persoanele juridice străine care au locul de exercitare a conducerii efective în România;  

   o) asociaţiile cu scop patrimonial;  

   p) asociaţiile/persoanele fără scop patrimonial;  

   q) organismele de plasament colectiv care nu sunt constituite prin act constitutiv, astfel cum sunt prevăzute în legislaţia pieţei de capital, fondurile de pensii facultative, fondurile de pensii administrate privat şi alte entităţi organizate pe baza Codului civil;  

   r) societăţile nerezidente care au în România un cod de înregistrare în scopuri de TVA (contribuabilii înregistraţi prin înregistrare directă, contribuabilii înregistraţi prin reprezentant fiscal, sediile fixe);  

   s) alte persoane juridice care nu se regăsesc menţionate în mod expres la pct. 4.  

   4. Următoarele categorii de contribuabili nu au obligaţia de depunere a fişierului standard de control fiscal (SAF-T):  

   a) persoanele fizice autorizate (PFA);  

   b) întreprinderile individuale (II);  

   c) întreprinderile familiale (IF);  

   d) persoanele fizice care desfăşoară activităţi cu scop lucrativ (PFL);  

   e) asociaţiile familiale (ASF);  

   f) societăţile profesionale de avocaţi cu răspundere limitată (SPAR) şi cabinetele individuale de avocat;  

   g) societăţile profesionale notariale şi birourile individuale notariale;  

   h) cabinetele medicale individuale (CMI);  

   i) societăţile profesionale de practicieni în insolvenţă (SPI);  

   j) întreprinderile profesionale unipersonale cu răspundere limitată (URL);  

   k) instituţiile publice (PUB), indiferent de sursa lor de finanţare sau de categoria de contribuabili la care sunt încadrate;  

   l) autorităţile administrative, indiferent de sursa lor de finanţare;  

   m) persoanele juridice care utilizează informaţii clasificate sau deţin documente ale căror specificaţii tehnice sunt clasificate potrivit legii sau derulează contracte clasificate care impun, potrivit prevederilor legale, măsuri speciale de securitate pentru protejarea unor interese esenţiale de securitate ale statului, în situaţia în care prin depunerea declaraţiei D406 (SAF-T) ar furniza astfel de informaţii.  

   5. Prin excepţie de la prevederile pct. 1.1, pentru instituţiile de credit, instituţiile financiare nebancare, instituţiile financiare şi societăţile de asigurare/reasigurare, încadrate la data de 1 ianuarie 2022 în categoria marilor contribuabili, obligaţia de depunere a Declaraţiei informative D406 începe de la data de 1 ianuarie 2023, care reprezintă data de referinţă pentru instituţiile de credit, instituţiile financiare nebancare, instituţiile financiare şi societăţile de asigurare/reasigurare. Societăţile de administrare a investiţiilor şi administratorii de fonduri de investiţii alternative/fonduri de investiţii alternative, precum şi administratorii de fonduri de pensii administrate privat şi/sau fonduri de pensii facultative şi/sau fonduri de pensii ocupaţionale, societăţile de intermediere/brokeraj în asigurări, entităţi care sunt autorizate, reglementate şi supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, încadrate la data de 1 ianuarie 2022 în categoria marilor contribuabili, au obligaţia de depunere a Declaraţiei informative D406 după data de referinţă pentru instituţiile de credit, instituţiile financiare nebancare, instituţiile financiare şi societăţile de asigurare/reasigurare.  

   6. Informaţii detaliate referitoare la data/datele de la care categoriile de contribuabili/plătitori sunt obligate să depună Declaraţia informativă D406 - fişierul standard de control fiscal (SAF-T), precum şi categoriile de contribuabili/plătitori exceptate de la depunerea fişierului standard de control fiscal, care completează cele cuprinse în prezenta anexă, se publică pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală prin intermediul "Ghidului contribuabilului pentru pregătirea şi depunerea Declaraţiei informative D406 - Fişierul standard de control fiscal (SAF-T)".  

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Convocare cercetare disciplinară- model

Antet                                                                                                             Nr.______/__________________ Către, Salariat Adresa: ______________________             Prin prezenta va informam ca sunteti convocat la ________________, situat în _________________ , în data de   __________ , ora   _____ în vederea efectuării cercetarii disciplinare prealabile conform art. 251 alin. 2 din Codul Muncii. Vă aducem la cunostinta ca veți fi cercetată disciplinar pentru faptul că __________________ _____________________________________________________________________. . Este pusă în discuție încălcarea prevederilor cuprinse in urmatoarele documente: -        Regulamentului Intern , ________ -        Codul Muncii ______________, -        Fișa postului _______________ Vă informam ca puteți fi îinsoțită de către un reprezentant al salariaților, sau un avocat. Persoana/persoanele împuternicite să efectue

Dizolvare SRL (5) - Dizolvare fara lichidator. Model hotarare lichidare si repartizare

                    Dupa ce s-a hotarat dizolvarea se fac, sub răspunderea administratorului şi contabilului societăţii documentele de lichidare -       Inventarierea  şi evaluarea elementelor de  natura activelor, datoriilor  şi capitalurilor proprii ale societăţilor comerciale care urmează  să se lichideze  şi înregistrarea rezultatelor inventarierii şi ale evaluării efectuate cu această ocazie; -   Întocmirea situaţiilor financiare anuale, în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;  -       Achitarea datoriilor societăţii comerciale către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, precum  şi a celorlalte obligaţii sociale către alte fonduri, salariaţi şi alţi terţi; -       Stabilirea rezultatului lichidării (profit sau pierdere), întocmindu-se contul de profit şi pierdere în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;     Se obţin  documentele de la finanţe care atestă că s-au plătit toate datoriile, către stat. Eventua

Model decizie avertisment scris

Antet Decizia nr. …. din ……. de sanctionare cu avertisment scris ……. , în calitate de administrator al ……….. , Având în vedere constatările din referatul lui …. având funcția de…… , privind abaterile disciplinare ale salariatului … , domiciliat în ….. , având funcţia de ….. , potrivit art. 247 alin 2, art. ….. din Legea 53/2003 - Codul Muncii, art.   ……. din Contractul Individual de Munca, precum şi art. ….. din Regulamentul Intern se retine că: Salariatul a săvârşit urmâtoarele abateri disciplinare: În data ….. în jurul orei … …………. In temeiul dispozitiilor art. 247 alin. 2, art. 248 alin. 1 lit. a si art. 252 din Legea 52/2003 - Codul Muncii, DISPUN : 1. ……. , domiciliat în …….. , având funcţia de ……. , cu contractul individual de muncă înregistrat sub nr. …. la …….. este sancţionat cu avertisment scris. 2. Decizia va fi comunicată persoanei în cauză şi produce efecte de la data comunicării. 3. Prezenta decizie poate fi cont